Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.07 Delegatiebesluit regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.07 Delegatiebesluit regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelDelegatiebesluit gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hernieuwd bij gemeentelijke herindeling 2005

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 10.1.2 Algemene wet bestuursrecht, artikel 156, 160 Gemeentewet en art 19 Wet op de ruimtelijke ordening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2005Nieuwe regeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19 -01-2005

05-003
20-06-2001gewijzigd

20-06-2001

Zevenaar Post, onbekend

01-06-1994nieuwe regeling

01-06-1994

Zevenaar Post, onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

DELEGATIEBESLUIT GEMEENTE ZEVENAAR

 

 

 • De raad van de gemeente Zevenaar;

   

Gelezen het voorstel van de colleges van burgemeester en wethouders van Angerlo en Zevenaar, verenigd in de stuurgroep herindeling Angerlo en Zevenaar, van 21 december 2004;

Gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 156 en 160 van de Gemeentewet en artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening,

B E S L U I T

vast te stellen het volgende

Delegatiebesluit regelende de delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 1

De in dit artikel genoemde bevoegdheden van de gemeenteraad zijn overgedragen aan burgemeester en wethouders:

 • a.

  de voorbereiding en uitvoering van de onteigeningsprocedure van art 77, lid 4 van de Onteigeningswet;

 • b.

  verkeersbesluiten op grond van artikel 18 Wegenverkeerswet;

 • c.

  besluiten op subsidieverzoeken indien hiervoor een algemene beleidslijn is neergelegd in een besluit van de raad anders dan in de begroting of een geldend jaarprogramma;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen en het nemen van een besluit omtrent vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 19, lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde dat: 1. van deze bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt alvorens advies van de raadscommissie Grondgebied c.a. is ingewonnen. Het inwinnen van dit advies kan achterwege blijven ingeval een (voor)ontwerp-bestemmingsplan of een herziening daarvan in genoemde commissie is besproken en akkoord is bevonden; 2. op de bevoegdheid van burgemeester en wethouders het bepaalde in de “Beleidsregels zelfstandige projectprocedure” van toepassing is.

Artikel 2

De op basis van het bepaalde in artikel 1 genomen besluiten alsmede besluiten inzake het voeren van rechtsgedingen en procedures ingevolge artikel 160, sub f Gemeentewet brengen burgemeester en wethouders ter kennis van de raad door middel van de maandelijks in de leeskamer voor de raadsleden ter inzage gelegde leesmap.

Artikel 3
 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Delegatiebesluit gemeente Zevenaar”

 • 2.

  Dit besluit treedt terstond in werking.

 • 3.

  Op het in lid 2 bedoelde tijdstip vervallen de hierna vermelde besluiten van de raden van de voormalige gemeenten Angerlo en Zevenaar met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden van de raad aan burgemeester en wethouders, met dien verstande dat zij van kracht blijven voor de onder de werking daarvan genomen besluiten van burgemeester en wethouders van respectievelijk de voormalige gemeente Angerlo en Zevenaar:

  • a.

   gemeente Zevenaar d.d. 1 juni 1994, nader gewijzigd d.d. 20 juni 2001;

  • b.

   gemeente Angerlo d.d. 3 maart 1997, nader gewijzigd d.d. 28 juni 1999.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

 

in zijn openbare vergadering van

3 januari 2005

De griffier, De burgemeester,