Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Attentieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAttentieregeling
CiteertitelAttentieregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2016Onbekend

01-01-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Attentieregeling

 

 

Attentieregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  Ambtenaar:De ambtenaar in de zin van de artikelen 1:1a van de CAR/UWO en de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR.

 • b

  CAR/ UWO:De collectieve arbeidsvoorwaardenregeling gemeenten en de uitwerkingsovereenkomst van de CAR.

 • c

  Salaris:Het salaris als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b van de CAR/UWO.

Artikel 2 Gratificatie vanwege bijzondere prestatie

Aan een ambtenaar, die een uitstekende individuele prestatie heeft geleverd kan een gratificatie als bedoeld in artikel 15:1:28 worden toegekend. De gratificatie kan in de vorm van een geldbedrag, extra verlof of een combinatie van een geldbedrag met extra verlof worden uitgekeerd.

Het geldbedrag ten behoeve van een gratificatie bedraagt, afhankelijk van de prestatie, € 250, - , € 500, - of € 750, - netto.

Het extra verlof wordt verrekend naar de geldelijke waarde van de gratificatie.

De combinatie van een geldbedrag met extra verlof heeft een waarde die maximaal gelijk is aan de hoogte van de gratificatie. Het extra verlof wordt afgerond op hele uren, met dien verstande dat alles onder ,5 naar beneden en boven ,5 naar boven wordt afgerond.

Een gratificatie als bedoeld in lid 1 kan maximaal één keer per twee jaar worden toegekend.

Artikel 3 Het schouderklopje

Als blijk van waardering voor de wijze waarop een ambtenaar in een bepaalde periode of in een bepaalde situatie is opgetreden, kan aan hem een schouderklopje worden toegekend.

Het schouderklopje heeft een waarde van ten hoogste € 100,00 en wordt uitgekeerd in de vorm van een cadeau of tegoedbon.

Artikel 4 Groepsgratificatie

Aan een groep ambtenaren kan een groepsgratificatie worden toegekend indien zij een prestatie zoals omschreven in artikel 3 lid 1 van deze regeling hebben geleverd.

Een groepsgratificatie bedraagt ten hoogste € 80,00 per groepslid met een maximum van € 500,00 voor de hele groep. De groepsgratificatie wordt besteed aan een gezamenlijke activiteit of cadeau.

Een groepsgratificatie sluit een beloning als omschreven in artikel 3 en 4 van deze regeling niet uit.

Artikel 5 Ambtsjubileumgratificatie

In aanvulling op het bepaalde in artikel 3:5:1 van de CAR/UWO wordt:

 • 1

  aan de ambtenaar die gedurende 12,5 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld een bruto gratificatie toegekend overeenkomende met een kwart van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de ambtenaar in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft;

 • 2

  aan de ambtenaar die gedurende 25 jaar een betrekking bij de overheid heeft vervuld een netto gratificatie toegekend overeenkomende met 70% van de bezoldiging en van de vakantietoelage waarop de medewerker in de maand van zijn jubileum aanspraak heeft;

Artikel 6 Gratificatie bij ontslag

Aan de ambtenaar die wordt ontslagen:

 • -

  op grond van artikel 8:2 (ouderdomspensioen);

 • -

  op grond van artikel 8:3 (FLO);

 • -

  op grond van artikel 8:4 (bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer);

 • -

  op grond van artikel 8:10 (Pré-vut) of 8:11 (FPU) indien het een volledig ontslag betreft;

wordt een gratificatie toegekend van 1,3 maal de bezoldiging vermeerderd met de vakantietoelage over de maand waarin hij met ontslag gaat.

De ambtenaar die uit dienst treedt wegens keuzepensioen ontvangt een gratificatie ter waarde van 1,3 maal zijn bezoldiging vermeerderd met de vakantietoelage over de maand waarin hij met ontslag gaat, mits de medewerker minimaal tien jaar aaneengesloten in dienst is geweest bij de gemeente Zevenaar.

Indien er sprake is van een ontslag op grond van artikel 8:4 ZAR met een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% wordt de in lid 1 bedoelde gratificatie naar evenredigheid verminderd. Bij de berekening is de teller gelijk aan het percentage arbeidsongeschiktheid en de noemer 100.

Artikel 7 Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap ontvangt de ambtenaar een boeket bloemen en een geschenk ter waarde van € 45,00.

Artikel 8 Geboorte en adoptie

Bij een geboorte of adoptie in het gezin van de ambtenaar ontvangt de ambtenaar een boeket bloemen.

Artikel 9 Ziekte

De ambtenaar die langer dan een week in een ziekenhuis is opgenomen ontvangt een boeket bloemen. Is een medewerker langdurig ziek dan ontvangt hij na een maand een bloemstuk of boeket bloemen. Wanneer de duur van de ziekte hiertoe aanleiding geeft, kan dit gebaar herhaald worden.

Artikel 10 Verjaardag

Een medewerker krijgt op de dag van zijn verjaardag voor de helft van de uren die hij gewoonlijk werkt, bijzonder verlof met behoud van de bezoldiging. Een medewerker die een vrije dag op zijn verjaardag wil, hoeft slechts verlof aan te vragen voor de helft van de uren die hij gewoonlijk werkt. Verlof wordt uitsluitend verleend indien het dienstbelang zich niet tegen de verlofverlening verzet.

Artikel 11 Overlijden

Indien een burgemeester, wethouder of raadslid komt te overlijden wordt er:

 • a

  een kennisgeving van overlijden geplaatst in een (regionaal) dagblad, bij voorkeur hetzelfde dagblad als waarin de familie haar advertentie plaatst;

 • b

  een grafstuk van € 100,00 verzorgd;

 • c

  een condoleancebrief namens het college verstuurd.

Een vertegenwoordiging van de gemeente kan de begrafenis of crematie bijwonen.

Indien een ambtenaar komt te overlijden wordt/worden er:

 • a

  een kennisgeving van overlijden geplaatst in een (regionaal) dagblad, bij voorkeur hetzelfde dagblad als waarin de familie haar advertentie plaatst;

 • b

  een grafstuk van € 100,00 verzorgd;

 • c

  de collega’s van de overleden medewerker in de gelegenheid gesteld om de begrafenis of crematie bij te wonen.

Bovendien beslissen collega’s van de afdeling, waar de betreffende ambtenaar werkzaam was, op welke wijze zij aandacht wensen te besteden aan deze gebeurtenis.

Indien een oud burgemeester, oud wethouder of oud raadslid komt te overlijden dan wordt er een kennisgeving van overlijden geplaatst in een (regionaal) dagblad, bij voorkeur hetzelfde dagblad als waarin de familie haar advertentie plaatst.

Artikel 12 Ambtsjubileum

Ter gelegenheid van een 12½-, 25-, en 40-jarig ambtsjubileum ontvangt de ambtenaar een boeket bloemen Tevens ontvangt de ambtenaar een gratificatie op grond van artikel 3:5 en 3:5:1 van de CAR/UWO.

Artikel 13 Diensttijd bij de gemeente Zevenaar

Een ambtenaar die 12½ jaar in dienst is bij de gemeente Zevenaar ontvangt een boeket bloemen.

Een ambtenaar die 25 jaar of 40 jaar in dienst is bij de gemeente Zevenaar kan kiezen uit de volgende mogelijkheden;

 • 1

  een receptie;

 • 2

  een informele bijeenkomst;

Artikel 14 Receptie

Een receptie vindt uitsluitend in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1) of het BAThuis (Kerkstraat 27) plaats.

Een medewerker van team DIV & Intern Beheer stelt samen met de jubilerende medewerker een lijst van genodigden op. De genodigden worden op naam van het college uitgenodigd voor de receptie.

Er wordt een toespraak door het afdelingshoofd gehouden, tenzij de jubilerende medewerker aangeeft dit niet op prijs te stellen. Op verzoek van de jubilerende medewerker wordt er een foto- of filmreportage aangeboden ten bedrage van maximaal € 450,00.

De voorbereiding en de organisatie ten behoeve van de receptie wordt verzorgd door het team DIV & Intern Beheer in overleg met de jubilerende medewerker en team P&O-S.

De receptie begint in de regel om 15:30 uur. Tijdens de receptie krijgen de genodigden een kopje koffie/thee met gebak, en een aantal hapjes en drankjes.

De jubilerende ambtenaar ontvangt tijdens de receptie een geschenk ter waarde van € 140,00 en een boeket bloemen.

Artikel 15 Informele bijeenkomst

De voorbereiding en de organisatie ten behoeve van de informele bijeenkomst wordt verzorgd door de jubilerende medewerker zelf.

De kosten van de informele bijeenkomst worden vergoed tot maximaal € 45,00 per persoon met een maximum van € 900,00. De gemeentelijke bijdrage is louter bedoeld als bijdrage in de kosten met betrekking tot de (ex-)collega’s en de gezinsleden. Om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke bijdrage dient de jubilerende medewerker een lijst van genodigden aan te leveren. Vergoeding van de kosten geschiedt slechts onder overlegging van facturen.

De locatie kan zelfstandig bepaald worden. Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze om de informele bijeenkomst elders te laten plaatsvinden, zijn niet voor rekening van de gemeente.

De jubilerende ambtenaar ontvangt een geschenk ter waarde van € 140,00 en een boeket bloemen.

Artikel 16 Uitdiensttreding

Bij uitdiensttreding, ontvangt de ambtenaar bij een aaneengesloten diensttijd van 0 tot 5 jaar een boeket bloemen.

Bij uitdiensttreding, ontvangt de ambtenaar bij een aaneengesloten diensttijd van 5 jaar of langer een bedrag van € 15,00 netto per dienstjaar (uitbetaling vindt plaats via de salarisadministratie), alsmede een boeket bloemen.

Bij ontslag op eigen verzoek op grond van artikel 8:1 ZAR kan de ambtenaar met een aaneengesloten diensttijd van 10 jaar of langer kiezen voor een informele bijeenkomst als omschreven in artikel 15 van deze regeling. De maximale kostenvergoeding bedraagt € 700,00

Bij ontslag als gevolg van arbeidsongeschiktheid, pensioen en/of het in werking treden van het Sociaal Statuut op grond van seniorenbeleid, kan de ambtenaar bovendien kiezen voor een receptie in een gemeentelijke accommodatie of een informele bijeenkomst, als omschreven in artikel 14 en 15 van deze regeling. Er bestaat geen recht op een geschenk als bedoeld in artikel 15 lid 6 of 15 lid 4 van deze regeling.

Lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die met keuzepensioen gaat en voldoet aan de eisen van een gratificatie bij keuzepensioen zoals genoemd in artikel 6 lid 2 van deze regeling. Er bestaat geen recht op een cadeau als bedoeld in artikel 15 lid 6 of 15 lid 4 van deze regeling.

Artikel 17 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘‘Attentieregeling Gemeente Zevenaar’’.

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

De volgende regelingen en besluiten zijn ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van dit besluit:

 • -

  De (interne) richtlijn bijzondere gelegenheden.

 • -

  Artikel 3:1:1:1, 3:5:1:1 en 3:5:1:2 uit de ZAR;

 • -

  De beleidsregels voor toekenning van gratificaties aan personeelsleden van de gemeente Zevenaar.