Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Beschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig
CiteertitelBeschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2020art.

01-01-2010

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig

 

 

Beschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig

Artikel 1  Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker:hij of zij die in ambtelijke dienst of op arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de gemeente Zevenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1 sub a van de Zevenaarse Arbeidsvoorwaardenregeling

 • b

  motorvoertuig:de eigen auto of motor

Artikel 2  Vergoeding voor het beschikbaar stellen van het motorvoertuig

Aan de ambtenaar die voor de uitoefening van de functie nagenoeg dagelijks zijn of haar motorvoertuig nodig heeft, wordt een vaste beschikbaarheidsvergoeding toegekend.

De medewerker die een van de navolgende functies uitoefent, komt in aanmerking voor de in lid 1 genoemde vergoeding:

 • a

  Uitvoerder technische dienst (SBO-Uit-TD-01)

 • b

  Uitvoerder openbare ruimte (SBO-Uit-OR-01)

 • c

  Assistent uitvoerder openbare ruimte (SBO-Uit-OR-02)

 • d

  Uitvoerder reiniging RDL (SBO-Uit-RDL-01)

 • e

  Opzichter beheer (SBO-Beh-04)

 • f

  Opzichter bouwkunde (SBO-Beh-10)

 • g

  Controleur openbare ruimte (SBO-Beh-14)

 • h

  Inspecteur bouwzaken (SBO-Beh-18)

 • i

  Technisch medewerker milieutoezicht (SBO-Beh-20)

 • j

  Bedrijfscontactfunctionaris (SBO-Ont-12)

Indien een andere medewerker dan genoemd in het vorige lid in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsvergoeding, geeft het afdelingshoofd dit gemotiveerd aan. Het stafafdelingshoofd Bestuur- en Management Ondersteuning besluit over toekenning.

De hoogte van de vergoeding is € 2,00 netto per dag. Rekening houdende met het gemiddeld aantal van 210 werkdagen per jaar wordt maandelijks een vaste vergoeding verstrekt. Deze wordt uitbetaald via het salaris.

Artikel 3  Het stopzetten van de vergoeding

De vergoeding wordt stopgezet indien er sprake is van een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid gedurende een periode langer dan 4 weken.

De vergoeding wordt onmiddellijk stopgezet indien er sprake is van afwezigheid anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of (vakantie)verlof.

Artikel 4  Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “ De Regeling beschikbaarheidsvergoeding eigen motorvoertuig”

Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2010 en vervangt de “Regeling vergoeding eigen vervoermiddelen gemeente Zevenaar 2006.”