Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Procedureregeling functiewaardering 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiewaardering 2012
CiteertitelProcedureregeling functiewaardering 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2020Onbekend

16-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiewaardering 2012

 

 

Procedureregeling functiewaardering 2012

Artikel 1  Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de Zevenaarse Arbeidsvoorwaardenregeling (ZAR);

 • b

  organieke functie een taak of een groep van taken, zoals die binnen het raam van de voor de gemeente geldende regelingen door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld om door een medewerker te worden vervuld;

 • c

  functieprofielde beschrijving van een organieke functie die door één of meer ambtenaren kan worden vervuld;

 • d

  toetsingscommissiede commissie, bedoeld in artikel 6, lid 1;

 • e

  bezwarencommissiede bezwarencommissie voor personele aangelegenheden van de gemeente Zevenaar;

 • f

  conversietabeleen tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisniveaus;

Artikel 2  Werkingssfeer

Het niveau van alle bij de gemeente voorkomende organieke functies zal worden vastgelegd volgens de methode van functiewaardering (OFS 2008).

Het bepaalde in het eerste lid geldt slechts ten aanzien van organieke functies waarvoor een bezoldiging van gemeentewege wordt vastgesteld.

Artikel 3  Het functieprofiel

De Algemeen Directeur is (eind) verantwoordelijk en stelt de functieprofielen vast. Het functieprofiel van de functies Algemeen Directeur en Griffier wordt vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Het (staf)afdelingshoofd stelt het concept-functieprofiel op door middel van het indelen in een functiefamilie en een bandbreedte, eventueel aangevuld met maximaal drie aanvullende taken. P&O heeft hierbij een faciliterende, toetsende en signalerende rol en draagt mede zorg voor de consistentie. Voor de uitvoering van deze regeling heeft de brandweercommandant ten aanzien van de betreffende medewerkers dezelfde rol als het afdelingshoofd bij de overige afdelingen.

Het afdelingshoofd bespreekt met de medewerker de indeling in functiefamilie/bandbreedte en eventuele aanvulling(en). Zonodig past het afdelingshoofd naar aanleiding van dit gesprek de indeling c.q. aanvulling(en) aan.

Het door het afdelingshoofd opgestelde functieprofiel wordt aangeboden aan het hoofd BMO. Binnen twee werkweken na ontvangst van het profiel zal deze functionaris, indien er sprake is van concernbrede afwijkingen, deze schriftelijk onderbouwd, voorleggen aan de Algemeen Directeur. De Algemeen Directeur zal binnen twee werkweken – eventueel na tussentijds overleg met het betreffende afdelingshoofd – het profiel vaststellen.

De vaststelling en toekenning van het functieprofiel wordt schriftelijk meegedeeld aan de betreffende medewerker. Het betreffende afdelingshoofd en P&O ontvangen een afschrift.

Artikel 4  Bezwaar tegen het vastgestelde functieprofiel

Tegen de vaststelling bedoeld in artikel 3, lid 4, kan de betreffende medewerker binnen zes weken na verzending bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het college legt het bezwaar voor aan de bezwarencommissie conform het bepaalde in de verordening bezwaren- en klachtencommissie gemeente Zevenaar.

Artikel 5  Eerste functieprofiel en wijziging in het functieprofiel

Functiebeschrijvingen worden opgemaakt:

 • a

  voor nieuwe organieke functies welke duurzaam vervuld moeten worden;

 • b

  bij wijziging van het waarderingssysteem: voor die organieke functies waarvoor het betreffende afdelingshoofd dit noodzakelijk acht;

 • c

  bij belangrijke wijziging van de taakinhoud van de organieke functie.

Voor de behandeling van de in lid 1 bedoelde nieuwe of aangepaste functieprofielen zijn alle bepalingen van deze regeling van toepassing.

Artikel 6  De analyse en de waardering

Er is een toetsingscommissie, bestaande uit:

 • a

  de Algemeen Directeur, voorzitter,

 • b

  een externe vertegenwoordiger, voorgedragen door de werknemersdelegatie in de commissie voor georganiseerd overleg,

 • c

  een externe vertegenwoordiger, aangewezen door burgemeester en wethouders, namens de werkgever,

 • d

  een p&o adviseur, ambtelijk secretaris zonder stemrecht.

Aan de hand van het vastgestelde functieprofiel stelt P&O een concept-waarderingsadvies op. Dit advies wordt besproken met het betreffende afdelingshoofd.Het concept-waarderingsadvies zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt ter beoordeling voorgelegd aan de toetsingscommissie. De toetsingscommissie toetst het concept-waarderingsadvies.

De vergaderingen van de toetsingscommissie zijn niet openbaar. Van de vergadering(en) wordt een verslag gemaakt, waarin - indien aan de orde - ook de minderheidsstandpunten worden verwoord.

P&O stelt het definitieve B&W advies op. Het verslag van de vergadering(en) van toetsingscommissie wordt als bijlage bij het advies gevoegd.

Burgemeester en wethouders stellen de functiewaardering vast.

De vastgestelde waardering en de hieraan gekoppelde functieschaal worden schriftelijk aan de betreffende medewerker bekend gemaakt. Het afdelingshoofd en P&O ontvangen een afschrift.

Artikel 7  Bezwaar tegen de vastgestelde functiewaardering

Indien de medewerker het niet eens is met de vastgestelde functiewaarderingsuitslag, kan hij dat in een bezwaarschrift kenbaar maken bij burgemeester en wethouders binnen zes weken na schriftelijke bekendmaking van de uitslag.

Het bezwaar wordt vervolgens behandeld conform de verordening bezwaren- en klachtencommissie Zevenaar.

Artikel 8  Slot- en overgangsbepalingen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslissen burgemeester en wethouders in de geest van deze regeling.

Deze regeling kan worden aangehaald als ' Procedureregeling functiewaardering gemeente Zevenaar 2012.'

Deze regeling treedt in werking op de datum van vaststelling onder intrekking van de “Procedureregeling functiewaardering gemeente Zevenaar 2006”.