Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Tarieventabel Verordening Rioolheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Verordening Rioolheffing 2014
CiteertitelTarieventabel Verordening Rioolheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening Rioolheffing 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2013

Liemers Lantaren, 27 december 2013

13-078

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Verordening Rioolheffing 2014

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening rioolheffing 2014

Maatstaven en tarieven

 

Artikel 1 – Maatstaf van heffing

 

1.

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening wordt voor percelen c.q. gedeelten van percelen als bedoeld in artikel 4 die zijn bestemd en worden gebruikt voor woondoeleinden, geheven per perceel.

 

2.a

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening wordt voor de overige percelen c.q. gedeelten van percelen als bedoeld in artikel 4, geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een perceel c.q. gedeelte van een perceel wordt afgevoerd.

 

2.b

Het aantal kubieke meters afvalwater wordt daarbij gesteld op het aantal kubieke meters (hemel)water, dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt.

 

2.c

Voor de bepaling van de toegevoegde hoeveelheid water wordt daarbij uitgegaan van de gegevens op de waternota van het waterleidingbedrijf. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt uitgegaan van het gemiddeld jaarverbruik zoals vermeld op de waternota. Ontbreekt het gemiddeld jaarverbruik dan wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald, waarbij een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand wordt gerekend. Voor de bepaling van de toegevoerde hoeveelheid hemelwater wordt uitgegaan van een gemiddelde neerslag van 0,75m3 per m2 bebouwde en/of verharde oppervlakte, met dien verstande dat bij het laatste buiten beschouwing wordt gelaten de verharde oppervlakte van terreinen met een openbaar karakter.

 

2.d

Bij gebruik van een pompinstallatie, moet die pompinstallatie zijn voorzien van een: 1. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen of 2. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest, kan worden afgelezen. De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 

2.e

Als bij nieuwbouw tijdens bedoelde verbruiksperiode nog geen water naar een perceel is toegevoerd of is opgepompt, wordt het jaarverbruik naar het meest recente verbruik op basis van ervaringscijfers geschat.

 

2.f

De op grond van het bepaalde onder b. tot en met e. berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd c.q. die niet op de gemeentelijke riolering is afgevoerd, waarbij er in ieder geval van wordt uitgegaan dat van de onder c. bepaalde hoeveelheid toegevoerd hemelwater door verdamping e.d. 40% niet op de gemeentelijke riolering wordt geloosd.

 

 

 

 

 

Artikel 2 – vast bedrag per jaar

 

 

1

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening bedraagt per perceel of gedeelte van een perceel als bedoeld in artikel 4 van de verordening, dat is bestemd en wordt gebruikt voor woondoeleinden, per kalenderjaar:

172,80

 

Het kwijtscheldingsbedrag bedraagt maximaal

95,04

2

Indien een perceel of een gedeelte van een perceel als bedoeld onder artikel 2, lid 1 van deze tarieventabel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon bedraagt de heffing per kalenderjaar:

129,60

 

Het kwijtscheldingsbedrag bedraagt maximaal

71,28

 

Artikel 3 – bedrag per hoeveelheid afvalwater

 

 

1

De heffing als bedoeld in artikel 2 van de verordening bedraagt voor de overige percelen c.q. gedeelten van percelen, per kalenderjaar:

 

 

 

bij een hoeveelheid afvalwater van 400 m3 of minder

172,80

2

Indien de hoeveelheid afvalwater meer bedraagt dan 400 m3, wordt naast het ingevolge het eerste lid van dit artikel verschuldigde bedrag een bedrag geheven voor elke eenheid van 400 m3 of gedeelte daarvan:

 

 

a.

van 400 m3 tot en met 1.599 m3

259,20

b.

van 1.600 m3 tot en met 3.999 m3

207,35

c.

van 4.000 m3 tot en met 9.999 m3

172,80

d.

vanaf 10.000 m3

129,60

 

 

 

 

 

Artikel 4 – bedrag afvalwater saneringen

 

 

 

In afwijking van het hiervoor in de artikelen 1 en 2 bepaalde, bedraagt bij lozing van afvalwater afkomstig van saneringen de heffing per kalenderjaar voor percelen als bedoeld in artikel 2 van de verordening c.q. gedeelten van percelen als bedoeld in artikel 4 van de verordening per eenheid van 100 m3 of gedeelte daarvan:

12,95

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 18 december 2013, Mij bekend, De griffier,