Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Mandaatregeling 2006 - bevoegdhedenoverzicht 17 november 2010l

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling 2006 - bevoegdhedenoverzicht 17 november 2010l
CiteertitelMandaatregeling 2006 - bevoegdhedenoverzicht 17 november 2010l
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 168

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2010Nieuwe regeling

16-11-2010

De Nieuwsbode, 17-11-2010

Nr. 606

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling 2006 - bevoegdhedenoverzicht 17 november 2010

 

 

Nr.

 

Bevoegdheid/taak

Bestuurs-orgaan

Voorwaarde

Afdeling

Functionaris

 

 

Met projectmanager wordt tevens bedoeld de programmamanager, ieder voor hun resp. projecten/programma's

Algemene bevoegdheden

 

 

A

1

Vertegenwoordiging gemeente in bezwaar- en beroepsprocedures en overige gerechtelijke procedures, inclusief de voorbereidingshandelingen en beroepsschriften, betreffende het werkterrein van de productgroep respectievelijk de afdeling

B&W; Burgemeester

Binnen het werkterrein van de afdeling

Alle afdelingen

medewerkers afdeling

A

2

Besluiten tot het (laten) voeren van verweer. Indienen van verweerschriften alsmede het instellen van bezwaar en beroep; beslissen op verzoeken tot rechtstreeks beroep

B&W

Binnen het werkterrein van de afdeling

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, projectmanagers, teamleiders en -managers

A

3

Vertegenwoordiging van gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen.

Burgemeester

Binnen het werkterrein van de afdeling

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, projectmanager en medewerkers Projectbureau/Grondza-ken

A

4

Openbare bekendmakingen/ kennisgevingen t.a.v. krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

B&W

 

Alle afdelingen

medewerkers afdeling

A

5

In rekening brengen van kosten verbonden aan verleende diensten door de afdelingen, zoals levering van kennis en kunde gericht op algemene advisering inzake beleid en uitvoering op het gebied van de afdeling.

B&W

 

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, teammanagers/-leiders en projectmanager

A

6

Het aanvragen van adviezen ten behoeve van de besluitvorming

B&W

 

Alle afdelingen

medewerkers afdeling

A

7

Besluiten op verzoeken om subsidie (inclusief de hiermee verbonden besluiten zoals subsidievaststelling en -terugvordering en die o.g.v. de Algemene subsidieverordening, uitgezonderd het toepassen van de hardheidsclausule)

B&W

Afdelingsmanagers en directeur SC voor subsidies boven € 250.000

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, teamleiders en teammanagers

A

8

Het aanwijzen van opsporingsambtenaren en toezichthouders en het afgeven van legitimaties ter zake van deze aanwijzing; afgeven van overige legitimatiebewijzen

B&W; Burgemeester

Binnen het werkterrein van de afdeling

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers; Hoofd concernstaf v.w.b. aanwijzen van functionarissen werkzaam binnen de VRU

A

9

Het geven van opdrachten, het doen van aanbestedingen en van gunningen van werken, leveringen en diensten c.a. (in ruime zin), voor zover niet elders geregeld

B&W; Burgemeester

*Afdelingsmanagers en directeur SC voor opdrachten c.a. met:

a.contractwaarde boven € 250.000 bij werken en

b.contractwaarde boven € 100.000 bij leveringen en diensten.

*Teammanagers en afdelingshoofden (SC) tot € 100.000

*Bedrijfsleiders en teamleiders tot € 25.000

*Projectmanager binnen toegewezen project en budget, aanbesteding werken door Team Beheer Openbare Ruimte

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden en projectmanager, teammanagers, teamleiders en bedrijfsleiders

A

10

Het verlenen van opdrachten in het kader van de inrichting, het beheer, het onderhoud van gemeentelijke kantoren en het leveren van kantoorbenodigdheden, soft- en hardware en drukwerk door derden.

B&W

Met inachtneming van A9

Service Centrum

Afdelingshoofd Informatievoorziening

A

11

Voeren van correspondentie met betrekking tot de afrekening van specifieke uitkeringen, rijks- en provinciale bijdragen en soortgelijke subsidies, nadat de werken zijn uitgevoerd. Alsmede het indienen van subsidieaanvragen namens de gemeente

B&W

 

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, teammanagers,/-leiders, projectmanager

A

12

Bevoegdheid om in calamiteuze situaties handelend op te treden i.v.m. de continuïteit van de bedrijfsvoering en/of de veiligheid van de accommodatie en/of bezoekers.

B & W; burgemeester

Mits zo spoedig mogelijk schriftelijk verantwoording wordt afgelegd aan de directe leidinggevende over de kosten en overwegingen.

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers- en hoofden, directeur SC, teamleiders en teammanagers

A

13

Afdoen van klachten in eerste aanleg

B & W;

 

Alle afdelingen

Directie, afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden, teammanagers/-leiders en bedrijfsleiders

A

14

Beslissen op aanvraag om informatieverstrekking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover niet elders geregeld

B&W

Voor zover het betreft schriftelijke verzoeken om informatie. Indien nodig na advies Concernstaf

Alle afdelingen

afdelingsmanagers en directeur SC

A

15

Instellen van ambtelijke Awb hoor- en/of adviescommissie, waaronder begrepen de benoeming van een ambtelijke leden van de interne en de externe Awb hoor- en/of adviescommissie en de adviescommissie bezwaarschriften

B&W; Burgemeester

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Organisatieadvies

A

16

Het verrichten van handelingen en activiteiten ter voorbereiding van door raad, college, resp. burgemeester, te nemen besluiten op bezwaarschriften in het kader van de Awb

B&W; Burgemeester

 

Service Centrum

Voorzitter en secretaris van de Awb Hoor- en adviescommissie

A

17

Treffen van maatregelen en vaststellen van regels op het gebied van informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord

B&W

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Informatievoorziening

A

18

Besluiten in het kader van het beheer van de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), zoals mbt het gegevensbeheer en het beheer van het register

B&W

 

Service Centrum

BAG-beheerder en overige medewerkers team GIV

A

19

Digitale handtekening regelen voor burgemeester, wethouders, secretaris en medewerkers

B&W

 

Service Centrum

Hoofd Informatievoorziening

A

20

Aangaan van overeenkomsten mbt samenwerking met andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

B&W; Burgemeester

 

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC

A

21

Het toepassen van de dispensatiebevoegdheid van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet

B&W

 

Concernstaf

Gemeentearchivaris

A

22

Beslissen mbt ingebrekestellingen/verzoeken om dwangsom Awb

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerker uitvoering en beleid B contactcentrum

Personele aangelegenheden

 

 

P

1

Alle (rechtspositionele) besluiten uit CAR/UWO en gemeentelijke regelingen, inclusief stageovereenkomsten, uitgezonderd het opleggen van een schriftelijke berisping, schorsing, strafontslagen overige disciplinaire maatregelen

B&W; Burgemeester

Voor zover in de gemeentelijke regelingen niet anders is vastgelegd.

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC

P

1a

De besluiten op grond van de CAR/UWO tot het opleggen van een schriftelijke berisping, schorsing, strafontslag en overige disciplinaire maatregelen; Vaststellen Vergoedingenlijst, verplichte vrije dagen en vaststellen beoordeling na zienswijze.

B&W

Voor zover in de gemeentelijke regelingen niet anders is vastgelegd.

Alle afdelingen

Algemeen directeur

P

2

Verlenen zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en buitengewoon verlof

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

3

Verlenen van verlof

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

4

Toestemming doorbrengen ziekteverzuim op ander adres dan woonadres

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

5

Korting op vakantieverlof en ADV bij (ziekte)verzuim

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

6

Teruggave van verlofdagen bij ziekte gedurende verlof

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

7

Afwijzen van kandidaten in selectieprocedures

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Voorzitter selectiecommissie, direct leidinggevende

P

8

Voeren van ontwikkelingsgesprekken en opmaken personeelsbeoordeling

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

9

Toepassing stimulansbudget en beloningsdifferentiatie (o.a. gratificaties)

B&W

Afdelingsmanagers en directeur SC tot max. € 1000,- netto

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC

P

10

Vaststellen van algemene voorwaarden en/of huisregels

B&W

 

Alle afdelingen

Afdelingsmanagers, directeur SC, afdelingshoofden

P

11

Verlenen studiefaciliteiten uit decentrale budgetten

B&W

Binnen beleidskaders

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

12

Verlenen studiefaciliteiten uit centrale budget

B&W

Binnen beleidskaders

Service Centrum

Beleidsadviseur B, afdeling organisatieadvies (P&O), medewerker Beleid en uitvoering A

P

13

Ondertekenen van besluiten en brieven, voortvloeiend uit overleg over arbeidsvoorwaarden

B&W

Na advies medewerker Beleid en uitvoering B, afdeling Organisatieadvies (p-adviseur)

Service Centrum

Afdelingsmanagers en directeur SC

P

14

Vaststellen van het voornemen tot wijziging in de organisatie alsmede besluiten tot wijziging

B&W

 

Directie

Algemeen directeur

P

15

Opdracht verstrekken tot individuele werkplekonderzoeken en besluiten op aanvragen voor aangepaste voorzieningen op de werkplek

B&W

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Organisatieadvies

P

16

Toepassen verhaalswet ongevallen ambtenaren

B&W

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Organisatieadvies

P

17

Besluit op verzoeken om voorschot op bezoldiging

B&W

Op basis van schriftelijk verzoek

Service Centrum

Afdelingshoofd Organisatieadvies

P

18

Afhandeling pensioen, VUT en IP-aanvragen en WAO-uitkering

B&W

Op voorstel betrokken afdelingsmanager of directeur SC

Service Centrum

medewerker Beleid en uitvoering B (p-adviseur), afd. organisatieadvies (P&O)

P

19

Besluiten ten aanzien van medewerkers die uit dienst gaan/zijn, zoals aanvragen FLO-uitkeringen alsmede die op grond van hoofdstuk 10, 10a, 11 en 11a van de CAR en besluiten m.b.t. reintegratie

B&W

Op voorstel betrokken afdelingsmanager of directeur SC

Service Centrum

medewerker Beleid en uitvoering B (p-adviseur), afd. organisatieadvies (P&O)

P

20

Besluiten over detachering (in- en uitleen) alsmede over dienstverlening door en aan derden

B&W

Vastleggen afspraken; vastleggen financiele verplichtingen. Afstemming met Servicecentrum

Alle afdelingen

Direct leidinggevende

P

21

Beslissen op aanvragen persoonsgebonden budget

B&W

Binnen beleidskaders

Service Centrum

Afdelingshoofd Organisatieadvies

Griffie

 

 

Gr

1

Aangaan van overeenkomsten in het kader van rekenkameronderzoek

B&W; Burgemeester

Binnen kaders raad

Griffie

Griffier

Wijkgericht werken

 

 

W

1

Uitvoering van werkzaamheden in het kader van wijkgericht werken: opdrachtverlening; betalingsopdrachten

B&W

Wijkbeheerders in wijkteam: opdrachten tot maximaal € 5.000,-

Regisseurs in regieteam: opdrachten boven € 5.000,-.

Leefomgeving en Welzijn

Accountmanager B team Wijkzaken en Bedrijfsvoering tot € 5000,-, Teammanager Wijkzaken en Bedrijfsvoering boven € 5000,-

Publiekszaken

 

 

Pu

1

Uitvoering wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (wGBA) en bijbehorende uitvoeringsvoorschriften

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken

Pu

2

Verstrekken en weigeren van inlichtingen uit de bevolkingsadministratie

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

3

Afgifte nationale paspoorten (inclusief het wijzigen daarvan) en afgifte Europese identiteitskaarten

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken en team Contactcentrum

Pu

4

Maandelijkse verantwoording aan minister van Binnenlandse zaken van het aantal aan de voorraad onttrokken reisdocumenten

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken en vakspecialist B team Burgerzaken

Pu

5

Afgifte rijbewijzen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken en team Contactcentrum

Pu

6

Afdracht rijksleges n.a.v. afgegeven rijbewijzen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken, medewerkers team Burgerzaken

Pu

7

Afhandeling aanvragen om afgifte vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoorten

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

8

In behandeling nemen van verzoeken om naturalisatie, optieverklaring, inwinnen van informatie, ontvangen en afdragen van verschuldigde naturalisatiegelden en adviseren IND

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

9

Voeren van correspondentie m.b.t. voorbereiding voorstel straatnaamgeving

 

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken

Pu

10

Kennisgevingen van overlijden aan de inspectie der registratie en successie

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Ambtenaar burgelijke stand (Abs) team Burgerzaken

Pu

11

Verlenen van uitstel verlof tot begraven of cremeren

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Ambtenaar burgelijke stand (Abs) team Burgerzaken

Pu

12

Uitvoering wettelijke bepalingen van de burgerlijke stand

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Ambtenaar burgelijke stand (Abs) team Burgerzaken

Pu

13

Uitvoering Kieswet

B&W;

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

14

Legalisering handtekening

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken

Pu

15

Afgifte lijkenpas (laissez-passer)

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Ambtenaar burgelijke stand (Abs) team Burgerzaken

Pu

16

Afgifte attestatie de vita

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

17

Uitvoering Distributiewet

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken

Pu

18

Uitbrengen van adviezen aan minister van Justitie omtrent geslachtsnaamwijzigingen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken

Pu

19

Ontzeggen toegang tot Publiekshal als ordemaatregel

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers Publiek en Dienstverlening

Pu

20

Benoeming tot (onbezoldigd) ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van één huwelijk

B&W

op advies van medewerker Burgerlijke stand

Publiek en Dienstverlening

Afdelingsmanager

Pu

21

Aanmelden van persoonsregistraties en verwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Contactcentrum

Pu

22

Klagers informeren over beslissing van college nav rapport van bevindingen Ombudsman

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerker beleid en uitvoering B, team Contactcentrum

Pu

23

Adressen toekennen, wijzigen en intrekken, voor zover daarbij geen nieuw namen aan openbare ruimten worden toegewezen

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken

Pu

24

Bijhouden van de GBA-persoonsgegevens

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Burgerzaken, vakspecialist B team Burgerzaken

Pu

25

Afgifte van gewaarmerkte afschriften uit GBA-persoonsgevens/verstrekking van gegevens uit GBA ogv artt. 88 e.v. Wet GBA/GBA privacyreglement

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider en medewerkers Burgerzaken

Pu

26

Afgifte "bewijs van Nederlanderschap" Wet GBA

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider en medewerkers Burgerzaken

Pu

27

Uitvoering van de artikelen 79 t/m 83 Wet GBA

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider; vakspecialist B Burgerzaken;

Pu

28

het in ontvangst nemen van reisdocumenten, rijbewijzen en verblijfsdocumenten

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider en medewerkers Burgerzaken

Pu

29

In ontvangst nemen van verzoek tot verklaring omtrent het gedrag

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken/team Contactcentrum

Pu

30

Inwinnen van gegevens uit de algemene documentatieregisters ivm een verzoek tot verkrijgen van het Nederlanderschap

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken/team Contactcentrum

Pu

31

Uitvoering naturalisatieceremonie

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

teamleider en medewerkers Burgerzaken

Pu

32

Aanvragen, uitreiken en innen van leges verblijfsvergunningen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken/team Contactcentrum

Pu

33

Verklaring onder ede of belofte

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Medewerkers team Burgerzaken, Abs

Ruimtelijke ordening en vergunningen

 

 

ROV

1

Uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van projectontwikkeling.

B&W

 

Projectbureau, Strategie en Beleid, Publiek en Dienstverlening

medewerkers

ROV

2

Advies geven aan de minister VROM voor wat betreft fiattering in het kader van de Huursubsidiewet

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager Maatschappelijke Zaken

ROV

3

Wijziging bestaande garanties eigen woningen

B&W

Mits in overeenstemming met richtlijnen Nationale Hypotheekgarantie

Leefomgeving en Welzijn

Afdelingsmanager

ROV

4

Uitvoering Regionale huisvestingsverdordening, voor zover het betreft: splitsingsvergunning; vergunning onttrekking woonruimte; vergunning samenvoeging woningen

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Vakspecialist A team Vergunningen en vakspecialist A team

ROV

5

Uitvoering Regionale huisvestingsverordening, voor zover het betreft: urgentiebepaling

B&W

 

Directie en medewerkers Vierde Huis

 

ROV

6

Beslissen op aanvragen om huisvestingsvergunning op grond van de Regionale Huisvestingsverordening

B&W

Voor zover het betreft aanvragen voor particuliere huur- en koopwoningen

Publiek en Dienstverlening

Medewerker administratie A team Contactcentrum

ROV

7

Nemen van verkeersbesluiten en treffen van verkeersvoorzieningen

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager Beheer openbare ruimte

ROV

8

Uitvoeren van de marktverordening

B&W

v.w.b. de marktmeester: mits geldend voor de directe uitvoering van de marktverordening ter plekke

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager Beheer Openbare Ruimte en medewerker Toezicht en Handhaving C (stadstoezicht)

ROV

9

Het nemen van besluiten op grond van de Parkeerverordening en de Verordening parkeerbelastingen

B&W

Met uitzondering van te nemen aanwijzingsbesluit voor tijdstip

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Burgerzaken/ team Contactcentrum

ROV

10

Beslissen over de ontvankelijkheid van een aanvraag om vergunning als bedoeld in de Woningwet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de bouwverordening en het doen van overige mededelingen in het kader van het behandelen van aanvragen om vergunning, inclusief de daarbij behorende correspondentie.

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Vergunningen/team Contactcentrum

ROV

11

Het verlenen van vrijstellingen c.q. het stellen van nadere eisen als bedoeld in art 15, alsmede het verlenen van vrijstelling als bedoeld in art. 17 en 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

12

Het verlenen van een vrijstelling ex art. 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Indien een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is vereist en deze is verleend

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

13

Het verlenen van een vrijstelling ex art. 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

B&W

Na een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is ontvangen

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

14

Beslissen op aanvragen om vergunning op grond van de Woningwet, Wet op de Ruimtelijke Ordening/Wet ruimtelijke ordening/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en bouwverordening, inclusief het verlenen van gebruikelijke vrijstellingen en ontheffingen, alsmede het stellen van gebruikelijke nadere eisen. Beslissen over projectbesluiten (voor zover gedelegeerd aan college)

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen/ teamleider contactcentrum

ROV

15

Intrekken van verleende vergunningen, anders dan als sanctie

B&W

Tenzij rechten van derden in het geding zijn

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Vergunningen/ teamleider contactcentrum

ROV

16

Beslissen op verzoeken tot wijziging van verleende vergunningen inclusief andere tenaamstelling

B&W

Tenzij rechten van derden in het geding zijn

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Vergunningen / team Contactcentrum

ROV

17

Goedkeuren van detail- en constructietekeningen en –berekeningen

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Vergunningen

ROV

18

Het in het terrein aanwijzen van perceelsgrenzen, rooilijnen en hoogtepeil

B&W

 

Service Centrum

medewerkers cluster GIV

ROV

19

Het in ontvangst nemen van de aanwijs van door het Kadaster uitgezette perceelsgrenzen

B&W

 

Service Centrum

medewerkers cluster GIV

ROV

20

Verkopen van percelen gemeentegrond (Den Dolder e.o, Zeist-West), inclusief het ondertekenen van verkoopovereenkomsten.

B&W

Op basis van raadsbesluit

Projectbureau

Afdelingsmanager

ROV

21

Opheffen van annexaties

B&W

 

Projectbureau

Afdelingsmanager

ROV

22

Beslissen op grond van beheersverordening Algemene begraafplaats c.a.

B&W

 

Vastgoed

Teammanager/-leider Algemene Begraafplaats

ROV

23

Beslissen op aanvraag Monumentenvergunningen

B&W

Tenzij de aan het besluit ten grondslag liggende adviezen elkaar tegenspreken

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

24

Beslissen op aanvraag van bouw- en aanlegvergunningen voor werkzaamheden waarvoor een monumentenvergunning of een monumentenadvies nodig is

B&W

Tenzij de aan het besluit ten grondslag liggende adviezen elkaar tegenspreken

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

25

Stilleggen van bouwactiviteiten op grond van artikel 100 Woningwet en -in aansluiting daarop- opleggen last onder dwangsom/bestuursdwang

B&W

Bestuursdwang en dwangsom melden aan portefeillehouder

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen (art. 100 ev Woningwet) en Vakspecialist B Team Vergunningen voor stilleggen bouwactiviteiten

ROV

26

Verkoop van snippergroen (inclusief ondertekening)

B&W burgemeester

Advies teammanager Beheer openbare ruimte

Projectbureau

Afdelingsmanager

ROV

27

Verkoop van woningen op de lijst af te stoten gemeentelijk woningbezit (inclusief ondertekening)

B&W burgemeester

in overleg met Vastgoed/Gebouwen

Projectbureau

Afdelingsmanager

ROV

28

Het geven van opdrachten, het doen van aanbestedingen van gunningen van werken, leveringen en diensten c.a. (inclusief ondertekening)

B&W burgemeester

Teammanagers/-leiders tot een max. van € 25.000,- Medewerkers via een bonnenboek, met verantwoording achteraf, tot max. van € 2.500,-

Leefomgeving en Welzijn Vastgoed

Teammanagers/team-leiders, medewerkers team Beheer openbare ruimte, medewerkers Algemene begraafplaats en medewerkers team Service en Onderhoud, medewerkers team Gebouwen.

ROV

29

Beoordelen welstand op basis van loketcriteria (bouwverordening)

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team vergunningen, vakspecialist A

ROV

30

Uitvoeren van het beleid ter zake van illegale storting van afval, inclusief het in rekening brengen van daaraan verbonden kosten

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager Beheer openbare ruimte

ROV

31

Het nemen van een dwangsom- of bestuursdwangbesluit; toepassen van bestuursdwang (inclusief vooraankondiging)

B&W; burgemeester

Uitsluitend voor besluiten overeenkomstig door het college vastgesteld en bekend gemaakt Handhavingsbeleid; Bij APV zaken vooraf advies teammanager Beheer openbare ruimte;

Leefomgeving en Welzijn, Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

32

Beslissen tot noodkap

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager Beheer openbare ruimte

ROV

33

Uitoefenen bestuursdwang terzake van illegale kap, illegaal aanbrengen kabels en leidingen, illegaal gebruik van de weg alsmede illegaal geplaatste voertuigen en aanhangers

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

BOA's, team beheer openbare ruimte; medewerker toezicht/handhaving B en vakspecialist D

ROV

34

Besluiten tot aangaan van planschadeovereenkomsten en exploitatieovereenkomsten (inclusief ondertekenen)

B&W; Burgemeester

Exploitatieovereenkomst op basis van de Exploitatieverordening

Projectbureau, Publiek en Dienstverlening

Afdelingsmanager, Teammanager Vergunningen, Project- en programmamanager

ROV

35

Beslissen ter uitvoering van de Wet op de kansspelen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Vergunningen

ROV

36

Beslissen op aanvragen om vergunningen in het kader van de speelautomatenverordening en de speelautomatenhal-verordening

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

37

Beslissen op aanvraag om ontheffing en vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) alsmede de Bomenverordening Zeist, voor zover niet elders in dit besluit geregeld

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen/ teamleider contactcentrum

ROV

38

Beslissen op aanvraag om wijzigingsvergunningen m.b.t. ontheffing en vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor zover niet elders in dit besluit geregeld

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen/ teamleider contactcentrum

ROV

39

Beslissen op aanvragen ex art 148, 1e lid, onder b, Wegenverkeerswet

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

40

Beslissen op aanvragen ex art 149, 1e lid, onder d. Wegenverkeerswet 1994, juncto art 87 RVV 1990

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

41

Beslissen op aanvragen om ontheffing sluitingsuur horeca-inrichtingen

Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

42

Beslissen op aanvragen op grond van de Drank- en Horecawet, resp. drank- en horeca artikelen in de APV

B&W; Burgemeester

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

43

Elektronische ondertekening van vastgestelde bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten, beheersverordeningen, en geleideformuleren

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager en vakspecialisten A, teamVergunningen

ROV

44

Elektronische ondertekening van vastgestelde structuurvisies

B&W

 

Strategie en beleid

Afdelingsmanager en beleidsadviseurs A

ROV

45

Besluiten inzake ingebruikgeving van evenementterreinen

B&W

Voor zover gekoppeld aan een vergunning en -voor zover van toepassing- passend binnen de erfpachtovereenkomst met de Evangelische Broedergemeente

Publiek en Dienstverlening

Medewerker dienstverlening B, team Vergunningen

ROV

46

Beslissen op aanvragen op grond van de Luchtvaartwet

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B

ROV

47

Beslissen over aanvragen van kapvergunningen voor bomen waarvoor ook een monumentenvergunning nodig is

B&W

Tenzij de aan het besluit ten grondslag liggende adviezen elkaar tegenspreken

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B

ROV

48

Beslissen over aanvragen van kapvergunningen voor bomen waarvoor ook een monumentenadvies nodig is

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B/ teamleider contactcentrum

ROV

49

Wijzigen en intrekken van verleende vergunningen en ontheffingen, anders dan als sanctie

B&W

Tenzij rechten van derden in het geding zijn

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B

ROV

50

Beslissen op verzoeken om ontheffing van de Winkeltijdenwet en de winkeltijdenverordening

B&W

Met uitzondering van het aanwijzen van koopzondagen

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B

ROV

51

Beslissen over vergunning voor aflevering vuurwerk

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B

ROV

52

Beslissen over maatregelen tegen gevaarlijke honden

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teammanager Vergunningen

ROV

53

Beslissen op grond van de Telecommunicatieverordening

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Vergunningen medewerker dienstverlening B/ teamleider contactcentrum

Vastgoed

 

 

V

1

Sluiten van overeenkomsten en geven van opdrachten aan derden in het kader van beheertaken afdeling Vastgoed

B &W

 

Vastgoed

Afdelingsmanager; Teamleider Gebouwen

V

2

Ingebruikgeven, verhuur en verhuur onroerende zaken, binnen werkterrein afdeling Vastgoed

B &W

 

Vastgoed

Teamleider Gebouwen

V

3

Contractuele huuraanpassingen van verhuurd onroerende zaken in beheer bij afdeling Vastgoed

B &W

 

Vastgoed

Teamleider Gebouwen

V

4

Uitvoering van de administratieve verplichtingen in het kader van het beheer van onroerende zaken binnen het taakveld

B&W

 

Vastgoed

Teamleider Gebouwen

V

5

Toezicht en directievoering m.b.t. nieuwbouw /renovatie groot onderhoud

B &W

Mits de raad heeft ingestemd met de nieuwbouw respectievelijk met renovatie groot onderhoud.

Vastgoed

Afdelingsmanager

V

5a

Toezicht en directievoering beheertaken afdeling Vastgoed

B&W

 

Vastgoed

Teamleider Gebouwen

V

6

Het verrichten van alle handelingen en het aangaan van verbintenissen, welke in verband met de dagelijkse exploitatie van het zwembad Dijnselburg, inclusief de horeca, noodzakelijk zijn.

B&W

tot € 25.000,-

Vastgoed

Teamleider Zwembad

V

7

Het verrichten van alle handelingen en het aangaan van verbintenissen, welke in verband met de dagelijkse exploitatie van gemeentelijke sport- en recreatievoorzieningen, zoals sporthallen, sportvelden, gymlokalen.

B&W

tot € 25.000,-

Vastgoed

Teamleider Sportaccomadaties

Maatschappelijke aangelegenheden

 

 

MA

1

Het tekenen van betaalopdrachten die uit genomen Wmo-besluiten voortvloeien op terrein van de afdeling

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Maatschappelijke Voorzieningen

MA

2

Het verstrekken van informatie aan derden m.b.t. cliënten, m.b.t. voorzieningsgerechtigden of ex-voorzieningsgerechtigden, anders dan inzage in de dossiers

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Maatschappelijke Voorzieningen, medewerker Dienstverlening A.

MA

3

Het opvragen van informatie bij derden m.b.t. voorzieningsgerechtigden of ex-voorzieningsgerechtigden alsmede m.b.t. degene op wie de kosten van verstrekte voorziening worden verhaald, ten behoeve van de uitvoering van de Wmo.

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Maatschappelijke Voorzieningen, medewerker Dienstverlening A.

MA

4

Het vaststellen van de hoogte van invorderingsbedragen en mutaties daarin op grond van het ter zake geldende beleid

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Team Maatschappelijke Voorzieningen, medewerker Dienstverlening A; medewerker administratie A en B team klantcontactcentrum

MA

5

Het beslissen op aanvraag om informatieverstrekking, inclusief aanvragen dossierinzage door een onderhoudsplichtige ter zake van de Wmo, op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur.

B&W

Mededelingen aan onderhoudsplichtigen omtrent de berekeningswijze van de onderhoudsbijdrage vallen onder de vorenstaande bevoegdheid

Publiek en Dienstverlening

Team Maatschappelijke Voorzieningen, Vakspecialist B

MA

6

Het geven van opdrachten aan derden en het afsluiten van bruikleenovereenkomsten met rechthebbenden m.b.t. noodzakelijke verstrekkingen in het kader van de Wmo

B&W; Burgemeester

Uitgezonderd het sluiten van raamovereenkomsten met leveranciers.

Publiek en Dienstverlening

Team Maatschappelijke voorzieningen, medewerker dienstverlening A

MA

7

Afsluiten van raamovereenkomsten leerlingenvervoer

B&W

Onverminderd het bepaalde in A9

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

MA

8

Het uitvoeren van alle administratieve handelingen en rechtshandelingen in het raam van de opvang van asielzoekers

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

MA

9

Besluiten op verzoeken om vrijstelling van leerplicht of vervangende leerplicht

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Team Maatschappelijke zaken, vakspecialist C

MA

10

Uitvoering Wet kinderopvang en Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2008

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

MA

11

Het nemen van besluiten op grond van de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Zeist

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

MA

12

Het tekenen van kwartaaldeclaraties en jaaropgaven op terrein Wmo c.a.

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Maatschappelijke Voorzieningen

MA

13

Het nemen van besluiten inzake kwijtschelding van vorderingen i.v.m. Wmo

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

Teamleider Maatschappelijke Voorzieningen

MA

14

Het nemen van besluiten op grond van de Wmo c.a., voor zover niet elders geregeld

B&W

 

Publiek en Dienstverlening

medewerkers team Maatschappelijke Voorzieningen; medewerker administratie A en B team klantcontactcentrum

MA

15

Informatie opvragen en verstrekken over subsidies

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

medewerkers team Maatschappelijke zaken

MA

16

Waarschuwingsbrieven of vooraankondigingen Lokaal handhavingsbeleid (incl. ondertekening)

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

MA

17

Opleggen last onder dwangsom of bestuursdwang ter uitvoering van 2e handhavingsfase uit gemeentelijk handhavingsbeleid kinderopvang en handhavingsbeleid peuterspeelwerk

B&W

 

Leefomgeving en Welzijn

Teammanager team Maatschappelijke zaken

Financiën, Belastingen, Juridische zaken

 

 

FBJ

1

Geven van opdrachten tot het doen van betalingen (bevelschriften) voor alle betalingen uit de gemeentekas.

B&W

Voorzien van akkoordverklaring van het hoofd afdeling financien en betalingsfiatteur

Service Centrum

Directeur, fiat afdelingshoofd Financiën en vakspecialist B team Financieel Beheer

FBJ

2

Uitvoering van BTW-regelingen waarbij de gemeente is betrokken, waaronder onder meer correspondentie met de Inspecteur en indienen bezwaar- en beroepsschriften.

B&W

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

3

Uitvoering gemeentelijk verzekeringsbeleid, waaronder registratie, behandeling en afdoening van alle correspondentie, afsluiten, wijzigen en opheffen van verzekeringen, registratie, behandeling en afdoening van kleine schadevorderingen en het treffen van maatregelen inzake schadeverhaal

B&W

 

Service Centrum

Teammanager Juridische Zaken

FBJ

4

Uitvoering gemeentelijke hypotheekregeling waaronder behandelingen en afdoening van alle correspondentie, het opmaken van de conceptakte en het accepteren van de definitieve akte

B&W

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

5

Beslissen over toepassing hardheidsclausule op grond van art 63 Algemene wet inzake rijksbelastingen

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel beheer & Belastingen

FBJ

6

Beslissen op verzoek om kwijtschelding van administratieve boetes op grond van art 66 Algemene wet inzake rijksbelastingen

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel beheer & Belastingen

FBJ

7

Instellen van cassatie bij de Hoge Raad inzake gemeentelijke belastingen en inzake procedures betreffende waardebeschikkingen i.k.v. de Wet waardering onroerende zaken met inbegrip van het indienen van verweerschriften (machtiging)

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel beheer & Belastingen

FBJ

8

Het oninbaar verklaren van belastingsvorderingen op grond van art 255 lid 5 Gemeentewet en van de privaatrechtelijke vorderingen

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel beheer & Belastingen

FBJ

9

Ondertekening van collegebeschikkingen op beroepsschriften tegen beslissingen op kwijtscheldingsverzoeken, als bedoeld in art 24 van de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990.

B&W

In de kennisgeving van het besluit wordt tot uitdrukking gebracht dat het besluit is genomen door het college.

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

10

Toekennen subsidies personeelsvereniging

B&W

 

Directie

Directeur

FBJ

11

Beslissen over aantrekken kort geld

B&W

Overeenkomstig Treasury-statuut

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

12

Uitzetten van gelden

B&W

Overeenkomstig Treasury-statuut

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

13

Aantrekken langlopende leningen

B&W

Overeenkomstig Treasury-statuut en na akkoord portefeuillehouder financien

Service Centrum

Directeur Service Centrum

FBJ

14

Bepaling op basis van offertes van de aan te trekken langlopende leningen

B&W

Overeenkomstig Treasury-statuut

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

15

Beslissingen ter uitvoering Verordening Stimuleringsfonds Starterslening

 

 

Service Centrum

Afdelingshoofd Financiën

FBJ

16

Vaststellen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen en reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel Beheer & belastingen

FBJ

17

Het stuiten van de verjaring van dwangsommen, ondertekenen van dwangbevelen inzake dwangsommen en het leggen van beslag in het vervolgtraject van de dwanginvordering

B&W

 

Service Centrum

Teamleider Financieel Beheer & belastingen

FBJ

18

Toekennen proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15 Awb bij tegemoetkomen aan bezwaren

B&W

 

Service Centrum

Teammanager Juridische zaken

Brandweer

 

 

BR

1

Beslissen over Gebruiksvergunning op basis van Gebruiksbesluit (indien enkelvoudig in het kader van Wabo)

B&W

 

Vru: district Binnensticht- Lek

Teamleiders toezicht en handhaving, respect. Vergunningverlening en advisering; Afdelingshoofd preventie en Districtscommandant brandweer

BR

2

Stellen van nadere voorwaarden aan een gebruiksmelding op basis van het Gebruiksbesluit

B&W

 

idem

idem

BR

3

Beslissen over stookontheffing op grond van de Apv en Wet milieubeheer (o.b.v. samenwerking met Milieudienst Zou

B&W

 

idem

idem

BR

4

Beslissen over gebruiksvergunning op basis van Brandbeveiligingsverordening

B&W

 

idem

idem

BR

5

Beslissen over handhaving gebruiksvoorwaarden uit Gebruiksbesluit en brandbeveiliginsverordening, waaronder optreden nodeloze brandmeldingen van brandinstallaties

B&W

 

idem

idem