Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Legesverordening Provincie Zeeland 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingLegesverordening Provincie Zeeland 2007
CiteertitelLegesverordening Provincie Zeeland 2007
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelasting en heffing

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 220 en 223, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Art. 4, 6 en Bijlage 1, tarieventabel

03-11-2016

Provinciaal Blad, 2016, 5991

16013807
01-01-201501-01-2017Bijlage 1, tarieventabel

18-12-2014

Provinciaal Blad. 2014, 3866

14016089
01-05-201201-01-2015Bijlage 1, tarieventabel

20-04-2012

Provinciaal Blad. 2012, 13

FEZ-039
05-04-201101-04-201101-05-2012Bijlage 1

10-03-2011

Provinciaal Blad. 2011, 10

RMW-213
01-01-201101-04-2011Aanhef en bijlage

23-11-2010

Provinciaal Blad. 2010, 45

10026711
01-10-201001-01-2011Tarieventabel art. 3.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 en 6.14

09-07-2010

Provinciaal Blad. 2010, 27

E&M-164
17-03-201001-10-2010Tarieventabel art. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 4.1, 4.2 en 5.2.1

05-02-2010

Provinciaal Blad, 2010, 8

FEZ 147A
01-01-200701-01-2010Nieuwe regeling

10-11-2006

Provinciaal Blad, 2006, 30

FEZ-297

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening Provincie Zeeland 2007

Provinciale staten van Zeeland

 • -

  gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september 2006 nr sta 0603716 / 35;

 • -

  overwegende nieuwe regels te stellen inzake de heffing en invordering van leges door de provincie Zeeland;

 • -

  gelet op artikel 220 en artikel 223, lid 1 onder b, en volgende van Provinciewet;

besluiten vast te stellen de navolgende Legesverordening Provincie Zeeland 2007.

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven, als bedoeld in artikel 223, lid 1, sub b van de Provinciewet, ter zake van het door of vanwege de provincie verlenen van de diensten, bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tabel.

Artikel 2 Belastingplicht

De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd.

Artikel 3 Tarieven
 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  De leges zijn verschuldigd onverminderd de andere rechten, waaraan de stukken onderhevig zijn en onverminderd de bijkomende kosten, welke aan derden verschuldigd zijn en door de provincie worden betaald, zoals portokosten, kadastrale rechten of externe advieskosten, waarvan het verschuldigde bedrag voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager wordt medegedeeld.

Artikel 4 Wijze van heffing

De heffing van leges geschiedt door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of digitale kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  wordt toegezonden: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Teruggaaf
 • A.

  Teruggaaf leges bij niet in behandeling nemen of intrekken aanvraag

  • 1.

   Indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht besloten wordt een aanvraag niet te behandelen, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 5% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 2.

   Indien een in behandeling genomen aanvraag vóór het bekendmaken van het ontwerpbesluit als bedoeld in artikel 3:19 van de Algemene wet bestuursrecht wordt ingetrokken, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 50% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 3.

   Indien de aanvraag op een later tijdstip dan in het vorige lid genoemd, maar vóór het bekend maken van het besluit wordt ingetrokken, wordt het bedrag van de heffing verminderd tot 75% van de op grond van deze verordening geheven leges.

  • 4.

   Op heffingen minder dan € 100,- is dit artikel niet van toepassing.

  • 5.

   De vermindering geldt niet voor de andere rechten en bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • B.

  Teruggaaf leges als bedoeld in onderdeel 7.1 van de tarieventabel

  • 1.

   Het bepaalde in artikel 6 onder A. is niet van toepassing bij een aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid van de Wet natuurbescherming.

  • 2.

   Gedeputeerde staten kunnen in bijzondere gevallen bepalen dat de leges, bedoeld in artikel 7.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd.

  • 3.

   Geen restitutie vindt plaats:

   • a.

    als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

   • b.

    indien de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt afgewezen of geweigerd.

  • 4.

   De leges, bedoeld in artikel 7.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als het gaat om schade die is aangericht in een ganzenrustgebied in de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verontrust of gedood.

  • 5.

   De leges, bedoeld in artikel 7.1 van de tarieventabel worden gerestitueerd als de aanvraag om een tegemoetkoming in faunaschade als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet natuurbescherming wordt gehonoreerd door het verlenen van een tegemoetkoming.

Artikel 7 Vrijstellingen

Geen leges worden geheven voor diensten aangevraagd:

 • 1.

  ten behoeve van provincies, welke op basis van wederkerig dienstbetoon worden verleend;

 • 2.

  voor alle stukken en nasporingen gevraagd in het algemeen belang door overheidsinstanties van lidstaten van de Europese Unie;

 • 3.

  ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden en/of in verband met studies in het kader van wetenschappelijk onderwijs tot ten hoogste één exemplaar van het betreffende stuk ten behoeve van dezelfde aanvrager;

 • 4.

  door of ten behoeve van in provinciale staten van Zeeland vertegenwoordigde partijen, voor zover het betreft het afgeven van stukken als bedoeld onder 1.1.1 tot en met 1.1.10 en 1.3.1 tot en met 1.3.3. in de sector Algemeen bestuur van de tarieventabel van de Legesverordening;

 • 5.

  door of ten behoeve van publiciteitsmedia, voor zover het betreft het afgeven van stukken, bedoeld onder 1.1.1 tot en met 1.3.3. tot niet meer dan één exemplaar ten behoeve van hetzelfde medium.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Gedeputeerde staten kunnen legesheffing bij of krachtens deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van een doelmatige legesheffing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding, overgangsbepaling
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

 • 2.

  Met ingang van de in lid 1 genoemde datum wordt het "Besluit van de Staten van de provincie Zeeland van 13 maart 1998 nr. 12 tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van leges van de provincie Zeeland 1998 (provinciaal blad nr 23 van 1998),gewijzigd bij besluit van 2 juli 1999 nr. 12 (provinciaal blad nr. 17 van 1999), bij besluit van 21 september 1999 nr. 21(provinciaal blad nr. 26 van 1999) en bij besluit van 26 oktober 2001 (provinciaal blad nr. 44 (herziene uitgave) van 2001)" ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening provincie Zeeland 2007".

Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 10 november 2006

drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter.

mevr. drs. B.L. ALLEWIJN, griffier.

Uitgegeven, 12 december 2006.

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT.

Bijlage 1 Tarieventabel per 1 januari 2015

 

 

 

Tarieventabel per 1 januari 2017

 

 

 

Tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Zeeland 2007 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 1 van die verordening.

 

 

 

 

tarieven in €

1.

-

 

 

2.

-

 

 

3.

 

Sector Verkeer en vervoer

 

 

1.

Wegenverkeerswet 1994, reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en Voertuigreglement

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

3.1

een ontheffing van de in artikel 10 Wegenverkeerswet 1994 opgenomen verbodsbepaling

€ 169

 

 

 

 

 

2.

Wegenverordening Zeeland 2010

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

3.2.1

een ontheffing van de in hoofdstuk III van de Wegenverordening Zeeland opgenomen verbodsbepalingen, behoudens het onder 3.2.2 gestelde

€ 169

 

3.2.2

een ontheffing ingevolge artikel 6, eerste lid, sub a, c, d en e; en een ontheffing van artikel 7, tweede lid, sub a, uitsluitend voor zover daarbij sprake is van een overbrugging/overkluizing

€ 908

 

 

 

 

5.

 

Sector Milieubeheer

 

 

1.

Algemeen

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

5.1

een gedoogbeschikking

€ 2.638

 

 

 

 

 

 

Ontgrondingenwet

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

5.2.1

een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet

€ 1.250

 

5.2.2

een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet

€ 1.750

 

 

 

tarieven in €

6.

 

Sector Omgevingsvergunningen

 

 

Advisering omgevingsvergunning

 

 

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in hoofdstuk 6 van deze tarieventabel voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft rechtstreeks in behandeling genomen.

 

 

 

Aanleggen of verandering brengen in een weg

 

 

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, Wabo voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo:

 

€ 908

 

Uitweg/inrit 

 

 

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg:

 

€ 169

 

Houtopstand vellen (kappen) 

 

 

 

6.4

6.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand:

 

€ 169

 

Handelsreclame 

 

 

6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

6.5.1

artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats:

€ 169

 

6.5.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

 

€ 169

 

Opslag van roerende zaken 

 

 

 

6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

 

 

6.6.1

artikel 2.2, eerste lid, onder j, Wabo voor het opslaan van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente:

€ 169

 

6.6.2

artikel 2.2, eerste lid, onder k, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat in een aangewezen gedeelte van de provincie of de gemeente roerende zaken worden opgeslagen:

€ 169

 

 

 

tarieven in €

 

Overige omgevingsvergunningen

 

 

 

6.7

Voor overige aanvragen tot het verstrekken van een omgevingsvergunning worden geen rechten geheven. Een aanvraag om omgevingsvergunning waarvoor op grond van artikel 2.26 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door een ander bestuursorgaan wordt geadviseerd, leidt tot dienstverrichting en heffing van rechten door dat andere bestuursorgaan:

 

 

 

 

 

7.

Natuur

 

 

7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door natuurlijk in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, onder a en b, van de Wet natuurbescherming.

€ 300

 

 

 

 

8.

-

 

 

 

 

 

 

9.

-

 

 

 

 

 

 

10.

Overig 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

10.1

een beschikking op een verzoekschrift, welke niet reeds elders in deze tarieventabel met name is genoemd, uitgezonderd de situaties verband houdende met een arbeidsverhouding met de provincie Zeeland.

€ 31

 

10.3

het doen van nasporingen in het provinciaal archief door of met behulp van een ambtenaar van de provincie, in het persoonlijk belang van de aanvrager, per halfuur of een gedeelte daarvan.

€ 25

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

10.4

een reproductie (daaronder begrepen drukwerk) van een bij een provinciaal bestuursorgaan berustend document, al dan niet op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur, of van enig ander schriftelijk stuk.

 

 

 

Per kopie

€ 0,2

 

 

Noot: kosten lager dan € 20,- worden niet in rekening gebracht.