Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Privacy Protocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacy Protocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost
CiteertitelPrivacy Protocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad, 2015,

816

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacy Protocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist heeft het volgende privacy protocol vastgesteld in haar vergadering van 9 december 2014.

 

Aanleiding voor dit protocol

De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners van de gemeente integrale en effectieve ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. Het is de gezamenlijke ambitie om bij het bieden van deze ondersteuning goed aan te sluiten bij de vragen van cliënten en bij de eigen kracht van hen zelf en bij die van hun sociale netwerk. Dat betreft ook de situatie waarin inwoners niet zelf om ondersteuning vragen maar deze wel dringend behoeven.

Om die ambitie te bereiken, worden persoonsgegevens vastgelegd en uitgewisseld. De partners willen zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daarbij gaat het om de balans tussen de informatie die nodig is om een integrale en effectieve ondersteuning te kunnen bieden, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten.

De wettelijke basis voor het omgaan met persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit protocol is een uitwerking en invulling van de Wbp voor het sociaal domein, waarbij de belangrijkste elementen van de Wbp worden benoemd. Het protocol pretendeert niet een volledige weergave van de Wbp te zijn en laat de werking van de Wbp in tact.

Artikel 1 Begrippen

 • -

  Betrokkene: de cliënt of een andere persoon van wie gegevens zijn verwerkt in verband met de ondersteuning van de cliënt;

 • -

  Cliënt: inwoner van de gemeente aan wie een of meerdere partners ondersteuning bieden op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen;

 • -

  Hulpverlener: medewerker van de partner of zelfstandig werkende professional die feitelijk de ondersteuning aan de cliënt biedt.

 • -

  Integrale ondersteuning: hulp aan een cliënt in geval van een multi-problem vraagstuk, waarbij geldt: één gezin, één plan, één regisseur.

 • -

  Ondersteuning: hulp aan een cliënt op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen.

 • -

  Partner(s): de gemeente, publieke en private organisaties en zelfstandig werkende professionals die cliënten ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet ondersteuning bieden en die zich contractueel of anderszins aan dit protocol hebben gecommitteerd.

 • -

  Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een individuele persoon

 • -

  Verwerken van persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, delen, vernietigen, enz. van deze gegevens

Artikel 2 Doel en reikwijdte Protocol

1.Om aan inwoners van de gemeente integrale en effectieve ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van jeugd, zorg, welzijn, wonen en werk en inkomen worden persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van persoonsgegevens dient behoorlijk en zorgvuldig te gebeuren. Dit protocol geeft daar richtlijnen voor. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in dit protocol is gelegen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Artikel 3 Correct omgaan met persoonsgegevens

 • 1.

  De partners onderkennen dat zij verantwoordelijk zijn om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van cliënten en andere betrokkenen. Daarbij gaat het om het stellen van regels en het maken van afspraken binnen de eigen organisatie over de omgang met die gegevens. Het gaat ook om de beveiliging ervan. Bovenal gaat het om bewustzijn onder de eigen medewerkers, het besef dat men met gevoelige informatie werkt en dat men hiermee integer en zorgvuldig moet omgaan. Het gaat om de balans tussen de informatie die nodig is om integrale en effectieve ondersteuning te kunnen bieden, en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van cliënten en andere betrokkenen.

 • 2.

  Iedere partner is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie en zorgt dat:

  • a.

   de persoonsgegevens die hij op basis van dit protocol verwerkt juist, volledig en ter zake dienend zijn en dat deze gegevens rechtmatig zijn verkregen;

  • b.

   afdoende technische en organisatorische maatregelen worden genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die hij op basis van dit protocol verwerkt;

  • c.

   binnen de eigen organisatie afspraken zijn gemaakt over welke medewerkers en eventueel ingeschakelde derden toegang hebben tot de persoonsgegevens;

  • d.

   zijn medewerkers en eventueel ingeschakelde derden kennis hebben van dit protocol en dit ook naleven.

  • e.

   het bewustzijn van zijn medewerkers en eventueel ingeschakelde derden wordt bevorderd, bijvoorbeeld door middel van het periodiek bespreken in werkoverleggen, het organiseren van themabijeenkomsten, het voeren van discussies of anderszins.

  • f.

   incidenten worden gemeld bij de gemeente. Dat betreft bijvoorbeeld de situatie dat onrechtmatig is ingebroken op datasystemen of dat persoonsgegevens anderszins in strijd met dit protocol ter beschikking van derden zijn gekomen. De partner is zelf verantwoordelijk om in verband hiermee de nodige maatregelen te treffen.

  • g.

   de wettelijke bepalingen op het gebied van bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

Artikel 4 Informeren en toestemming vragen

 • 1.

  De hulpverlener informeert de cliënt dat in verband met de ondersteuning persoonsgegevens worden vastgelegd en dat deze kunnen worden uitgewisseld met andere instanties. Daarbij geeft hij zo concreet mogelijk aan met welke instanties die uitwisseling plaatsvindt.

 • 2.

  De hulpverlener vraagt de cliënt instemming om met betrekking tot de hulpvraag diens persoonsgegevens vast te leggen en op te vragen. In het dossier van de cliënt wordt aangetekend of deze instemming is gegeven.

 • 3.

  De hulpverlener vraagt de cliënt instemming om met betrekking tot de hulpvraag diens persoonsgegevens te delen met anderen. In het dossier van de cliënt wordt aangetekend of deze instemming is gegeven.

 • 4.

  De hulpverlener vraagt aan de cliënt schriftelijke toestemming om met betrekking tot de hulpvraag diens medische gegevens op te vragen en/of te delen met anderen. Het toestemmingsformulier wordt in het dossier van de cliënt opgenomen. Dat gebeurt ook indien de toestemming wordt geweigerd.

 • 5.

  De cliënt kan de toestemming op elk moment intrekken.

 • 6.

  Indien toestemming is geweigerd, ingetrokken of nog niet is gevraagd, kan toch tot verwerking van persoonsgegevens worden overgegaan voor zover dat noodzakelijk en onvermijdelijk is voor de ondersteuning van de cliënt of er ernstige risico’s bestaan voor de geestelijke of lichamelijke gezondheid of veiligheid van de cliënt, hulpverlener of anderen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt in het dossier.

Artikel 5 Noodzakelijk, proportioneel

 • 1.

  De partner verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige ondersteuning van de cliënt. De uitwisseling van persoonsgegevens gaat niet verder dan voor een integrale en effectieve ondersteuning van de cliënt noodzakelijk is.

 • 2.

  Persoonsgegevens worden maximaal vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf het jaar waarin de ondersteuning is afgesloten, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is voorgeschreven of noodzakelijk is uit een oogpunt van zorgvuldige ondersteuning van de cliënt. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd, of zodanig van kenmerken ontdaan dat zij niet langer zijn te herleiden tot de persoon.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  Behoudens de op grond van dit protocol toegestane uitwisseling van persoonsgegevens betrachten de partners, hun medewerkers en eventueel ingeschakelde derden geheimhouding omtrent persoonsgegevens.

 • 2.

  Dit protocol laat een eventueel wettelijk beroepsgeheim van de hulpverlener onverlet.

Artikel 7 Uitwisselen gegevens met niet-partners

In geval persoonsgegevens worden uitgewisseld met niet-partners (bijvoorbeeld familieleden van de cliënt, mensen uit zijn sociale netwerk of professionals die zich niet aan dit protocol hebben gecommitteerd), handelt de partner overeenkomstig dit protocol. De partner informeert de niet-partner over de (hoofdlijnen van) het protocol. Zo nodig spreekt hij de niet-partner aan indien deze handelt in strijd met het protocol.

Artikel 8 Huiselijk geweld, kindermishandeling

 • 1.

  In geval van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling geldt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 • 2.

  Indien het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) een partner benadert in verband met een melding van signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, kan deze zo nodig zonder toestemming van de cliënt, de voor de taakuitoefening van het AMHK noodzakelijke persoonsgegevens van de cliënt verstrekken. De partner maakt hiervan een aantekening in het dossier van de cliënt.

Artikel 9 Informatie, verbetering, aanvulling, verwijdering

 • 1.

  Op verzoek van de betrokkene informeert de partner hem of persoonsgegevens van hem zijn verwerkt. Daarbij geeft de partner een overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst ervan, het doel van de verwerking en de organisaties of personen met wie de gegevens zijn uitgewisseld.

 • 2.

  De betrokkene heeft recht op inzage in het dossier voor wat betreft zijn eigen persoonsgegevens.

 • 3.

  Inzage als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan worden beperkt indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene en de rechten en vrijheden van anderen.

 • 4.

  De betrokkene kan vragen om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens indien deze naar zijn oordeel onjuist of onvolledig zijn, voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt irrelevant zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

 • 5.

  De partner bericht binnen vier weken of aan een verzoek als bedoeld in lid 4 wordt voldaan. De partner kan het verzoek schriftelijk gemotiveerd afwijzen indien de verwerkte gegevens naar zijn oordeel niet onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

  Het verzoek wordt in elk geval afgewezen indien dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene en de rechten en vrijheden van anderen.

 • 6.

  Leidt het verzoek tot aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens van betrokkene, dan deelt de partner dit zo spoedig mogelijk mee aan partners, c.q. derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt.

Artikel 10 Uitoefenen rechten door (wettelijk) vertegenwoordiger(s)

 • 1.

  Is de betrokkene jonger dan 12 jaar, dan worden diens rechten op basis van dit protocol uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Is de betrokkene twaalf jaar of ouder maar nog geen zestien jaar, dan worden deze rechten uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger en de betrokkene beiden. Vanaf zestien jaar oefent een betrokkene zijn rechten zelfstandig uit.

 • 2.

  Wanneer de partner een betrokkene van zestien jaar of ouder niet in staat acht tot het uitoefenen van diens rechten of het overzien van de gevolgen daarvan in een bepaalde situatie, worden die rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Heeft de betrokkene geen wettelijk vertegenwoordiger, dan oefent de echtgenoot of levensgezel deze rechten uit. Heeft hij geen echtgenoot of levensgezel, of wenst deze de rechten van de betrokkene niet uit te oefenen, dan kan een ouder, een meerderjarige broer of zus, of een meerderjarig kind van de betrokkene diens rechten uitoefenen.

 • 3.

  De rechten die een (wettelijk) vertegenwoordiger uitoefent op basis van dit artikel, kunnen door de partner worden beperkt of geweigerd indien zwaarwegende belangen van de betrokkene zich tegen deze uitoefening verzetten.

 

In werking treden

Dit privacyprotocol treedt in werking op 1 januari 2015. Het protocol kan worden aangehaald als Privacy protocol Sociaal Domein Regio Utrecht Zuidoost.