Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.11 Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.11 Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Heffing met ingang van 1 januari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel Verordening brandweerrechten 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

19-12-2012

Zevenaar Post d.d. 27 december 2012

12-080

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.11 Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

 

 

04.11 Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2013

Verordening brandweerrechten 2013

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nr. 12-080;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 20 1 3

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  brandbestrijding: het verrichten van alle werkzaamheden, het daarbij inzetten van materieel en het gebruiken van materiaal door de gemeentelijke brandweer ten behoeve van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

 • b.

  hulpverlening: het verrichten van alle werkzaamheden, het daarbij inzetten van materieel en het gebruiken van materiaal door de gemeentelijke brandweer ten behoeve van de redding van mens en dier in nood en het afwenden van gevaar voor mens en dier, anders dan bij brand;

 • c.

  rampbestrijding: het verrichten van alle werkzaamheden, het daarbij inzetten van materieel en het gebruiken van materiaal door of vanwege de gemeentelijke brandweer ten behoeve van het bestrijden en beperken van de gevolgen van rampen voor mens en dier, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

 • d.

  dienstverlening: het verrichten van alle werkzaamheden, het daarbij inzetten van materieel en het gebruiken van materiaal door of vanwege de gemeentelijke brandweer ten behoeve van de dienstverlening op aanvraag van en aan derden, anders dan bij wijze van brandbestrijding, hulpverlening of rampbestrijding.

Artikel 2 – Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “brandweerrechten” worden op grond van het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van, door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

Artikel 3 - Belastingplicht

Belastingplichtig voor de brandweerrechten is:

 • a.

  degene die een aanvraag heeft ingediend, dan wel te wiens behoeve een aanvraag is gedaan betreffende het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die de dienst heeft aangevraagd dan wel degene te wiens behoeve de dienst is verleend, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 4 - Maatstaf en tarief heffing

 • 1.

  De brandweerrechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, welke zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de brandweerrechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 5 - Tijdvak en wijze van heffen

 • 1.

  De brandweerrechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. Indien binnen een periode ten aanzien van een zelfde belastingplichtige zich meer belastbare feiten voordoen kan één nota worden opgelegd.

 • 2.

  De brandweerrechten worden geheven over een periode binnen het kalenderjaar gedurende welke het belastbare feit zich voordoet.

Artikel 6 - Aanvang en einde belastingplicht in belastingjaar

 • 1.

  Indien de verplichting tot betaling van brandweerrechten in de loop van het belastingjaar aanvangt, worden ingeval van heffing per jaar de rechten geheven over zoveel twaalfde gedeelten als er na de aanvang van de verplichting nog volle kalendermaanden in het belastingjaar overblijven.

 • 2.

  Indien de verplichting tot betaling van brandweerrechten in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt ingeval van heffing per jaar ontheffing verleend over zoveel twaalfde gedeelten als er na het einde van de verplichting nog volle kalendermaanden in het belastingjaar overblijven.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

 • 1.

  De brandweerrechten moeten worden voldaan bij het uitreiken van de nota, als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

 • 2.

  Indien een nota als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt toegezonden, moeten de brandweerrechten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de nota.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de brandweerrechten.

Artikel 10 – Overgangsbepaling

De “Verordening brandweerrechten 2012”, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het artikel 11, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 12 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening brandweerrechten 2013”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 december 2012.

De griffier, De voorzitter,

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening brandweerrechten 20 13

 

 

 

 

A. Diensten verricht door personeel.

 

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.

het verrichten van wacht- en bewakingsdiensten per persoon per uur

€ 37,-

2.

het verrichten van controlediensten in het kader van gebruiksvergunningen per uur

€ 37,-

3.

het verrichten van overige diensten per persoon per uur

€ 37,-

 

 

 

B. Cursussen.

 

1.

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het geven en/of verzorgen van instructie omtrent brandbestrijding, per persoon, per uur

€ 17,-

 

met een minimum van

€ 67,-

2.

Daarnaast wordt geheven voor het gebruik per dagdeel van

 

 

-leslokaal klein

€ 56,-

 

-leslokaal groot

€ 111,-

 

 

 

C. Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen.

 

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.

het beschikbaar stellen van watervoerende armaturen per onderdeel per etmaal

€ 9,75

2.

het beschikbaar stellen van een draagbaar blustoestel per etmaal

€ 8,60

3.

het beschikbaar stellen van een kelderpomp per keer

€ 21,40

 

 

 

D. Verrichten van diensten met inbegrip van personeel.

 

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.

het ter beschikking stellen van een tankautospuit per uur

€ 303,-

2.

het ter beschikking stellen van een hoogwerker per uur

€ 303,-

3.

het ter beschikking stellen van een motorspuit per uur

€ 101,-

4.

het controleren van persluchttoestellen, per toestel

€ 30,-

5.

het vullen van een persluchtfles van 200 bar, per persluchtfles

€ 9,20

6.

het vullen van een persluchtfles van 300 bar, per persluchtfles

€ 13,90

 

 

 

E. Verschaffen van toegang tot een pand.

 

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verschaffen van toegang tot een pand, per keer

€ 1.292,-

 

 

 

De in deze tabel opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting, voor zover deze verschuldigd is.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 19 december 2012, Mij bekend, De griffier,