Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.08 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.08 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

inwerkingtreding forensenbelasting 2010: 1-1-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 223 en 255 van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-200901-01-2011Onbekend

04-11-2009

Zevenaar Post, 25-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.08 Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2010

 

 

 

Verordening forensenbelasting 2010

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2009, nr. 09-071;

gelet op de artikelen 223 en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2010

Artikel 1 - Belastbaar feit

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 – Belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 – Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 – Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen, zoals die voor

  het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde, indien de heffingsmaatstaf

  voor de onroerendezaakbelastingen voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt voor het

  belastingjaar is vastgesteld onder toepassing van artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering

  onroerende zaken.

 • 3.

  In geval geen heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen is vastgesteld, wordt de belasting

  geheven naar de waarde.

 • 4.

  De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt overeenkomstig de artikelen

  220 tot en met 220d van de Gemeentewet, met dien verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de

  Wet waardering onroerende zaken niet wordt toegepast.

Artikel 5 – Belastingtarief

De belasting bedraagt bij een waarde van:

 • -

  € 0,- tot € 25.000,- € 116,-

 • -

  € 25.000,- tot € 50.000,- € 232,-

 • -

  € 50.000,- tot € 75.000,- € 348,-

 • -

  € 75.000,- tot € 100.000,- € 464,-

 • -

  € 100.000,- en meer € 580,-.

Artikel 6 – Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 – Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 – Termijn van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan

€ 2.000,- en de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen in zes gelijke termijnen moeten worden voldaan.

Bij het van toepassing zijn van het vorenstaande vervallen de incassotermijnen aan het einde van de maand, waarbij de eerste termijn ten minste tien dagen na de dagtekening van de aanslag valt.

3.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 – Kwijtschelding

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de forensenbelasting.

Artikel 11 – Overgangsbepaling

De “Verordening forensenbelasting 2009”, vastgesteld bij raadsbesluit van 29 oktober 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 – Inwerkingtreding

 

Artikel 12 – Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

  Artikel 13 - Citeertitel

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2010”.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 4 november 2009.

  De griffier, De voorzitter,