Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling personenchauffeurs provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling personenchauffeurs provincie Zeeland
CiteertitelRegeling personenchauffeurs provincie Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is per 1 januari 2015 vervangen door Regeling personenchauffeurs Provincie Zeeland 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenreglement Zeeland 1965, art. 27

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-2015Art. 1, 2, 4, 5, 6 en 7

14-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 17

11104119
04-02-199801-01-199806-07-2011Nieuwe regeling

13-01-1998

Provinciaal Blad, 1998, 5

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling personenchauffeurs provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

Gelet op het bepaalde in artikel 27 van het Ambtenarenreglement Zeeland 1965;

tevens gelet op de uitkomsten van het overleg in de commissie voor georganiseerd overleg;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende: "Regeling personenchauffeurs provincie Zeeland".

Artikel 1
 • 1.

  Personenchauffeur: de ambtenaar, aangesteld om werkzaamheden als personenchauffeur te verrichten en ingedeeld bij de afdeling Kabinet, Juridische Zaken en Bestuur van de directie Samenleving, Bestuur en Organisatie.

 • 2.

  Arbeidstijdenwet: Wet van 23 november 1995, Stb. 1995, nr. 598, houdende regels met betrekking tot arbeids- en rusttijden van werknemers.

Artikel 2
 • 1.

  Op de werktijd voor personenchauffeurs is de overlegregeling als bedoeld in de Arbeidstijdenwet van toepassing.

 • 2.

  De werktijd bedraagt met ingang van 1 september 1997: 10 uur per dienst, 50 uur per week gemiddeld over een periode van vier weken en 45 uur per week gemiddeld over een periode van 13 weken. De werktijd van de personenchauffeur, die in deeltijd arbeid verricht, wordt naar evenredigheid bepaald.

 • 3.

  De personenchauffeurs werken volgens een rooster, dat tenminste vier weken van tevoren aan hen is bekend gemaakt.

 • 4.

  De regeling variabele werktijden is niet op personenchauffeurs van toepassing. De directe leidinggevende van de personenchauffeurs maakt met hen afspraken over de wijze van registratie van de werktijd.

 • 5.

  Het Reglement toelage onregelmatige diensten Zeeland is op personenchauffeurs niet van toepassing.

 • 6.

  Hoofdstuk V van het Bezoldigingsbesluit Zeeland 1984, inhoudende bepalingen betreffende vergoedingen voor extra diensten, is slechts op personenchauffeurs van toepassing, voorzover de incidentele werktijd meer bedraagt dan 45 uur per week.

Artikel 3
 • 1.

  Aan de personenchauffeur wordt met ingang van 1 januari 1998 een structurele overwerkvergoeding toegekend ter grootte van 338 maal het individuele bruto-uursalaris. De vergoeding wordt in twaalf maandelijkse termijnen van gelijke omvang uitbetaald.

 • 2.

  Aan de personenchauffeur, die in deeltijd arbeid verricht als bedoeld in de Regeling deeltijdarbeid Zeeland, wordt een vergoeding toegekend naar evenredigheid van zijn arbeidstijd.

Artikel 4

Het besluit van Gedeputeerde Staten van 20 juni 1989 (nr. 204 dg) inzake de regeling van een toelage voor divergerende werktijd, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 5

Deze regeling kan worden aangehaald als: "Regeling personenchauffeurs provincie Zeeland".

Gegeven te Middelburg, 13 januari 1998

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. W. T. VANGELDER, voorzitter.

mr. J. A. LANDER, griffier.

Uitgegeven 27 januari 1998.

De griffier der Staten,

mr. J. A. LANDER.