Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit commissie naamgeving
CiteertitelInstellingsbesluit commissie naamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2006Nieuwe regeling

07-11-2006

De Nieuwsbode, 29-09-2010

nr. 706

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit commissie naamgeving

 

 

Instellingsbesluit commissie naamgeving

 

Het college van de gemeente Zeist;

gezien het advies van 6 oktober 2006 van de PG Middelen;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen het:

Instellingsbesluit commissie naamgeving

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie die adviseert aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2 Taak

De Commissie brengt, indachtig de door het college vastgestelde beleidsregels, gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college over:

 • a.

  het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;

 • b.

  de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zonodig aangevuld met nummers, letters of namen;

 • c.

  het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De Commissie bestaat ten minste uit:

  • a.

   een lid van het college;

  • b.

   twee deskundigen met een aardrijkskundige, cultuurhistorische, culturele, archeologische, geschiedkundige en/of stedenbouwkundige achtergrond;

  • c.

   de gemeentearchivaris;

  • d.

   de beheerder van het gemeentelijk adressenbestand;

 • 2.

  De leden worden door het college benoemd.

 • 3.

  De onder 1.b. bedoelde leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de Commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1.

  De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter heeft in de Commissie stemrecht.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  Het college wijst de ambtelijk secretaris en de plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de Commissie aan.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van de Commissie.

 • 3.

  De secretaris dient de Commissie desgevraagd van advies.

Artikel 6 Tekenen van stukken

De stukken van de Commissie worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de Commissie.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De Commissie komt bijeen:

  • a.

   wanneer de voorzitter dit nodig acht; of

  • b.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  De Commissie vergadert slechts als ten minste 3 leden, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, aanwezig zijn. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen één week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis. In deze laatste vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 4.

  Besluiten van de Commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De secretaris heeft een adviserende stem.

 • 5.

  De Commissie vergadert en besluit in het openbaar.

 • 6.

  Het advies van de Commissie aan het college bevat voorzover relevant de zienswijzen van de leden van de Commissie.

Artikel 9 Slotbepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter van de Commissie.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 7 november 2006.

De secretaris, De burgemeester,

drs. F. Schriever drs. J.J.L.M. Janssen

Toelichting op het Instellingsbesluit commissie naamgeving

1. Algemeen

Namen toekennen aan delen van de openbare ruimte is om verschillende redenen van belang. Zo maakt de indeling van een gemeente in straten het mogelijk dat enerzijds burgers en anderzijds dienstverlenende instanties als politie, brandweer, ambulance en posterijen zich snel kunnen oriënteren in een gemeente. Ook is de indeling van een gemeente in straten voor de gemeente zelf van belang. In vrijwel alle gemeentelijke registraties komen immers namen voor en wordt gesorteerd op de alfanumerieke volgorde van namen.

Namen voor de openbare ruimte ontstaan echter niet zomaar. Namen moeten immers worden toegekend; er moeten namen worden bedacht. Daarbij dienen deze namen aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten de namen bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en uniek in de desbetreffende gemeente. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van namen onontbeerlijk. Gelet op het belang van goede naamgeving en de ingewikkeldheid daarvan verdient het aanbeveling de naamgeving op te dragen aan een gemeentelijke commissie en wel de Commissie naamgeving.

De Commissie is gehouden aan de beleidsregels die het college ten aanzien van de naamgeving en nummering heeft vastgesteld (zie hiervoor paragraaf 10 van de algemene toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering).

De Commissie dient tevens rekening te houden met de afspraken die de VNG heeft gemaakt met PTT Post BV (circulairenummer 91/30, kenmerk AJZ/102328, d.d. 5 april 1991). De aanleiding tot deze afspraken was het terughoudende beleid van PTT Post om wijzigingen aan te brengen in het postcodesysteem. Er is afgesproken dat gemeenten niet nodeloos wijzigingen in de naamgeving aanbrengen die tot wijzigingen in het postcodesysteem noodzaken. Hiervan was bijvoorbeeld sprake toen een Friese gemeente besloot de namen van straten en woonplaatsen in het Fries om te zetten. Indien een gemeente zich niet aan de afspraak houdt om de naamgeving niet nodeloos te wijzigen, worden de kosten die PTT Post als gevolg hiervan moet maken bij het gemeentebestuur in rekening gebracht. Ook is afgesproken dat een gemeentebestuur zo spoedig mogelijk overleg met PTT Post pleegt over zijn voornemen om wijzigingen aan te brengen in de naamgeving, die gevolgen hebben voor het postcodesysteem (zie verder over dit onderwerp het VNG-handboek ‘Benoemen, nummeren en begrenzen’ en het algemeen deel van de toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering).

De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de openbare ruimte berust bij het college van burgemeester en wethouders. Op basis van artikel 48 van de Gemeentewet kan het college de Commissie naamgeving instellen, die het college ten behoeve van deze taak adviseert. De Commissie naamgeving kan naar eigen inzicht en op basis van de eerder door het college vastgestelde beleidsregels namen bedenken voor delen van de openbare ruimte. Op dit gebied bestaan immers geen voorschriften of richtlijnen van hogere overheden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

De Commissie naamgeving geeft niet alleen namen aan woonplaatsen, wijken en buurten. Ook het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke bouwwerken behoort tot haar taak

Artikel 3

In het kader van de dualisering kunnen sinds 7 maart 2002 in de Commissie naamgeving geen raadsleden meer plaatsnemen (zie artikel 84, tweede lid, juncto artikel 83, tweede lid van de Gemeentewet). De beheerder van het gemeentelijk adressenregistratie opnemen als lid van de Commissie was tot voor kort niet gebruikelijk, maar door de voortschrijdende informatisering is dat noodzakelijk geworden.

Artikel 4

De Commissie naamgeving is een commissie van advies aan het college. Hierdoor verdient het aanbeveling om het commissielid dat lid is van het college van burgemeester en wethouders te benoemen als voorzitter van de Commissie.

Artikel 5

De secretaris en de plaatsvervangend secretaris worden aangewezen door het college. Zij zijn geen lid van de Commissie. Het verdient aanbeveling dat deze personen uit het ambtelijk apparaat (bij voorkeur uit het bouw- en woningtoezicht) afkomstig zijn. Zodoende kan een deskundige worden aangewezen voor de functie van secretaris en die van plaatsvervangend secretaris. Ook van de plaatsvervangend secretaris wordt immers verwacht dat hij de Commissie desgevraagd van advies dient.

Artikel 7

Indien de secretaris en plaatsvervangend secretaris afkomstig zijn uit het ambtelijk apparaat of het bouw- en woningtoezicht, is doorgaans al zoveel deskundigheid in de commissievergaderingen bijeengebracht dat het uitnodigen van andere deskundigen kan worden beperkt.

Artikel 8

De Commissie wordt in ieder geval door de voorzitter of op verzoek van het college bijeengeroepen wanneer nieuwe namen moeten worden toegekend of namen herzien. Herziening van namen kan onder andere wenselijk zijn als gevolg van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de bestaande naamgeving of de vindbaarheid van panden bemoeilijkt is.