Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Toevoeging hoofdstuk 17 Car Uwo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToevoeging hoofdstuk 17 Car Uwo
CiteertitelToevoeging hoofdstuk 17
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-201301-01-2020art.

16-07-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toevoeging hoofdstuk 17 Car Uwo

 

 

Toevoeging hoofdstuk 17

Artikel 1  Terugbetaling

De ambtenaar dient de genoten vergoeding geheel terug te betalen:

 • a

  indien de ambtenaar de afspraken over de voortgang en studieresultaten, gemaakt op basis van artikel 17:1:1, lid 6, niet nakomt;

 • b

  indien de studie waarvoor vergoeding is verleend beëindigd wordt vóór dat de bedoelde studietermijn is verstreken, zonder dat de studie tot het halen van een diploma heeft geleid;

 • c

  indien de ambtenaar ten gevolge van aan hem zelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de studie waarvoor de vergoeding is toegekend of binnen twee jaar na het behalen van het voor deze studie geldende diploma;

 • d

  de ambtenaar op eigen verzoek wordt ontslagen voor het einde van de studie waarvoor de vergoeding is toegekend of binnen twee jaar na het behalen van het voor deze studie geldende diploma en elders een nieuwe functie aanvaardt.

Artikel 2  Wijze van terugbetaling

 • a

  De bedragen die de ambtenaar ingevolge artikel 1, lid a. en b. dient terug te betalen zullen op het salaris - zo nodig in termijnen - worden ingehouden.

 • b

  De bedragen die de ambtenaar ingevolge artikel 1, lid c. en d. dient terug te betalen, dienen vóór de formele ontslagdatum gestort te zijn op de rekening van de gemeente.

Artikel 3  Verklaring

Vergoeding van de kosten wordt eerst dan gegeven, nadat de ambtenaar schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de bepalingen zoals vermeld onder artikel 1 en 2.

Artikel 4  Ontheffing terugbetaling

 • a

  De terugbetalingsverplichting op grond van het gestelde onder artikel 1 a. en b. vervalt, indien de voortzetting van de studie redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

 • b

  Desgewenst kan vanuit de werkgever daartoe informatie worden ingewonnen bij het opleidingsinstituut.

 • c

  Burgemeester en wethouders kunnen de ambtenaar op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk, en al dan niet tijdelijk ontheffen van de op hem rustende verplichting tot terugbetaling.