Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Klachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingKlachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland
CiteertitelKlachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpInspraak

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is vervangen door Procedurebesluit bezwaar, beroep en klachten provincie Zeeland 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 9:2 en 9:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-200801-04-2015Nieuwe regeling

18-12-2007

Provincial Blad, 2008, 8

0704592

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • -

  overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot de behandeling van klachten door gedeputeerde staten;

 • -

  gelet op artikel 9:2 en artikel 9:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de navolgende Klachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland

Artikel 1

De in afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure voor de behandeling van klachten wordt in aanvulling op afdeling 9.1.2 van die wet gevolgd.

Artikel 2

Er is een commissie belast met de behandeling van en de advisering over klachten.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bestaat uit leden die geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van provinciale staten, gedeputeerde staten of de commissaris van de Koningin.

 • 2.

  De leden worden benoemd door gedeputeerde staten voor een periode van vier jaren en kunnen worden herbenoemd.

 • 3.

  Gedeputeerde staten benoemen één van de leden tot voorzitter en één of meer van de leden tot plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter ziet toe op de advisering door de commissie.

Artikel 4
 • 1.

  Gedeputeerde staten wijzen een secretaris en één of meer plaatsvervangend secretarissen aan belast met de ambtelijke ondersteuning van de commissie.

 • 2.

  De secretaris is, voorzover het de behandeling van klachten betreft, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de commissie.

 • 3.

  De secretaris registreert de schriftelijk ingediende klachten en bereidt de jaarlijkse publicatie van de geregistreerde klachten voor.

Artikel 5
 • 1.

  Een lid van de commissie kan te allen tijde schriftelijk ontslag nemen, desgewenst zonder opgaaf van redenen.

 • 2.

  Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde aan een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen indien zich hiertoe een dringende reden voordoet als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek dan wel indien zich veranderingen in omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat een ontslag behoort te worden verleend, als bedoeld in artikel 7:685 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het ontslag dient schriftelijk en met voldoende redenen omkleed te worden verleend.

Artikel 6

De commissie brengt jaarlijks rapport uit over haar werkzaamheden.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Klachtenregeling gedeputeerde staten van Zeeland.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het besluit van provinciale staten van 15 februari 2008, houdende de Klachtenregeling provinciale staten van Zeeland, in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 18 december 2007.

Drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter

Mr. drs. L.J.M. VERDULT, secretaris

Uitgegeven, 25 maart 2008

De secretaris,

Mr. drs. L.J.M. VERDULT