Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling veilig rijden provincie Zeeland 2010
CiteertitelRegeling veilig rijden provincie Zeeland 2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door Regeling veilig rijden Provincie Zeeland 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201001-01-201001-01-2015Nieuwe regeling

31-08-2010

Provinciaal Blad, 2010, 31

10027391

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

 

Gelet op het advies van de commissie voor Georganiseerd Overleg

 

besluiten:

 

De navolgende Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010 vast te stellen.

Artikel 1

Aan een ambtenaar, bedoeld in artikel A1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, voor wie het besturen van een dienstauto tot zijn functie behoort, wordt na afloop van een tijdvak van een halfjaar een premie voor veilig rijden toegekend, indien betrokkene in deze periode of tenminste gedurende één kalendermaand in deze periode aantoonbaar schadevrij en met inachtneming van de verkeersregels heeft gereden.

Artikel 2
 • 1.

  Het bruto premiebedrag wordt bepaald op een percentage van het maximumsalaris van salarisschaal 4, genoemd in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en aan de hand van het aantal door betrokkene gereden kilometers met een dienstauto in de desbetreffende periode, volgens de volgende tabel:

   

  kilometers (per halfjaar):

  percentage:

  1 - 5.000:

  6

  5.000 - 15.000:

  15

  15.000 kilometer of meer:

  20

 • 2.

  Indien betrokkene gedurende de desbetreffende periode niet aantoonbaar schadevrij of niet met inachtneming van de verkeersregels heeft gereden, wordt het premiebedrag naar rato van het aantal kalendermaanden bepaald, dat in deze periode wel aantoonbaar schadevrij en met inachtneming van de verkeersregels is gereden.

 • 3.

  Indien schade aan of door middel van de auto is toegebracht, welke naar het oordeel van het desbetreffende hoofd van de organisatie-eenheid niet aan de ambtenaar te wijten is geweest, heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het premiebedrag.

Artikel 3

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling veilig rijden provincie Zeeland 2010.

Gegeven te Middelburg, 31 augustus 2010

Provinciale Staten van Zeeland voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT, griffier.

Uitgegeven, 14 september 2010

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT