Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Regeling vergoeding consignatiediensten provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling vergoeding consignatiediensten provincie Zeeland
CiteertitelRegeling vergoeding consignatiediensten provincie Zeeland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door Regeling vergoeding comnsignatiediensten Provincie Zeeland 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-200701-02-200701-01-2015Nieuwe regeling

12-01-2007

Provinciaal Blad, 2007, 4

0700407

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding consignatiediensten provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel C.21 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP);

 • -

  de uitkomsten van het overleg met de commissie voor georganiseerd overleg;

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende Regeling vergoeding consignatiediensten:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Ambtenaar: de ambtenaar of arbeidscontractant in dienst van de provincie Zeeland;

Hoofd organisatie-eenheid: de hoofden van de organisatie-eenheden zoals genoemd in artikel 1 van de Regeling ambtelijke organisatie Zeeland;

Consignatiedienst: het tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, bereikbaar zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten;

Onderdeelcommissie: commissie, als bedoeld in artikel 15, derde lid van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 2

Na overleg en met instemming van de onderdeelcommissie, kan het hoofd van de organisatie-eenheid een ambtenaar of een groep ambtenaren aanwijzen voor het verrichten van consignatiediensten.

Artikel 3

De ambtenaar, die op grond van het vorige artikel is aangewezen voor het verrichten van consignatiediensten, wordt een toelage toegekend.

Artikel 4
 • 1.

  De in artikel 3 bedoelde toelage is per consignatie-uur gelijk aan 9% van het maximumsalaris per uur van salarisschaal 3, opgenomen in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies.

 • 2.

  In afwijking van het vorige lid kan het hoofd van de organisatie-eenheid, met instemming van de onderdeelcommissie, de toelage voor de ambtenaar, die gedurende 7 achtereenvolgende kalenderdagen wordt belast met consignatiediensten, bepalen op:

   

  • -

   een bedrag van 4% van het maximumsalaris van salarisschaal 3, opgenomen in bijlage 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en

  • -

   4 uur verlof met behoud van bezoldiging.

 • 3.

  Indien toepassing van het vorige lid, waarbij het verlof op grond van het salaris van de ambtenaar wordt omgerekend in geld, resulteert in een lager bedrag dan toepassing van het eerste lid, wordt het verschil uitbetaald.

Artikel 5

Indien tijdens de consignatiedienst daadwerkelijk werkzaamheden moeten worden verricht, heeft de ambtenaar aanspraak op de vergoeding voor overwerk, als bedoeld in artikel C.20 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, waarbij minimaal een halfuur aan overwerkvergoeding wordt uitbetaald.

Artikel 6
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking, na uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst, met ingang van 1 februari 2007.

 • 2.

  Met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling wordt de gedragslijn, inzake het vergoeden van consignatiediensten (GS-besluit van 10 juli 1984, besluitnr. 257) ingetrokken.

 • 3.

  De toelage voor het verrichten van consignatiediensten, die aan ambtenaren is toegekend op grond van de in het vorige lid bedoelde gedragslijn, wordt geacht mede te zijn toegekend op grond van deze regeling.

Gegeven te Middelburg, 12 januari 2007

Gedeputeerde Staten voornoemd,

Drs. W.T. VAN GELDER, voorzitter,

Mr.drs. L.J.M. VERDULT, secretaris.

Uitgegeven, 20 februari 2007

De secretaris,

Mr. Drs. L.J.M. VERDULT