Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 09.02 Verordening subsidie inzameling oud papier 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 09.02 Verordening subsidie inzameling oud papier 2012
CiteertitelVerordening subsidie inzameling oud papier 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp9. Milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

21-12-2011

Zevenaar Post, 28 december 2011

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 09.02 Verordening subsidie inzameling oud papier 2012

 

Verordening subsidie inzameling oud papier 2012

Artikel 1 Rechten en plichten inzameling

1 De school, vereniging of instelling (verder te noemen "de vereniging") krijgt van de gemeente tot nader bericht het alleenrecht om in de haar toegewezen wijk papier in te zamelen.

2 De vereniging zamelt in de haar toegewezen wijk eenmaal per maand huis-aan-huis papier in.

3 De vereniging stelt voldoende medewerkers beschikbaar voor de inzameling, de gemeente zorgt voor een inzamelwagen met chauffeur.

4 De gemeente en de vereniging leggen nadere afspraken over de inzameling vast in een afsprakenlijst.

5 De gemeente zorgt, zonodig in samenwerking met de vereniging, voor voorlichting over de inzameling.

Artikel 2 Berekening van de vergoeding

1 De vereniging krijgt als vergoeding voor de medewerking van de gemeente gegarandeerd 2,2 cent per ingezamelde kilogram.

2 Als de opbrengstprijs van oud papier boven de 2,2 ct per kilogram komt, is de helft van de meeropbrengst voor de gemeente en de helft voor de vereniging, waarbij eerst de inzamelkosten van de meeropbrengst worden afgetrokken. De maximale opbrengst voor de vereniging bedraagt 4,4 ct per kilogram.

3 De inzamelkosten zoals genoemd in artikel 2.2 worden uitgedrukt in ct/kg gebaseerd op de begroting van Reinigingsdienst De Liemers voor dat betreffende jaar. Deze informatie zal uiterlijk het vierde kwartaal voorafgaand aan het begrotingsjaar aan de vereniging worden medegedeeld.

 

Artikel 3 Betaling van de vergoeding

3.1 De gemeente verricht eenmaal per kwartaal de betaling aan de vereniging en overlegt daarbij de weegbonnen van de inzameling.

 

Artikel 4 Bijzondere gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

2 Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening subsidie inzameling oud papier Zevenaar 2012.

3 De verordening subsidie inzameling oud papier Zevenaar 2005 wordt ingetrokken op het moment waarop deze verordening in werking treedt zoals genoemd in eerste lid.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar in zijn openbare vergadering van 21 december 2011,

De griffier, De burgemeester,