Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.22 Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.22 Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012
CiteertitelVerordening tarieven gebruik Lentebad 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp4. Gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tarieven met ingang van 1 januari 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel Lentebad 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2013Nieuwe regeling

21-12-2011

Zevenaar Post, 28 december 2011

11-078

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. 11-078;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  bad: het bij de gemeente Zevenaar in eigendom en beheer zijnde Lentebad;

 • 2.

  recreatief zwemmen: het vrij zwemmen gedurende een bepaalde tijd afhankelijk van een gekozen tijdsduur;

 • 3.

  verblijfsduur: of verblijf in het zwembad gedurende maximaal 1 uur; of verblijf in het zwembad gedurende maximaal 2 uur; of verblijf in het zwembad voor langer dan twee uur, doch tot maximaal volgens het rooster op die dag voor familiebaduren beschikbare aaneengesloten aantal uren; de verblijfsduur is exclusief 20 minuten aan- en uitkleden;

 • 4.

  debetkaart: kaart, waarmee kaartjes voor het gebruik van het bad gekocht kunnen worden, met uitzondering van de deelname aan zwemles, meer bewegen voor ouderen en aquasport-activiteiten; de houder van de debetkaart kan de kaart met twee mogelijkheden opwaarderen, waarbij een bepaalde korting wordt gegeven, en waarvan afhankelijk van het gewenste bezoek en het daarmee samenhangende tarief telkenmale afboeking plaatsvindt. Bedoelde kaarten zijn niet persoonsgebonden;

 • 5.

  zwemles: een verblijf in het zwembad, waarin zwemonderricht voor de diploma’s A, B en C wordt gegeven.

Artikel 2 – Gebruik bad

 • a.

  De tarieven voor het gebruik van het bad worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  De bevoegdheid tot het wijzigen van de tarieventabel wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders een afwijkend tarief in rekening brengen.

Artikel 3 – Vooruitbetaling / restitutie

 • a.

  De tarieven genoemd in de tarieventabel moeten bij vooruitbetaling worden voldaan op door burgemeester en wethouders aan te geven wijze.

 • b.

  Restitutie van betaalde bedragen vindt niet plaats, tenzij het betreft annulering van gereserveerd gebruik door groepen of verenigingen, indien althans de openvallende tijden alsnog kunnen worden opgevuld.

Artikel 4 – Controle

Het bewijs van betaling moet op eerste vordering worden getoond aan het badpersoneel en de door burgemeester en wethouders met de controle belaste personen.

Artikel 5 – Aanduiding tarieven

Bij de ingang van het zwembad worden de tarieven op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.

Artikel 6 – Kwijtschelding

Bij de invordering van gelden gebruik Lentebad wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 – Ontzegging toegang

Aan personen die zich schuldig maken aan het verduisteren of beschadigen van andermans bezittingen, dan wel verantwoordelijk zijn voor het op enigerlei wijze verstoren van de goede orde of rust in of om het zwembad, kan voor onbepaalde tijd de toegang worden ontzegd.

Artikel 8 – Overgangsbepaling

De “Verordening tarieven gebruik Lentebad 2010”, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 november 2009, wordt ingetrokken met ingang van de onder artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

1.Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 december 2011.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Verordening tarieven gebruik Lentebad 2012   Hoofdstuk 1 – gebruik bad 1. Het tarief voor het gebruik van het zwembad bedraagt voor:

 

 

 

Verblijfsduur

 

 

Recreatief zwemmen

1 uur

2 uur

Langer dan 2 uur

a.

Voor kinderen beneden 4 jaar

€ 2,00

€ 2,25

€ 2,50

b.

Voor personen van 4 jaar en ouder

€ 3,15

€ 3,75

€ 4,35

 

 

 

 

 

c.

MBVO (meer bewegen voor ouderen)

€ 2,60 per les

 

 

d.

Aquajogging 12 lessenkaart

€ 60,00

Proefles

€ 5,00

e.

Aquarobics   12 lessenkaart

€ 50,40

Proefles

€ 4,20

f.

Aquafitness senioren  12 lessenkaart

€ 43,20

Proefles

€ 3,60

*

Geldigheid 12 lessen is 6 maanden

Kosten magneetkaart

€ 3,50

 

 

 

Hoofdstuk 2 – magneetkaart De aanschaf van een magneetkaart kost € 3,50. Voor het kopen van kaartjes voor het gebruik van het Lentebad kan de magneetkaart gebruikt worden. Op de magneetkaart kan een geldbeugel gezet worden.

De geldbeugel kan opgewaardeerd worden met € 30,00 die een zwemwaarde heeft van € 40,00.

 

Hoofdstuk 3 – zwemles

 • 1.

        Het tarief voor het volgen van zwemlessen A en B (1 x per week 45 minuten) bedraagt per les € 7,25;

 • 2.

        Het tarief voor het volgen van zwemlessen C (45 minuten) bedraagt per les € 4,90;

 • 3.

        Het tarief voor het volgen van zwemlessen via een all-in pakket met diplomagarantie bedraagt        € 481,25;

 • 4.

        Het tarief voor zwemles volwassenen bedraagt € 7,25 per les.

 • 5.

        Het tarief voor het afzwemmen voor een diploma bedraagt € 9,65.

Hoofdstuk 4 – extra voorzieningen De tarieven voor het gebruik van de extra voorzieningen bedragen: a.         voor de haarföhns                                  € 0,10 per keer (periode van ongeveer 2 minuten); b.         voor de zonnebanken                            € 5,40 per keer (periode van ongeveer 15 minuten); c.         voor de kruidenbaden                            € 1,75 per keer (periode van ongeveer 12 minuten); d.         voor de Turkse tuin (stoomcabines)        € 1,75 per keer (periode van ongeveer 15 minuten).

Hoofdstuk 5 – Zevenaarse sportverenigingen en groepen

 • 1.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden beschouwd organisaties, die:

 • 2.

  rechtspersoonlijkheid bezitten of een erkend onderdeel zijn van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie;

 • 3.

  geen winst beogen;

 • 4.

  met een zekere regelmaat activiteiten ontplooien c.q. mogelijkheden scheppen op het terrein van de amateursport;

 • 5.

  beschikken over een verantwoordelijke leiding, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden;

 • 6.

  volgens inschrijving van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar;

 • 7.

  van de leden een naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijke bijdrage vragen.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de vereisten vermeld in het vorige lid onder de punten a en e.

 • 9.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden tevens beschouwd organisaties die als zodanig door burgemeester en wethouders zijn erkend.

 

Hoofdstuk 6 – tarief Zevenaarse sportverenigingen en groepen

1.         De tarieven voor het gebruik van het zwembad door Zevenaarse sportverenigingen en groepen, vallende onder Hoofdstuk 5, bedragen:

 

 

25-meter bassin

instructiebassin

recreatiebassin

Wintertuin

a

voor een eenmalig gebruik per uur

€      105,90

€       61,20

€       35,90

€    13,40

b

voor een wekelijks uur per seizoen

€  3.071,00

€  1.775,00

€  1.041,00

€  389,00

 

 • Indien bij het opmaken van de roosters blijkt, dat slechts een gedeelte van een bassin in gebruik kan worden gegeven, wordt het onder 1 genoemde tarief berekend in verhouding tot de in gebruik gegeven oppervlakte.

 • Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een instructeur is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens per instructeur een vergoeding verschuldigd van € 27,00 per uur.

 • Wanneer ten behoeve van het houden van waterpolowedstrijden door het badpersoneel extra werkzaamheden moeten worden verricht, is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens een vergoeding verschuldigd van € 34,20 per keer.

 • Indien tijdens bepaalde uren gebruik van de recreatieve voorzieningen wordt gewenst – hetgeen in incidentele gevallen is toegestaan – wordt het op grond van de voorgaande leden berekende tarief verhoogd met € 85,15 per uur per keer.

 • De vergoeding voor de wintertuin betreft het gebruik ten behoeve van teambesprekingen of vergaderingen, dan wel als verblijfsruimte voor het kader. Bij grote evenementen, zoals wedstrijden en diplomazwemmen, is voor het gebruik van de wintertuin geen extra vergoeding verschuldigd.

 • In de onder 1 genoemde tarieven is de toegangsprijs begrepen.

Hoofdstuk 7 – overige verenigingen en groepen

Voor verenigingen en groepen, niet vallende onder Hoofdstuk 5, gelden voor het gebruik van het zwembad de tarieven berekend op grond van hoofdstuk 6, te verhogen met 60%.

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 21 december 2011. Mij bekend, De griffier,