Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Instructie voor de secretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingInstructie voor de secretaris
CiteertitelInstructie voor de secretaris
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is vervangen door de Instructie voor de secretaris van de Provincie Zeeland 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 100 lid 2 en 103 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-200815-10-2014Art. 4

25-11-2008

Provinciaal Blad, 2008, 42

08031621
26-03-200325-11-2008Nieuwe regeling

18-03-2003

Provinciaal Blad, 2003, 12

031489

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de secretaris

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • -

  overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen over de taak en de bevoegdheden van de secretaris;

 • -

  gelet op artikel 100 lid 2 en artikel 103 lid 1 van de Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Instructie voor de secretaris.

Artikel 1 Algemene ondersteuning

De secretaris draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning en de door gedeputeerde staten ingestelde commissies.

Artikel 2 Agendering

De secretaris ondersteunt gedeputeerde staten en de voorzitter van gedeputeerde staten bij het vaststellen van de agenda van de vergaderingen van gedeputeerde staten en commissies uit gedeputeerde staten.

Artikel 3 Voorzitter directieteam

De secretaris is voorzitter van het directieteam van de provincie Zeeland.

Gedeputeerde staten stellen nadere regels vast met betrekking tot de taak en werkwijze van bedoeld directieteam.

Artikel 4 Ondertekening

De secretaris draagt er zorg voor, dat aan de in artikel 59a van de Provinciewet bedoelde personen geen stukken ter ondertekening worden voorgelegd dan nadat die met de minuten zijn vergeleken en hiervan op deze stukken een aantekening is gesteld.

Artikel 5 Adviseur GS en CvdK
 • 1.

  De secretaris dient gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning desgevraagd van advies, alsook telkens wanneer hij meent dat zulks in het belang van de provincie dienstig is.

 • 2.

  Hij bevordert, met inachtneming van de eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheid van de overige leden van het directieteam, dat ten behoeve van een zo goed mogelijke vervulling van de taak van het provinciaal bestuur de nodige ambtelijke initiatieven worden ontplooid.

Artikel 6 Bijstand aan PS

De secretaris draagt er, op verzoek van en zonodig in samenwerking met de griffier, zorg voor dat de leden van provinciale staten desgevraagd ambtelijke bijstand verkrijgen, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Artikel 7 Provinciaal blad

De secretaris is belast met de uitgifte van het Provinciaal blad, alsmede met het doen drukken van alle stukken, die ten gevolge van een besluit van de provinciale of gedeputeerde staten, of wel van algemene verordeningen, gedrukt moeten worden.

Artikel 8 Archivering
 • 1.

  De secretaris is bevoegd van de archiefbescheiden, die hem ter bewaring zijn gegeven, afschriften of uittreksels te verstrekken, tenzij hij van oordeel is dat hiervoor een beslissing van gedeputeerde staten dan wel van de commissaris van de Koning moet worden uitgelokt.

 • 2.

  Hij ondertekent de in het eerste lid bedoelde stukken.

Artikel 9 Verhindering en vervanging

Indien de secretaris verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de voorzitter van gedeputeerde staten.

Bij zijn verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door daartoe bij besluit van gedeputeerde staten aangewezen ambtenaren in de in dat besluit aangegeven volgorde.

Artikel 10 Verlof

Vakantie- en buitengewoon verlof wordt de secretaris overeenkomstig de daarvoor gestelde regels verleend door gedeputeerde staten.

Artikel 11 Titel

De secretaris voert de titel: provinciesecretaris.

Artikel 12

In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de secretaris voor zover nodig overleg met de voorzitter van gedeputeerde staten.

Deze instructie treedt in werking met ingang van 26 maart 2003.

drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter.

mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven 25 maart 2003.

De secretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT.