Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwisselen arbeidsvoorwaarden
CiteertitelUitwisselen arbeidsvoorwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200601-01-2020art.

01-01-2006

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden

 

 

Uitwisselen arbeidsvoorwaarden

Artikel 1  Flexibele voorzieningenregeling

De ambtenaar, die wenst deel te nemen aan de in artikel 4a:1 van de ZAR bedoelde regeling kan de aldaar bedoelde vergoeding besteden aan een van de bestemmingen, zoals hierna omschreven.

De keuze van een van de onder lid 1 bedoelde bestemmingen kan, gedurende de - afhankelijk van de gekozen bestemming - geldende looptijd slechts eenmalig worden gedaan.

Artikel 2  Bestedingsdoel voorzieningenregeling

De bestemming, bedoeld in artikel 1 is:

 • 1

  compensatie van het door de werkgever beschikbaar gestelde rijwiel ten behoeve van het woon-werkverkeer;

 • 2

  maandelijkse, eenmalige of incidentele storting ABP Extra Pensioen;

 • 3

  vergoeding kosten woon-werkverkeer;

 • 4

  storting op levenslooprekening.

 • 5

  vergoeding voor betaalde vakbondscontributie

Artikel 3  Aanschaf rijwiel

Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 die voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, kan op zijn verzoek een rijwiel worden verstrekt.

De voorwaarden, waaraan ingevolge het 1e lid dient te worden voldaan zijn:

 • 1

  de ambtenaar dient schriftelijk te verklaren dat het rijwiel op meer dan de helft van het aantal dagen waarop hij zijn werkzaamheden verricht wordt gebruikt voor woon-/werkverkeer;

 • 2

  de ambtenaar mag eenmaal in de drie jaar vanwege fiscale bepalingen voor de aanschaf van een fiets maximaal het bedrag als genoemd in de toelichting onder a. besteden. De ambtenaar kan een duurdere fiets aanschaffen, maar het verschil tussen de prijs van de fiets en het maximale bedrag wordt netto verrekend. Daarnaast mag de ambtenaar eenmaal in de drie jaar met de fiets samenhangende zaken (die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer) maximaal het bedrag als genoemd in de toelichting onder b. bij de regeling onderbrengen. Naast de met de fiets samenhangende zaken mag de werknemer ook een fietsverzekering belastingvrij onder de regeling brengen.

De aanschaf van het onderhavige rijwiel en eventueel daarmee samenhangende zaken geschiedt door de ambtenaar. De koop kan bij elke fietshandelaar geschieden die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De ambtenaar dient schriftelijk te verklaren dat hij voor de totale kosten, gemoeid met de verstrekking van het rijwiel afstand doet van een deel van zijn bruto loon. Daartoe dient hij het formulier "Verzoek verstrekking rijwiel" volledig in te vullen en te ondertekenen.

Lid 5 In afwijking van het gestelde in artikel 4a:1 kan de medewerker het gehele jaar een rijwiel via de werkgever aanschaffen door het inzetten van salaristegoeden (zonder uitwisseling van verlofuren). Deze regeling kent dezelfde voorwaarden als gesteld in lid 2 tot en met 5, maar wordt aangehaald als zijnde de “fietsregeling”.

Artikel 4  Storting ABP

De ambtenaar, bedoeld in artikel 1 die voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde criteria, kan op zijn verzoek eenmalig, maandelijks of incidenteel inleggen voor het ABP Extra Pensioen.

De criteria zijn dat:

 • -

  de mogelijkheden van ABP worden benut;

 • -

  het maximum bedrag dat mogelijk is voor inleg van het ABP Extra Pensioen afhankelijk is van de fiscale ruimte voor het pensioen van de ambtenaar in het betreffende kalenderjaar;

 • -

  de keuze bij ABP wordt aangegeven en daarna aan de salarisadministratie wordt doorgegeven. Bij wisseling van werkgever dient de werknemer zelf ABP op de hoogte te brengen;

 • -

  de keuze op elk gekozen tijdstip kan ingaan.

Artikel 5  Vergoeding kosten woon-werkverkeer

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, kan op zijn verzoek maximaal zijn volledige (bruto) eindejaarsuitkering inzetten voor een (netto) vergoeding in de kosten van woon-werkverkeer. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

De ambtenaar dient schriftelijk te verklaren dat hij voor de vergoeding woon-werkverkeer afstand doet van (een deel van) zijn eindejaarsuitkering. Daartoe dient hij het formulier "Uitwisseling arbeidsvoorwaarden, tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer” volledig in te vullen en te ondertekenen.

Voor de bepaling van het aantal kilometers van het woon-werkverkeer wordt de “kortste route” berekend via de routeplanner van de ANWB, met een maximum van 75 kilometer voor een enkele reis. De belasting gaat uit van 206 werkbare dagen per jaar voor een vijfdaagse werkweek (voor mensen die minder werken of langdurig ziek/afwezig zijn geweest [langer dan een periode van 6 aaneengesloten weken] geldt een en ander naar rato). De vergoeding per kilometer is gelijk aan de maximaal onbelaste kilometervergoeding als vastgesteld door de belastingdienst. De kilometers waarvoor de ambtenaar reeds een vergoeding ontvangt, dienen in mindering te worden gebracht.

Artikel 5a Vergoeding betaalde vakbondscontributie

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1, kan op zijn verzoek een deel van het (bruto)salaris over de maand december of een deel van de (bruto)eindejaarsuitkering inzetten voor een (netto) vergoeding voor betaalde vakbondscontributie. Hierdoor heeft de medewerker een fiscaal voordeel.

Om gebruik te kunnen maken van de uitruilmogelijkheid genoemd in lid 1 dient een verklaring van de vakbond te worden overlegd waaruit het vakbondslidmaatschap blijkt en de hoogte van de contributie is vermeld.

Artikel 6  Gevolgen van de keuze

Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

De ambtenaar verklaart schriftelijk op de hoogte te zijn van de mogelijke consequenties die een verlaging van de eindejaarsuitkering of het brutosalaris kan hebben, doordat deze worden uitgewisseld tegen een bestedingsdoel, zoals (deze lijst is niet uitputtend):

 • -

  een verlaging van de grondslag voor de berekening van het pensioen/FPU en de uit die hoofde verschuldigde premies;

 • -

  een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten;

 • -

  een verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke subsidies;

 • -

  een verlaging van de grondslag voor de berekening van de diensttijdvrijstelling.

Deze gevolgen zijn voor rekening van de medewerker.

Artikel 7  Fiscale wijzigingen

De toepassing van deze regeling dient te passen binnen de (fiscale) wet- en regelgeving. Het college behoudt het recht de regeling aan te passen op grond van fiscale wijzigingen.

Artikel 8  Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, wordt de eventuele naheffingsaanslag (inclusief de boete en heffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 9  Inhouding bij beëindiging dienstbetrekking

Eindigt de dienstbetrekking voordat enig bedrag als bedoeld in deze regeling is verrekend, dan wordt het alsdan resterende bedrag (zonder fiscaal voordeel) als bedrag ineens ingehouden op het netto maandloon.

Artikel 10  Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitwisselen arbeidsvoorwaarden gemeente Zevenaar 2006”.

Deze regeling treedt per direct in werking.

Artikel 3

 • a

  Het maximumbedrag voor de aanschaf van een fiets als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling bedraagt € 749,00 bruto;

 • b

  Het maximumbedrag voor met de fiets samenhangende zaken als bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling bedraagt  € 246,00 bruto. Er mag fiscaal gezien per kalenderjaar niet meer dan € 82,00 aan accessoires worden verstrekt. Het meerdere wordt in opeenvolgende jaren in de maand februari automatisch verrekend.

Artikel 5

Het fiscaal onbelaste maximum voor de kilometervergoeding bedraagt per 1 januari 2006 € 0,19 per kilometer. Het hierboven genoemde bedrag is gebaseerd op het Besluit van 7 december 2005, nr. CPP2005/2433M van de Belastingdienst. Voor de regeling worden de bedragen gehanteerd, zoals op dat moment geldend conform de Belastingdienst.