Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent loslopende honden Wijk Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent loslopende honden Wijk Noord
CiteertitelLoslopende honden wijk Noord
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zeist/CVDR454266/CVDR454266_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2018nieuwe regeling

30-10-2018

gmb-2018-244929

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist houdende regels omtrent loslopende honden Wijk Noord

Gemeente Zeist

Uitvoeringsbesluit Algemene plaatselijke verordening Zeist 2017

Loslopende honden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist

gelet op het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, onder b, van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2017 (Loslopende honden)

 

Besluit:

 

Wijk Noord – Park Vollenhove/school Op Dreef, uitgezonderd de paden, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen.

 

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het in het elektronisch gemeenteblad.

 

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen.

Als u bezwaar maakt, dan moet u dit doen binnen zes weken na de datum waarop het besluit bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. U dient in het bezwaarschrift het volgende te vermelden:

 • -

  uw naam, uw adres en de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • -

  de redenen van het bezwaar of een verzoek om een termijn voor het aanleveren van die redenen;

 • -

  uw handtekening.

Wij verzoeken u ook uw e-mailadres en telefoonnummer in het bezwaarschrift op te nemen.

U dient uw bezwaarschrift te zenden aan: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dat kan via: https://www.zeist.nl/organisatie-bestuur/contact/schrijf-ons/reactie-op-besluit-gemeente/ Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

 

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit, ondanks een bezwaarschrift, direct in werking. In het besluit zelf kunt u terug zien wanneer het besluit in werking treedt. Gelijktijdig met of na indiening van het bezwaarschrift kunt u bij de Rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Zo kunt u in een dringend geval, in afwachting van de beslissing op het bezwaarschrift, voorlopig mogelijk nadelige gevolgen van het besluit voorkomen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. U kunt dit verzoek indienen bij: de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Digitaal kunt u een verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders op 30 oktober 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Zeist,

de gemeentesecretaris,

W.C.M. Lissenberg - van Dam

de burgemeester,

drs. J.J.L.M. Janssen