Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Thuiswerkregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingThuiswerkregeling
CiteertitelThuiswerkregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201201-01-2020art.

01-05-2012

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Thuiswerkregeling

 

 

Thuiswerkregeling

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  MedewerkerDe ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de ZAR, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij of voor de gemeente Zevenaar.

 • b

  Leidinggevende De functionaris waaraan, volgens de hiërarchische organisatiestructuur, verantwoording verschuldigd is.

 • c

  Thuiswerken (of telewerken)Het op aanvraag van de ambtenaar op vrijwillige basis en op grond van de aanstelling verrichten van werkzaamheden vanuit de woning van de ambtenaar, al dan niet met behulp van informatie- en telecommunicatietechnologie.

 • d

  Structureel thuiswerkenDe medewerker verricht thuis arbeid op één dag in de week gedurende de periode van de thuiswerkovereenkomst.

 • e

  Incidenteel thuiswerkenOp incidentele / ad hoc basis worden door de medewerker thuis werkzaamheden verricht.

 • f

  Thuiswerkplek De plaats in de woning van de medewerker van waaruit medewerker op thuiswerkdagen arbeid verricht.

 • g

  ThuiswerkovereenkomstDe overeenkomst die met iedere thuiswerker wordt gesloten en waarbij de rechten en verplichtingen ten aanzien van het thuiswerk worden overeengekomen.

Artikel 2 Incidenteel en structureel thuiswerken

Indien de medewerker op structurele basis wil thuiswerken dient de medewerker bij de direct leidinggevende een schriftelijk verzoek in. De direct leidinggevende neemt daartoe een gemotiveerd besluit.

Indien de medewerker op incidentele/adhoc basis een dag(deel) wil thuiswerken bespreekt de medewerker dit verzoek vooraf met zijn leidinggevende. De direct leidinggevende neemt daartoe een gemotiveerd besluit.

Indien de medewerker gebruik maakt van een token om in te loggen op het netwerk van de gemeente Zevenaar wordt een thuiswerkovereenkomst opgesteld. In de thuiswerkovereenkomst worden met de medewerker de volgende onderwerpen vastgelegd:

 • -

  de redenen om tot thuiswerk over te gaan;

 • -

  de bereikbaarheid van de medewerker op de thuiswerkdag;

 • -

  de periode waarin de medewerker thuis werkt; - de medewerker verklaart kennis genomen te hebben van de thuiswerkregeling en verklaart dat de werkplek aan de arbo-eisen voldoet en dat er voldoende maatregelen zijn genomen ten aanzien van informatiebeveiliging.

De thuiswerkovereenkomst zoals genoemd in lid 3 wordt gesloten voor de duur van één jaar. Voor de afloop van de overeenkomst worden de ervaringen geëvalueerd. Afhankelijk van de evaluatie tussen leidinggevende en de medewerker wordt de thuiswerkovereenkomst beëindigd of opnieuw voor de duur van één jaar overeengekomen.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt een aanvraag alleen toegewezen indien de medewerker beschikt over een thuiswerkplek, die voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet en wanneer de medewerker reeds beschikt over een PC met randapparatuur welke de medewerker in staat stelt zijn werkzaamheden op een voldoende wijze te kunnen uitvoeren.

Onder voldoende wijze (volgens het 5de lid van dit artikel) wordt verstaan: de arbeidsplaats van een thuiswerker is zodanig ingericht, dat de medewerker zo veel mogelijk zittend en een op ergonomisch verantwoorde manier zijn werk kan doen. De medewerker heeft hiervoor een doelmatige zitgelegenheid en een doelmatig werkblad of een doelmatige werktafel tot zijn beschikking. Op de arbeidsplaats zijn de nodige voorzieningen voor een doelmatige kunstverlichting aanwezig.

Indien op structurele basis een dag wordt thuisgewerkt heeft dit invloed op de jaarlijkse uitruil woon-werkverkeer die wordt uitbetaald.

Artikel 3 ICT voorzieningen, Informatiebeveiliging en de Arbeidsomstandighedenwet

De medewerker die structureel of incidenteel thuiswerkt dient zelf zorg te dragen voor eigen ICT voorzieningen die het werk thuis mogelijk maken (personal computer of laptop, printer, internetverbinding e.d.).

De medewerker is verplicht er voor te zorgen dat de thuiswerkplek voldoet en blijft voldoen aan de eisen die worden gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998. De medewerker verleent medewerking aan een bezoek aan de thuiswerkplek door een arbodeskundige, indien dit noodzakelijk is om de arbeidsomstandigheden te controleren.

Artikel 4 Intrekken van thuiswerken

De leidinggevende kan de toestemming tot thuiswerken in het belang van de dienst te allen tijde intrekken.

Artikel 5 Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur/ gemeentesecretaris.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Thuiswerkregeling gemeente Zevenaar 2012” en treedt in werking op 1 mei 2012.