Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Intern Mandaatsbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingIntern Mandaatsbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001
CiteertitelMandaatsbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-2015Bijlage 1

14-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 17

11104119
12-08-200906-07-2011Art. 2 en 3

02-06-2009

Provinciaal Blad, 2009, 28

0902561
06-06-200701-01-200712-08-2009Art. 2 en bijlage 1

07-06-2007

Provinciaal Blad, 2007, 14

0701935
29-03-200606-06-2007Art. 1, 2, 3, 4 en bijlage 1, 2 en 3

14-03-2007

Provinciaal Blad, 2006, 8

0601500
01-01-200223-03-2006Nieuwe regeling

20-11-2001

Provinciaal Blad, 2001, 49

015280

Tekst van de regeling

Intitulé

Intern Mandaatsbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekende dat zij in hun vergadering van 20 november 2001 onder nummer 44 hebben vastgesteld het navolgende Intern Mandaatsbesluit Persneelsaangelegenheden Zeeland 2001.

Artikelen
Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

 • 1.

  Hoofden organisatie-eenheden: de hoofden van de organisatie-eenheden zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling ambtelijke organisatie Zeeland;

 • 2.

  Beslissingsbevoegdheid: de bij wijze van mandaat verkregen bevoegdheid van de hoofden van de organisatie-eenheden om namens en onder verantwoordelijkheid van gedeputeerde staten besluiten te nemen betreffende de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid met inbegrip van de uitvoering van de provinciale rechtspositieregelingen.

Artikel 2
 • 1.

  De hoofden van de organisatie-eenheden hebben binnen nader door ons te stellen regels beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de volgende onderwerpen de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid betreffende:

   

   

  • a.

   formatiebeheer;

  • b.

   werving en selectie;

  • c.

   loopbaanontwikkeling;

  • d.

   arbeidsomstandigheden;

  • e.

   bijzondere groepen;

  • f.

   emancipatie.

 • 2.

  De hoofden van de organisatie-eenheden hebben voorts beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de uitvoering van de provinciale rechtspositieregelingen zoals aangegeven in de bij dit besluit behorende Bijlage 1.

 • 3.

  De hoofden van de organisatie-eenheden zijn bevoegd tot aanstelling van personeel bij hun organisatie-eenheid voorzover het functies betreft die niet tot het management behoren. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toezpassing bij vrijwillige overplaatsing of detachering van personeel.

 • 4.

  De hoofden van de afdelingen bedrijfsvoering hebben beslissingsbevoegdheid met betrekking tot verzoeken van personeelskleden tot inzage van het eigen personeelsdossier.

Artikel 3
 • 1.

  Het hoofd van de afdeling personeel, organisatie en informatie heeft naast zijn beslissingsbevoegdheid op grond van artikel 2 van dit besluit tevens beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de uitvoering van maatregelen betreffende de arbeidsvoorwaarden, de financiële daaronder begrepen, en het werkgelegenheidsbeleid als gevolg van op sectoraal en lokaal niveau gemaakte afspraken.

 • 2.

  Het hoofd van de afdeling personeel, organisatie en informatie heeft tevens beslissingsbevoegdheid met betrekking tot:

   

   

  • a.

   de terugvordering van onverschuldigde betalingen bij onjuiste toepassing van de rechtspositieregelingen;

  • b.

   de toepassing van wettelijke maatregelen terzake inhouding, beslag en korting op de verschuldigde bezoldiging, de uitkering dan wel het pensioen;

  • c.

   de toepassing van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren, voorzover betreffende schadeclaims met betrekking tot salariskosten tot een maximumbedrag van 4500 euro's;

  • d.

   de afdracht en invordering van pensioen- en wachtgeldtijdbijdragen ingevolge het Pensioenreglement;

  • e.

   de betaalbaarstelling van uitkeringen aan de Stichting algemeen burgerlijk pensioenfonds en de U.S.ZO..

  • f.

   de administratieve controle van de uitkering van de gewezen politieke ambtsdragers op grond van de Uitvoeringsvoorschriften uitkeringsregelingen Zeeland.

  • g.

   Het wijzigen van de lijst met namen van medewerkers, die toegang hebben tot de personeelsdossiers, als bedoeld in het Besluit verwerking persoonsgegevens in personeelsdossiers Zeeland 2009.

Artikel 4
 • 1.

  De bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kunnen slechts worden uitgeoefend binnen de beschikbaar gestelde budgetten.

 • 2.

  De besluiten, die op grond van de artikelen 2 en 3 worden genomen, worden ter toetsing gezonden aan de afdeling personeel, organisatie en informatie. De toetsing vindt plaats volgens de in het volgende lid aangegeven procedure.

 • 3.

  Indien na toetsing blijkt, dat de besluitvorming rechtmatig is geweest, worden de stukken gearchiveerd. Indien sprake is van onrechtmatige besluitvorming vindt terugkoppeling plaats naar de beslissingsbevoegde functionaris via de eenheid personeelszaken van de desbetreffende organisatie-eenheid. Indien geen overeenstemming wordt bereikt legt het hoofd van de afdeling personeel, organisatie en informatie de aangelegenheid voor aan het directieteam.

 • 4.

  Het voorgaande doet niet af aan het definitieve karakter van het ten aanzien van een medewerker genomen besluit.

Artikel 5

In die gevallen, waarin dit besluit niet voorziet kunnen gedeputeerde staten nadere regels treffen, waarover zij het gebruikelijke overleg voeren met de commissie voor georganiseerd overleg. Deze regels mogen niet strijdig zijn met dit besluit dan wel de overige rechtspositieregelingen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die, waarin het in het provinciaal blad is afgekondigd, met dien verstande dat de in de bijlagen van dit besluit genoemde geldbedragen, luidend in euro's, gelden vanaf 1 januari 2002.

Op de datum van inwerkingtreding van dit besluit komt het Mandaatsbesluit Zeeland 1991 te vervallen.

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Mandaatsbesluit Personeelsaangelegenheden Zeeland 2001".

Bijlage 1

Behorende bij artikel 2 lid 2 van het Mandaatsbesluit Zeeland 2001

I. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)
 • -

  Aanstelling voor bepaalde en onbepaalde tijd, aanstellingsvoorwaarden, alsmede detachering bij dezelfde of andere organisatie-eenheden (artikelen B1, B 2 en artikel 2 lid 3 Mandaatsbesluit).

 • -

  Aanstelling in algemene dienst en andere functie of werkzaamheden, voorzover het functies betreft die niet tot het management behoren en met uitzondering van coördinator-functies (artikel B5 en B6).

 • -

  Ontslag op aanvraag, wegens blijvende invaliditeit , wegens pensionering of wegens overgangsrecht FPU (artikel B.9, sub a, b, c of g en artikelen B.10, B.11, B.12 en E.9).

 • -

  Toekennen overlijdensuitkering (artikel B.15).

 • -

  Bepaling salaris (artikel C.6)

 • -

  Salarisontwikkeling bij duurzame groei in functioneren (artikel C.7).

 • -

  Salaris bij deeltijdfuncties (artikel C.8).

 • -

  Incidentele beloning (artikelen C.9 en C.10).

 • -

  Toelage waarneming andere functie (artikel C.11).

 • -

  Toelage onregelmatige dienst en afbouw toelage onregelmatige dienst (artikelen C.12 en C.13).

 • -

  Gratificatie ambtsjubileum (artikel C.19).

 • -

  Vergoeding voor overwerk (artikel C.20).

 • -

  Vaststelling dienst- en werktijden c.a. (artikelen D.1 en D 2).

 • -

  Vrijstelling continudiensten en nachturen (artikel D.4, lid 2)

 • -

  Algemeen verlof (hoofdstuk D paragraaf 2) en buitengewoon verlof (hoofdstuk D paragraaf 3) met uitzondering van artikel D 15.

 • -

  Re-integratie van zieke ambtenaren (artikel E.7).

 • -

  Nevenwerkzaamheden en ambtseed (artikel F.1, leden 1 t/m 7), met dien verstande dat de hoofden van de organisatie-eenheden de ambtseed afleggen ten overstaan van de Commissaris van de Koningin.

 • -

  Dienstkleding en onderscheidingstekens (artikel F.2).

 • -

  Schadevergoeding (artikel F.3).

 • -

  Opleiding en ontwikkeling (artikelen F.9 en F.10).

 • -

  Maatregelen van orde en schorsing (artikelen G.1 en G.2).

 • -

  Schriftelijke berisping (artikel G.4, lid 1, sub a).

 • -

  Indienstneming op arbeidsovereenkomst (Hoofdstuk H).

II. Regeling korting en non-activiteit Zeeland

Alle bepalingen met uitzondering van artikel 4a.

III. Regeling aanwijzingen en vergoeding bedrijfshulpverlening en crisisbeheersing provincie Zeeland 2004

Alle bepalingen met uitzondering van artikel 7.

IV. Regeling reis- en verblijfkosten provincie Zeeland

Alle bepalingen met uitzondering van artikelen 15 tot en met 17

V. Maaltijdvergoeding bij overwerk Zeeland

Alle bepalingen met uitzondering van artikel 4

VI. Vergoedingsregeling gladheidsbestrijding provincie Zeeland 2001

Alle bepalingen

VII. Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010

Alle bepalingen

VIII. Regeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010

Alle bepalingen

IX. Regeling personenchauffeurs provincie Zeeland

Alle bepalingen

X. Forensenregeling provincie Zeeland 2003

Alle bepalingen

XI. IKAP- regeling provincie Zeeland

Alle bepalingen met uitzondering van artikel 11

XII. Regeling aanvullende vergoeding reiskosten woon-werkverkeer provincie Zeeland

Alle bepalingen

XIII. Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Alle bepalingen

XIV. FPU-plusregeling Provincies

Alle bepalingen

XV. Levensloopregeling Provincies

Alle bepalingen

XVI. Regeling verplaatsingskosten 2009

Alle bepalingen met uitzondering van de artikelen 9 en 10

XVI. Dienstkledingreglement provincie Zeeland 2007

Alle bepalingen met uitzondering van artikel 9

XVII. De door gedeputeerde staten gegarandeerde rechtspositieregelingen van de rijksoverheid ten aanzien van de medewerkers Kanaal door Walcheren.

-

Gegeven te Middelburg, 20 november 2001

Gedeputeerde Staten, voornoemd,

drs. W.t. van Gelder, voorzitter

mr. drs. L.J.M. Verdult, griffier

Uitgegeven 4 december 2001.

De griffier der Staten,

mr. drs. L.J.M. Verdult