Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingMandaatbesluit Commissaris van de Koningin
CiteertitelMandaatbesluit Commissaris van de Koningin
Vastgesteld doorcommissaris van de koningin
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10 Provinciewet, artikel 176, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201020-07-2011Bijlage

27-01-2010

Provinciaal Blad, 2009, 46

Onbekend
03-02-201023-12-200917-02-2010Bijlage

08-12-2009

Provinciaal Blad, 2009, 46

Onbekend
05-08-200923-12-2009Bijlage

21-07-2009

Provinciaal Blad, 2009, 33

Onbekend
01-07-200805-08-2009Nieuwe Regeling

24-06-2008

Provinciaal Blad, 2008, 21

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Commissaris van de Koningin

De commissaris van de Koningin in Zeeland,

 • -

  Overwegende, dat het wenselijk is om een aantal bevoegdheden te mandateren;

 • -

  Gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet,

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit commissaris van de Koningin.

Artikel 1
 • 1.

  De commissaris van de Koningin verleent volgens de bij dit besluit behorende bijlage mandaat tot de uitoefening van

   

   

  • a.

   Alle bevoegdheden in onderdeel I van de bijlage aan de directeur van de desbetreffende direc-tie;

  • b.

   De afzonderlijke bevoegdheden aan de daarbij vermelde functionarissen.

 • 2.

  In geval van afwezigheid of ontstentenis van de mandataris wordt diens in het eerste lid bedoelde bevoegdheid door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.

 • 3.

  De uitoefening van een in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geschiedt met inachtneming van het inde artikelen 2 tot en met 7 bepaalde.

Artikel 2

De uitoefening van een bevoegdheid geschiedt slechts in gevallen die routinematig, administratief, procedureel of formeel van aard zijn.

Artikel 3

De mandataris verschaft de commissaris van de Koningin tijdig die informatie die redelijkerwijs voor de commissaris van de Koningin van belang geacht moet worden.

Artikel 4

Een van de commissaris van de Koningin uitgaand stuk wordt ondertekend als volgt:

 • -

  de commissaris van de Koningin in Zeeland,

 • -

  namens dezen,

gevolgd door:

 • -

  de functieaanduiding,

 • -

  de handtekening, en

 • -

  de naam van de mandataris.

Artikel 5

Het besluit van 20 juni 2000, houdende vaststelling van het Mandaatbesluit extern beleid (PB 2000, nr. 26), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 juni 2007 (PB 2007, nr. 19) wordt, voor zover dit betreft door de commissaris van de Koningin verleende mandaten, ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit commissaris van de Koningin.

Middelburg, 24 juni 2008

de commissaris van de Koningin,

mevr. drs. K.M.H.PEIJS

Uitgegeven, 30 juni 2008

De secretaris,

Mr. drs. L.J.M. Verdult

Bijlage mandaatbesluit cdk 9

Bijlage_mandaatbesluit_cdk-9.pdf