Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013
CiteertitelSubsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gewijzigde vaststelling van de verordening die op 1 juli 2013 in werking is getreden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

subsidieverordening vitaal gelderland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2014Nieuwe regeling

29-01-2014

Gemeenteblad nr. 7714

14-003

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013

 

 

 

Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 • b.

  Rd-waarde: warmteweerstand van aan te brengen isolatiemateriaal uitgedrukt in m²K/W;

 • c.

  Eigenaar-bewoner: de eigenaar van de woning, die tevens de woning bewoont.

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Zevenaar.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatiemaatregelen aan de eigen woning.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W.

  • b.

   aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m² K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

   1. door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

   2. door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rd-waarde) 2,5 m² K/W is;

   • d.

    het vervangen van bestaand glas door HR++ glas.

 • 2

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond vormt de door de Provincie Gelderland te bepalen periode en/of maximumbedrag.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt, op grond van één of meerdere aanvragen, een derde van de subsidiale kosten tot maximaal € 500,-- per woning;

 • 2.

  De subsidie kan op grond van één of meerdere aanvragen, elk ondertekend door tenminste zes eigenaar-bewoners binnen de gemeente Zevenaar, worden verstrekt mits de totale som van de subsidie ten hoogste eenderde van de subsidiale kosten per koopwoning met een maximum van € 750,-- per koopwoning bedraagt;

 • 3.

  De subsidie zoals beschreven onder 1 en 2 wordt aangevraagd binnen een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2013

 • 4.

  Kosten gemaakt vóór 1 januari 2013 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 9. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 juli 2013 en is gewijzigd vastgesteld op 29 januari 2014. Deze wijziging treedt in werking bij bekendmaking.

Artikel 13. Citeertitel

 • Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013

Artikel 14. Slotbepalingen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 26 juni 2013

 

De griffier, De voorzitter,

Toelichting Subsidieverordening woningisolatie Zevenaar 2013

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO² uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn.

In deze verordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van een achttal pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak- glas- en gevelisolatie de besparing in CO² en het rendement voor de bewoners het grootst is.

 

Toelichting artikel 3

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Op basis van de eerder genoemde pilots blijkt dat een kleine financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en -werkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

 

Toelichting artikel 10

De eigenaar-bewoner die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.