Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004
CiteertitelRegeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen met besluit GS van 2 juli 2019 kenmerk 1901822

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsomstandighedenwet 1998 Wet Veiligheidsregio's Organisatieplan "Rijkstaken commissaris van de Koningin in Zeeland met betrekking tot openbare veiligheid"

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-01-2020Art. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 en bijlage

04-06-2019

prb-2019-4369

19015990
30-06-201801-01-201801-07-2019Art. 1 en 6

26-06-2018

prb-2018-4829

18016664
01-01-201226-09-201130-06-2018Aanhef, art. 1, 2, 3, 4, 9, 10 en bijlage

06-12-2011

Provinciaal Blad, 2011, 46

11116076
01-05-200901-01-200901-01-2012Bijlage 1

10-03-2009

Provinciaal Blad, 2009, 12

09012138
08-10-200801-04-2009Art. 1, 2, 4, 5, 6, 10 en 11

23-09-2008

Provinciaal Blad, 2008, 35

08026500
01-09-200408-10-2008Nieuwe regeling

27-07-2004

Provinciaal Blad, 2004, 34 en 35

0403821

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 

Overwegende,

 • -

  dat de in 1975 tot stand gebrachte Regeling vergoedingen deelnemers civiele verdediging provincie Zeeland, waarin destijds reeds om redenen van uniformiteit aansluiting is gezocht bij de toenmalige Regeling vergoedingen deelnemers bedrijfszelfbescherming provincie Zeeland, mede daarom aanpassing behoeft;

 • -

  dat per 1 oktober 2010 de Wet Veiligheidsregio's van kracht is geworden.

gehoord de commissie voor georganiseerd overleg van de Provincie Zeeland en gezien de instemming van de ondernemingsraad van de Provincie Zeeland;

gelet op artikel 158 lid 1, aanhef en sub c, van de Provinciewet en artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende Regeling aanwijzingen en vergoeding Bedrijfshulpverlening en Crisisbeheersing provincie Zeeland 2004:

 

Artikelen
Artikel 1 Algemene bepalingen.

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker Crisisstaf cvdK: de ambtenaar die is aangewezen om dienst te verrichten in het kader van het CC cvdK (crisiscentrum cvdK);

 • b.

  CC cvdK: crisiscentrum van de commissaris van de Koning (= cvdK); betreft de ruimte in het provinciehuis van waaruit de (medewerkers van de) crisisstaf van de commissaris van de Koning hun werkzaamheden verrichten ter ondersteuning van de commissaris van de Koning ten tijde van een ramp of crisis

 • c.

  OCR-module: een onderdeel van de in opdracht en onder auspiciën van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde en uitgevoerde gecertificeerde Opleidingen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding;

 • d.

  Geldig certificaat Basistoets Rampenbestrijding en Crisisbeheersing algemeen: een certificaat dat voldoet aan de criteria zoals gesteld door het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe).

Artikel 2. Aanwijzing tot pcc-er
 • 1.

  De aanwijzing tot medewerker van de Crisisstaf cvdK geschiedt schriftelijk en voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  In de aanwijzing is in ieder geval vermeld de naam van betrokkene, de betreffende directie waar betrok-kene werkzaam is, de te verrichten taken en de datum met ingang waarvan hij wordt aangewezen.

 • 3.

  Intrekking of verandering van het besluit tot aanwijzing kan plaatsvinden:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van betrokkene;

  • b.

   indien de medewerker van de Crisisstaf cvdK één of meerdere afgeronde CC cvdK-onderdelen heeft behaald;

  • c.

   indien de medewerker van de Crisisstaf cvdK niet meer in het bezit is van één of meer afgeronde geldige CC cvdK-onderdelen;

  • d.

   indien, gelet op het schriftelijk en gemotiveerd oordeel van de provinciaal coördinator veiligheid, betrokkene niet meer in staat wordt geacht op adequate wijze de te verrichten taak uit te voeren;

  • e.

   indien de medewerker van de Crisisstaf cvdK wegens ziekte langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt is;

  • f.

   bij schorsing of ontslag als ambtenaar in dienst van de provincie.

Artikel 3. Toekenning toelage crisisbeheersing.

De ambtenaar, die als medewerker van de Crisisstaf cvdK is aangewezen en die naast zijn normale werkzaamheden de CC cvdK-taken naar behoren heeft uitgevoerd, ontvangt jaarlijks een toelage. Gedeputeerde staten stellen de bedragen van de onderscheiden toelagen jaarlijks vast.

Artikel 4. Vergoeding voor dcb-taken buiten de bedrijfstijd.
 • 1.

  De medewerker van de Crisisstaf cvdK, die in opdracht buiten de bedrijfstijd CC cvdK-taken verricht, ontvangt een vergoeding naar keuze in geld dan wel in verlof.

 • 2.

  De vergoeding wordt berekend op basis van het salaris per uur, behorende bij het salaris van de medewerker van de Crisisstaf cvdK in de normale functie, die de betrokkene in provinciale dienst vervult, doch bedraagt minimaal het maximum van salarisschaal 7.

 • 3.

  De vergoeding in geld dan wel in verlof wordt vermeerderd met 50 % voor CC cvdK-taken verricht op zaterdag en met 100 % CC cvdK-taken verricht op zondag.

Artikel 5. Indexering.

De bedragen van de toelagen worden jaarlijks herzien overeenkomstig de salarisontwikkeling in de sector provincies.

Artikel 6. Nadere regels

Gedeputeerde staten kunnen ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.

Artikel 7. Inwerkingtreding.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en werkt terug tot en met 26 september 2011.

Artikel 8. Citeertitel.

Deze regeling wordt aangehaald als "Regeling aanwijzingen en vergoedingen crisisbeheersing Provincie Zeeland 2004”.

Bijlage:

Toelagen bedrijfshulpverlening en crisisbeheersing per kalenderjaar, uitgedrukt in een percentage van het minimumsalarisbedrag, genoemd bij salarisschaal 7 in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

I
 • 1.

  De toelagen crisisbeheersing bedragen:

  • a.

   6% voor een medewerker van de Crisisstaf cvdK;

  • b.

   10% voor de medewerker van de Crisisstaf cvdK met een geldig certificaat Basisopleiding Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (OCR-module B) of Basistoets rampenbestrijding en crisisbeheersing algemeen (Nbbe);

  • c.

   14% voor de medewerker van de Crisisstaf cvdK met een geldig certificaat betreffende een aanvullende of keuze OCR-module;

 • 2.

  Aan iedere medewerker van de Crisisstaf cvdK wordt een toelage ad 10%, in verband met voldoende inzetbaarheid toegekend, behalve wanneer blijkens een gemotiveerd advies van de provinciaal coördinator veiligheid de betrokkene onvoldoende inzetbaar is geweest.

 • 3.

  De toelage wordt éénmaal per jaar toegekend in de maand januari. Als de aanwijzing als medewerker van de Crisisstaf cvdK in het betrokken jaar minder dan één jaar van kracht is geweest, vindt toekenning plaats naar rato van het aantal maanden dat de aanwijzing van kracht is geweest.

Iedere medewerker van de Crisisstaf cvdK, die in het lopende kalenderjaar het diploma, behorend bij de voor zijn functie in de crisisstaf cvdK voorgeschreven opleiding, heeft behaald, ontvangt een toelage van 10% , bruto per afgerond onderdeel.

 

II

De bijzondere toelagen bedragen:

 • 1.

  Een jubileumgratificatie van 15%, bruto voor iedere ambtenaar, die gedurende vijf achtereenvolgende jaren dienst heeft gedaan als medewerker van de Crisisstaf cvdK en gedurende deze periode heeft voldaan aan de bijbehorende verplichtingen. Deze gratificatie wordt toegekend na iedere periode van vijf jaren, met dien verstande, dat indien de betrokkene langer dan vijftien jaren dienst heeft gedaan, de jubileumgratificatie 22% , bruto zal bedragen.

 • 2.

  Aan een medewerker van de Crisisstaf cvdK, die een buitengewone prestatie heeft geleverd, kan een gratificatie van tenminste 14% , bruto worden toegekend.

Indien er in het desbetreffende kalenderjaar een tussentijdse algemene salarisverhoging heeft plaatsgevon-den, wordt bij de berekening uitgegaan van het hoogste bedrag (peildatum is 31 december).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 27 juli 2004.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter.

mr.drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven 17 augustus 2004.

De secretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT.