Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Beleidsregels toepassing Arbeidstijdenwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing Arbeidstijdenwet
CiteertitelBeleidsregels toepassing Arbeidstijdenwet
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201106-07-2011Intrekking

14-06-2011

Provinciaal Blad, 2011, 17

11104119
07-06-199701-01-199706-07-2011Nieuwe regeling

07-02-1997

Provinciaal blad, 1997, 13

3597558

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toepassing Arbeidstijdenwet

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

besluiten:

 

vast te stellen de “beleidsregels toepassing arbeidstijdenwet”, zoals hierna opgenomen.

1. Algemeen

Het provinciaal beleid met betrekking tot de regeling en de uitvoering van werktijdenregelingen in het algemeen en de arbeidstijd- en rusttijdnormen in het bijzonder wordt beheerst door de bepalingen van de Arbeidstijden-wet (Wet van 23 november 1995, Stbl 1995, nr 598) en de bepalingen van het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit (Stbl 1995, nr 599).

2. Bevoegdheid vaststelling beleidsregels

De bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels voor de toepassing van de Arbeidstijdenwet berust op het bepaalde in artikel 143 van het Ambtenarenreglement Zeeland 1965.

3. Invulling van de wettelijk vereiste beleidsvoering

Het provinciaal beleid terzake van arbeids- en rusttijden wordt op gelijke wijze als en geïntegreerd met het arbeidsomstandighedenbeleid gevoerd. Het voorziet in de uitwerking - waar nodig - van de door hoofdstuk 4 van de Arbeidstijdenwet gegeven algemene verplichtingen.

4. Toepasselijke werktijdenregeling
4.1.

Op het provinciaal personeel is voorzover niet anders is bepaald de standaardwerktijdenregeling van de Arbeidstijdenwet van toepassing.

4.2.

Op het provinciaal management is de standaardwerktijdenregeling van de Arbeidstijdenwet van toepassing met uitzondering van het in hoofdstuk 5 van die wet bepaalde (arbeids- en rusttijden).

4.3.

Op het varend personeel van de directie provinciale stoombootdiensten blijft de huidige wet- en regelgeving van toepassing (Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart en het Vaartijdenbesluit) tot 1 januari 1999. Per die datum worden de arbeidstijd- en rusttijdnormen van die categorie personeel bepaald door het dan tot stand gebrachte Arbeidstijdenbesluit vervoer. Alle (technische) normen gelegen buiten de arbeidstijd en rusttijd worden blijvend bepaald door de Vaartijdenwet c.a.

5. Bijzondere werktijdenregelingen/bevoegdheid tot vaststelling
5.1.

Gedeputeerde Staten bepalen, dat het provinciaal personeel, dat in roosterdienst werkzaam is dan wel structureel met consignatiedienst wordt belast onder hierna te bepalen voorwaarden onder de werking van een overlegregeling in de zin van de Arbeidstijdenwet kan worden gebracht.

5.2.

Het bepaalde onder punt 5.1. geldt in ieder geval voor het walpersoneel van de directie provinciale stoombootdiensten, voor de milieu-inspecteurs en de meettechnici lucht/geluid van de directie ruimte, milieu en water, voor het bedienend personeel van het Kanaal door Walcheren, de kantonniers wegen, vaarwegen en Zeelandbrug en de medewerkers werktuigkundige en elektrotechnische dienst van de directie Infrastructuur en Vervoer en voor het personeel van de stafafdeling Kabinet, Juridische Zaken en Bestuur belast met consignatiediensten.

5.3.

Gedeputeerde Staten kunnen ook andere groepen personeel aanwijzen, waarvoor het bepaalde onder punt 5.1. geldt en wel op advies van de ondernemingsraad voor de Middelburgse organisatie-eenheden dan wel van de ondernemingsraad voor de directie provinciale stoombootdiensten.

5.4.

De ondernemingsraad voor de Middelburgse organisatie-eenheden dan wel de ondernemingsraad voor de directie provinciale stoombootdiensten kunnen in overleg met de griffier der Staten onderscheidenlijk de directeur van de directie provinciale stoombootdiensten een overlegregeling in de zin van de Arbeidstijdenwet vaststellen, betrekking hebbend op één of meerdere categorieën personeel, zoals genoemd onder punt 5.2. en bedoeld onder punt 5.3.

Indien zij niet tot overeenstemming komen over de inhoud van een dergelijke regeling blijft de standaardwerktijdenregeling onverkort van toepassing.

5.5.

De onder punt 5.4. bedoelde bevoegdheid berust op artikel 1:4 van de Arbeidstijdenwet en artikel 3 van het overlegprotocol arbeidsvoorwaarden zoals overeengekomen op 26 januari 1996 en in werking getreden op 1 januari 1996.

6. Schema normen Arbeidstijdenwet

Het bij deze beleidsregels behorende schema bevattende de normen voor de werktijdenregelingen in de zin van de Arbeidstijdenwet maakt van deze beleidsregels een onlosmakelijk onderdeel uit.

7. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als : "Beleidsregels toepassing Arbeidstijdenwet".

8. Inwerkingtreding
8.1.

Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na afkondiging in het provinciaal blad en werken terug tot 1 januari 1997.

8.2.

Op de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels wordt de Regeling rusttijden directie milieu en waterstaat, zoals vastgesteld op 19 maart 1991, nr 176 (provinciaal blad van Zeeland nr 65 van 1991) ingetrokken.

Gegeven te Middelburg, 11 februari 1997

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. W. T. VAN GELDER, voorzitter.

mr. J. A. LANDER, griffier.

Uitgegeven 3 juni 1997.

De griffier der Staten,

mr. J. A. LANDER.