Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Mandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007
CiteertitelMandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Wet inburgering; Regeling vrijwillige inburgering 2007; Besluit inburgering; Algemene wet bestuursrecht, hfd. 10, afd. 10.1.1; Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200701-01-200701-01-2015nieuwe regeling

10-04-2007

De Nieuwsbode, 29-09-2010

nr. 635

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007

 

Mandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist, gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wet Inburgering en de daarop gebaseerde Verordening Wet Inburgering

 • -

  het bepaalde in de Regeling Vrijwillige Inburgering 2007, het Besluit Inburgering en

 • -

  het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De uitoefening van de in het bij dit besluit behorende overzicht op bijlage 1 vermelde bevoegdheden op te dragen aan de directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn – Heuvelrug (RSD), inbegrepen de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 2

Ten aanzien van de uitoefening van de in het hierbij behorende overzicht genoemde bevoegdheden de volgende bepalingen vast te stellen:

Artikel 3
 • 1

  Indien bij een namens het college van burgemeester en wethouders te nemen besluit het beleid van het college in het geding is, vindt voorafgaande aan het besluit overleg plaats tussen de directeur van de RSD en het college van burgemeester en wethouders,

 • 2

  Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het beleid van burgemeester en wethouders in elk geval geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken:

  • a.

   indien het voorgenomen besluit leidt tot afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   indien er, behoudens zaken met een routinematig karakter, rekening mee moet worden gehouden dat het college van burgemeester en wethouders op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   indien uit het te nemen besluit financiële gevolgen kunnen voortvloeien die leiden tot overschrijding van de budgettaire kaders;

  • d.

   indien de betrokken portefeuillehouder of burgemeester (in zijn hoedanigheid van bestuurlijk coördinator) zulks kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4

Indien de uitoefening van een bevoegdheid uitmondt in een besluit of in een ander schriftelijk stuk, dan worden deze stukken als volgt getekend: “Het college van burgemeester en wethouders van Zeist Namens dezen,” gevolgd door de functieaanduiding van de (onder)mandataris, dienst handtekening en diens naam.

Artikel 5

Verzoeken om informatie van strikt feitelijke aard worden afgedaan door de functionaris binnen wiens taakveld de aard van de informatie valt.

Artikel 6
 • 1.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2007.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Mandaatregeling Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007’.

BIJLAGE I bij de Mandaatregeling

Bevoegdhedenoverzicht behorende bij Mandaatregeling ‘Uitvoering Wet Inburgering RSD 2007’

De volgende bevoegdheden worden door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn – Heuvelrug:

1. Het nemen van individuele besluiten, alsmede het voorbereiden en uitvoeren daarvan, op grond van de Wet Inburgering (WI), de Regeling Vrijwillige Inburgering 2007, het Besluit Inburgering en de Verordening WI terzake van:

 • 1.

  Het verstrekken van informatie aan (potentieel) inburgeringsplichtigen. Het binnen het kader van artikel 2 van de Verordening verstrekken van informatie aan inburgeringsplichtigen. Het vaststellen of iemand inburgeringsplichtig is; het bij beschikking opleggen van de inburgeringsplicht; het verlenen van (tijdelijke) ontheffing van de inburgeringsplicht; het verlenen van vrijstelling van de inburgeringsplicht.

 • 2.

  Het aanwijzen van de doelgroepen. Het binnen het kader van artikel 3 van de Verordening nader aanwijzen van de inburgeringsplichtigen die bij voorrang een inburgeringsvoorziening krijgen aangeboden.

 • 3.

  Het samenstellen van de inburgeringsvoorziening. Het binnen het kader van artikel 4 van de Verordening nader samenstellen van de inburgeringsvoorziening.

 • 4.

  Het innen van de eigen bijdrage. Het binnen het kader van artikel 5 van de Verordening innen van de eigen bijdrage.

 • 5.

  Het vastleggen van rechten en plichten. Het binnen het kader van artikel 6 van de Verordening nader vastleggen van de rechten en plichten van de inburgeringsplichtige in een beschikking en het afgeven van de inburgeringsbeschikking (incl. handhaving) aan de inburgeringsplichtige die een inburgeringsvoorziening krijgt aangeboden. Het vastleggen tomitiseerde systement Besluit IOnburgeringvoegheden inden en afgeven van de handhavingsbeschikking aan de inburgeringsplichtige die geen inburgeringsvoorziening krijgt aangeboden.

 • 6.

  De procedure van het aanbieden van de inburgeringsvoorziening/het inburgeringstraject. Het binnen het kader van artikel 7 van de Verordening aanbieden van het inburgeringstraject.

 • 7.

  Het opleggen van een bestuurlijke boete. Het binnen het kader van artikelen 9 en 10 van de Verordening opleggen van een bestuurlijke boete behorende bij een door de inburgeringsplichtige gepleegde overtreding.

 • 8.

  Het geven van opdrachten, het doen van aanbestedingen en van gunningen. Het op grond van de prestatie-overeenkomst 2007 Gemeenten – RSD geven van opdrachten, het doen van aanbestedingen en gunningen ter uitvoering van de inburgering.

2. Het verstrekken van algemene informatie aan instanties en het verstrekken van informatie aan derden met betrekking tot inburgeringsplichtigen.

3. Het nemen van besluiten op bezwaarschriften tegen genomen besluiten op het terrein van de door de RSD uitgevoerde Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering, Besluit Inburgering en Verordening WI.

4. Het nemen van besluiten met betrekking tot het instellen van beroep of hoger beroep in het kader van de Algemene wet bestuursrecht plus vertegenwoordiging in juridische procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht; zulks op het terrein van de door de RSD uitgevoerde Wet Inburgering, Regeling Vrijwillige Inburgering 2007, Besluit Inburgering en Verordening WI.

5. Het verlenen van ondermandaat met uitzondering van de onder artikel 3 genoemde bevoegdheid. Inburgering; n Verordening schriften tegen genomen besluiten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht op het terrein