Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent kosten van de naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent kosten van de naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2019
CiteertitelKosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 234, zevende lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 142 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-249011

18RV056

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Zeist houdende regels omtrent kosten van de naheffingsaanslag Parkeerbelastingen 2019

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18-09-2018;

gelet op artikelen 234, zesde en zevende lid en 142 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 3 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019;

besluit:

 

vast te stellen de:

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019

 

 • 1.

  Kostenberekening

Loonkosten op basis van 2 fte

127.080

Overhead

64.936

Verwerkingkosten vast en variabel

49.290

Afschrijving en rente

0

Totale kosten

 241.306

Geraamd aantal naheffingen op aaneengesloten parkeerperioden

4.500

 

Kosten naheffingsaanslag: € 241.306 / 4.500 =

53,62

Afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 10 eurocent

53,60

 

 • 2.

  Inwerkingtreding

  • 1.

   Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 3.

   De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13-11-2018.

De voorzitter,

De griffier,