Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.10 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.10 Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Hernieuwd bij gemeentelijke herindeling 2005

Titel niet gewijzigd bij de tweede wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

A.M.v.B.: koninklijk besluit van 23 november 1976, Stbl. 621 tot uitvoering van de artikelen 64f en 64g van de Gemeentewet.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-200503-01-2005nieuwe rgeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
21-12-199501-06-1995gewijzigd

20-11-1995

Zevenaar Post, 13-12-1995

95-110
28-04-197701-01-1975nieuwe regeling

20-04-1977

onbekend

77-48

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977.

 

 

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de leden van de raad: de leden van de raad die geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  commissie: een door de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ingestelde commissie;

 • c.

  A.M.v.B: het koninklijk besluit van 23 november 1976, Stbl. 621 tot uitvoering van de artikelen 64f en 64g van de gemeentewet.

Artikel 2
 • 1.

  De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeldt in de bij de A.M.v.B. behorende tabel I, zoals die bedragen telkenjare door de minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse 8 (24.001 – 30.000 inwoners).

 • 2.

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, ontvangt de vergoeding en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed.

Artikel 3

Bij overgang van de gemeente naar een lagere klasse, vermeldt in de bij de A.M.v.B behorende tabel I, in verband met een vermindering van het aantal inwoners, behouden de zittende leden tot hun aftreden de geldende vergoeding en tegemoetkoming.

Artikel 4

De leden van een commissie die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij de A.M.v.B behorende tabel II, zoals dat bedrag telkenjare door de minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in klasse 3 (20.001 – 50.000 inwoners)

Artikel 5
 • 1.

  Een lid van een commissie, geen raadslid zijnde, ontvangt een vergoeding van reiskosten en zo nodig verblijfskosten, indien de afstand tussen zijn woning en de plaats waar vergaderd wordt tenminste 5 km bedraagt.

 • 2.

  De vergoeding voor reiskosten bedraagt 10% van de in artikel 4 bedoelde vergoeding. De vergoeding voor verblijfskosten wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit 1971 en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de desbetreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 6

De leden van de raad en de leden van een commissie, als bedoeld in de artikelen 2 en 4 van deze verordening, ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfskosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur of een gemeentelijke commissie, welke wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding welke een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit 1971 en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de desbetreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 7

De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elke kalendermaand aan de rechthebbende uitbetaald.

Artikel 8
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden gemeente Zevenaar 1977”.

 • 2.

  Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1975.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Zevenaar in zijn openbare vergadering van 20 april 1977.

De secretaris, De Burgemeester,