Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.01 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.01 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zevenaar
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Zevenaar 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hernieuwd bij gemeentelijke herindeling 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 212

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-200801-01-200801-01-2018Nieuwe regeling

30-01-2008

Zevenaar Post, 27 februari 2008

08-002
01-05-2005Nieuwe regeling

27-04-2005

Zevenaar Post, datum onbekend

05-034
27-01-2005Nieuwe regeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-01-2005

05-003
15-11-2003Nieuwe regeling

29-10-2003

Zevenaar Post, datum onbekend

03-085

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.01 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zevenaar

Financiële verordening 2007

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2007, nr. 08-002;

b e s l u i t :

vast te stellen:

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en

voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Zevenaar.

Titel 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) administratie

Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van

het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de

gemeente Zevenaar en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Titel 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2. Programma-indeling

1.De raad stelt in ieder geval bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor

de komende raadsperiode vast.

2.De raad stelt in overleg met het college per programma relevante indicatoren vast voor het

meten van en het afleggen van verantwoording over beoogde maatschappelijke effecten en uit te

voeren activiteiten.

Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken

1.Bij de begroting en de jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de programma’s

onderverdeeld naar de producten.

2.Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe

investeringen per investering het benodigde investeringsbedrag en het jaar van

investering weergegeven.

3.In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde

investeringskredieten weergegeven.

Artikel 4. Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen

1.De raad autoriseert met het vaststellen van de financiële positie (de begroting) de totale lasten en

de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

2.Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan welke nieuwe investeringen gehonoreerd worden.

Hierbij wordt tevens aangegeven van welke investeringen de raad op een later tijdstip een apart

voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe

investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie

geautoriseerd.

3.Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt

het college een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet

aan de raad voor.

4.Indien het college verwacht dat een geautoriseerd budget of een investeringskrediet dreigt te

worden overschreden c.q. reeds is overschreden, wordt dit door het college bij de eerstvolgende

(tussentijdse)rapportage gemeld.

5.Het college is bevoegd overschrijdingen van de geautoriseerde lasten en baten te dekken uit het

bedrag voor onvoorzien.

Artikel 5. Tussentijdse rapportage

1.Het college informeert de raad jaarlijks door middel van ten minste één tussentijdse rapportage

over de voortgang van de begroting van de gemeente.

2.De tussentijdse rapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van beleid

en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming van:

a) De baten en lasten per programma.

b) Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

c) De (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

3.In de tussenrapportage worden afwijkingen op de actuele ramingen van de baten en lasten

toegelicht.

Titel 3. Financieel beleid

Artikel 6. Waardering & afschrijving vaste activa

1.Het college draagt zorg voor een (bijgestelde) nota activerings- en afschrijvingsbeleid. Het college

zendt deze nota ter kennisgeving aan de raad. In de nota zijn nadere regels opgesteld hoe om te

gaan met de waardering & afschrijving van activa.

2.Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden in maximaal

5 jaar afgeschreven.

 • 3.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 4.

  De materiële vaste activa met economisch nut, worden op lineaire basis afgeschreven in termijnen

die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk en aanvaard zijn; de afschrijvingstermijnen voor de

verschillende soorten activa worden vastgelegd in de in lid 1 vermelde nota.

5.Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs van minder dan het drempelbedrag, dat is

opgenomen in de in lid 1 vermelde nota, worden niet geactiveerd. Uitzondering hierop zijn

gronden en terreinen.

6.Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut kunnen, eventueel

onder aftrek van bijdragen van derden en reserves, ten laste van de exploitatie worden gebracht.

In geval van activering wordt het actief afgeschreven over de verwachte levensduur zoals opgenomen

in de in lid 1 vermelde nota.

Artikel 7. Voorziening voor oninbare vorderingen

 • 1.

  Voor openstaande vorderingen betreffende:

  • a.

   onroerende zaakbelastingen;

  • b.

   hondenbelasting;

  • c.

   rioolrechten;

  • d.

   afvalstoffenheffing;

  • e.

   reinigingsrechten;

wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd gebaseerd op het historische percentage

van oninbaarheid.

2.Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van

een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen.

Artikel 8. Reserves en voorzieningen

1.Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de

nota vast.

Artikel 9. Kostprijsberekening

1.Voor het bepalen van de kostprijs van producten en diensten van de gemeente Zevenaar wordt

een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de

directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door de gemeente

verleende diensten.

2.Bij de indirecte kosten worden betrokken de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor

rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

Artikel 10 Vaststelling hoogte belastingen, rechten en heffingen

1.Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor

leges, belastingen, rioolrechten en afvalstoffenheffingen.

Artikel 11. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de

programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen

voeren;

b.het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals liquiditeitsrisico’s,

renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

c.het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een

voldoende rendement op de uitzettingen;

d.het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de

geldstromen en financiële posities.

2.Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste lid en legt deze regels

alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende

informatievoorziening vast in een Financieringsstatuut. Het college zendt het Financieringsstatuut

ter kennisgeving aan de raad.

3.Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties worden

uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken

van garanties en het aangaan van financiële participaties bedingt het college indien mogelijk

zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen,

verstrekkingen van garanties of financiële participaties.

Artikel 12. Onderhoud kapitaalgoederen

1.Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota aan ter behandeling en vaststelling door de

raad, voor de onderdelen van de openbare ruimte: wegen, gebouwen, groen, verlichting en

riolering.

Artikel 13. Grondbeleid

1.Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota aan ter behandeling en vaststelling door de raad

Titel 4. Financieel beheer en interne controle

Artikel 14. Administratie

1.De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

a) Het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente.

b) Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch

nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden.

c) Het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten

en voor het maken van kostencalculaties.

d) Het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie

van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

e) Het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de

begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving.

f) De controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie

alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de

doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen,

de begroting en relevante wet-, en regelgeving.

Artikel 15. Interne controle

Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening

zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid

van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 16 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik

van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Titel 5. Financiële organisatie

Artikel 17. Financiële organisatie

Het college zorgt voor en legt vast:

a.een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de

gemeentelijke taken;

b.een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de

eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan

beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

c.de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de

toegekende budgetten en investeringskredieten;

d.de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende

informatievoorziening van de financieringsfunctie.

Artikel 18. Aanbesteding en inkoop

Het college draagt zorg voor en legt vast de interne regels voor de inkoop en aanbesteding van

werken en diensten.

Artikel 19. Subsidieverstrekking en steunverlening

Het college draagt zorg voor en legt vast de interne regels voor de toekenning van steunverlening en

het verlenen van subsidies aan instellingen.

Titel 6. Slotbepalingen

Artikel 20. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2007.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening wordt ingetrokken:

  • -

   De Financiële verordening gemeente Zevenaar 2005.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening wordt in de gemeentelijke stukken aangehaald onder de naam “Financiële

verordening gemeente Zevenaar 2007”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

in zijn openbare vergadering van 30 januari 2008,

De griffier, De burgemeester,