Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.13 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.13 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013
CiteertitelVerordening rioolaansluitgeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Heffing met ingang van 1 januari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 255 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

19-12-2012

Zevenaar Post d.d. 27 december 2012

12-080

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.13 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013

 

 

04.13 Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013

Verordening rioolaansluitgeld 2013

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nr. 12-080;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2013

Artikel 1 – Belastbaar feit

Voor het doen aansluiten van een woonperceel op het gemeenteriool worden op grond van het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet onder de naam van “rioolaansluitgeld” rechten geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 – Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonperceel: een gebouwd eigendom of zelfstandig gedeelte daarvan, uitsluitend dienende voor bewoning;

 • b.

  aansluiting: het aansluiten op het hoofdriool, het leggen van één of meer leidingen tot de te plaatsen controleput(ten), het maken van deze put(ten), alsmede het aansluiten van de rioolleiding(en) van het woonperceel op deze put(ten).

Artikel 3 – Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een aanvraag heeft ingediend, dan wel te wiens behoeve een aanvraag is gedaan om aansluiting van een woonperceel op het gemeenteriool.

Artikel 4 – Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • a.

  Het recht bedraagt voor de administratieve afhandeling van een verzoek tot het mogen aansluiten van een woonperceel op het gemeenteriool € 82,50.

 • b.

  Bij het daarnaast door of namens de gemeente eveneens doen aansluiten van het woonperceel op het gemeenteriool wordt het recht onder a. verhoogd met de werkelijke kosten van aansluiting. Deze kosten worden vooraf aan de aanvrager bekend gemaakt.

Artikel 5 – Wijze van heffing

Het rioolaansluitgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 – Termijnen van betaling

Het rioolaansluitgeld dient te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 - Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitgeld.

Artikel 9 – Overgangsbepaling

De “Verordening rioolaansluitgeld 2012”, vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  . De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 11 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitgeld 2013”.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 december 2012.

De griffier, De voorzitter,