Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeeland

Uitwerkingsregeling demotie provincie Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeeland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitwerkingsregeling demotie provincie Zeeland
CiteertitelUitwerkingsregeling demotie provincie Zeeland 2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Is met ingang van 1 januari 2015 vervangen door Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies art. C6 lid 7.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-201101-01-201101-01-2015Nieuwe regeling

15-02-2011

Provinciaal Blad, 2011, 08

11004166

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsregeling demotie provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland

 

overwegende

dat het gewenst is een actueel demotiebeleid te ontwikkelen, waardoor medewerkers door toepassing van taakverlichting normaal kunnen blijven functioneren;

 

gelet op

het bepaalde in artikel C6 lid 7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP);

 

tevens gelet op

het bepaalde in het overlegprotocol arbeidsvoorwaarden (besluit Staten van Zeeland van 15 december 1995 nr. 23) en in artikel 27 lid 1 onder e. van de wet op de Ondernemingsraden;

 

na verkregen instemming van de ondernemingsraad;

 

besluiten vast te stellen de navolgende Uitwerkingsregeling demotie Provincie Zeeland 2010.

Artikel 1

De medewerker dan wel het desbetreffende hoofd van de organisatie-eenheid kan een voorstel doen de medewerker te benoemen in een lager gewaardeerde functie met lichtere taken, verder te noemen demotie, indien:

 • -

  beiden in onderling overleg tot overeenstemming zijn gekomen en

 • -

  voldaan wordt aan de voorwaarden voor demotie zoals bepaald in artikel 2.

Artikel 2

Het bevoegd gezag neemt een besluit tot demotie, indien met betrekking tot de door de medewerker beklede functie voldaan wordt aan de navolgende voorwaarden:

 • a.

  de voor demotie beoogde functie in het bestaande formatiebudget is te realiseren;

 • b.

  de beoogde functie niet meer dan 2 schalen onder het huidige functieniveau wordt gewaardeerd;

  en verder de medewerker zelf voldoet aan de navolgende voorwaarden:

 • c.

  hij met het hoofd van de organisatie-eenheid is overeengekomen, dat hij direct na afloop van de periode waarin hij de beoogde functie heeft vervuld gebruik maakt van de mogelijkheid van volledig (flexibel) pensioen;

 • d.

  hij maximaal gedurende 5 jaar de beoogde functie zal vervullen;

 • e.

  hij de beoogde functie -indien van toepassing- niet in een groter deeltijdpercentage gaat uitoefenen;

 • f.

  hij langer dan 5 jaar in algemene provinciale dienst en voor onbepaalde tijd is aangesteld.

Artikel 3

De medewerker die gebruik maakt van de mogelijkheid van demotie heeft aanspraak op een salaris dat is gebaseerd op het bij de beoogde functie behorende functieniveau aangevuld met een garantietoelage ter hoogte van 50% van het verschil tussen het salaris in de huidige functie en het salaris op basis van het nieuwe functieniveau in de beoogde functie.

Artikel 4

Gedeputeerde Staten treffen in aanvulling op de voorziening in artikel 3 een financiele compensatie indien een medewerker tijdens de demotieperiode en als gevolg van een beschikking (niet zijnde een disciplinaire straf ) die ter uitvoering van een arbeidsvoorwaardenregeling wordt genomen en een salarisverlaging tengevolge heeft, in totaliteit met een zodanige salarisachteruitgang te maken heeft, dat het achterwege laten van een compenserende maatregel tot een onbillijke uitkomst zou leiden.

Artikel 5
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van afkondiging in het Provinciaal blad en werkt terug tot 1 januari 2011.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: "Uitwerkingsregeling demotie provincie Zeeland 2010".

Gegeven te Middelburg, 15 februari 2011

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. K.M.H. PEIJS, voorzitter,

mr. drs. L.J.M. VERDULT

Uitgegeven, 8 maart 2011

De provinciesecretaris,

mr. drs. L.J.M. VERDULT