Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.13 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.13 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994
CiteertitelReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Medegedeeld aan gemeenteraad 1-6-1994

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art.52 (oud)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-199409-01-2019Vastgestelde versie

19-04-1994

intern

94-1863
01-05-199416-02-2016nieuwe regeling

19-04-1994

intern

94-1863

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 01.13 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994

 

Het college van de gemeente Zevenaar;

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen het volgende:

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college stelt een verdeling van de werkzaamheden over de leden vast.

 • 2.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één de wethouders.

 • 3.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in het gemeentehuis in beginsel eenmaal per week op de dinsdag en voorts zo dikwijl de voorzitter of een wethouder het nodig achten.

 • 2.
  • Het gebruikelijke aanvangstijdstip van de vergaderingen van het college is 08.45 uur. De voorzitter kan een ander tijdstip vaststellen in overleg met de leden.

 • 3.

  De voorzitter roept de leden van het college in vergadering bijeen indien een vergadering wordt gehouden op een ander tijdstip dan het gebruikelijke.

Artikel 3 Agenda; ter inzage liggen stukken

 • 1.
  • De secretaris vermeldt de aan de orde komende onderwerpen op een agenda, die tevens wordt gebruikt als besluitenlijst, waarvan het model door het college is vastgesteld en die is ingericht met een gedeelte voor openbaar te maken besluiten, een gedeelte voor besluiten die vertrouwelijk zijn en een gedeelte voor besluiten waarover geheimhouding is opgelegd. Deze lijst ligt voor de leden van het college in het gemeentehuis ter inzage. In beginsel worden op de lijst geen onderwerpen vermeld die na de donderdag, voorafgaand aan de vergadering zijn aangeleverd.

 • 2.
  • De adviezen welke betrekking hebben op de in lid 1 bedoelde onderwerpen worden voorzien van een afdoeningsformulier, waarop de leden van het college door middel van parafering kunnen aangeven of zij akkoord gaan met een advies dan wel of zij bespreking daarvan ter vergadering wensen. De door alle leden van het college voor akkoord geparafeerde stukken komen niet ter vergadering aan de orde.

 • 3.
  • De adviezen en de daarbij behorende toelichtende stukken liggen in de vergaderkamer voor de leden van het college ter inzage.

 • 4.
  • De secretaris regelt de beschikbaarheid voor de leden van het college van stukken, waaromtrent geheimhouding wordt opgelegd of die anderszins een vertrouwelijk karakter dragen.

 • 5.
  • Over niet op de agenda geplaatste onderwerpen kan – behoudens in geval van het bepaalde in artikel 12 – noch ter vergadering, noch buiten de vergadering om, worden beraadslaagd of besloten.

Artikel 4 Presentielijst.

 • 1.
  • Alvorens de vergadering wordt geopend, tekenen de leden van het college en de secretaris het presentieboek.

 • 2.

  De vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 5 Leiding vergadering.

 • 1.
  • De voorzitter leidt de vergaderingen van het college en draagt zorg voor de orde in de vergaderingen.

 • 2.
  • De leden kunnen zo vaak aan de beraadslagingen deelnemen als zij wensen tot het moment waarop de voorzitter meent dat de standpunten voldoende zijn toegelicht en tot besluitvorming kan worden overgaan.

Artikel 6 Besloten/openbare vergaderingen.

 • 1.
  • De vergaderingen van het college worden met gesloten deuren gehouden en kunnen door derden slechts op uitnodiging van de voorzitter geheel of voor een gedeelte worden bijgewoond.

 • 2.
  • Het college kan besluiten een vergadering in het openbaar te houden.

 • 3.

  De bepalingen in dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 7 Verslaglegging.

 • 1.
  • De secretaris draagt zorg dat op de lijst als bedoeld in artikel 3 wordt vermeld hetgeen is besloten naar aanleiding van de aan de orde zijnde adviezen.

 • 2.
  • Op de lijst als bedoeld in artikel 3 wordt een ingenomen minderheidsstandpunt alleen vermeld, indien een lid van het college hierom uitdrukkelijk heeft gevraagd.

 • 3.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 8 Mandaatverlening.

 • 1.
  • Het college kan besluiten de bevoegdheid tot het nemen van een besluit omtrent een tot zijn competentie behorende aangelegenheid te mandateren aan het lid van het college tot wiens taak deze aangelegenheid behoort dan wel aan een in dienst van de gemeente zijnde ambtenaar.

 • 2.

  Het in lid 1 bedoelde mandaat kan worden onderscheiden in een afdoeningsmandaat, een ondertekeningsmandaat of een gecombineerd afdoenings- en ondertekeningsmandaat al naar gelang de gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 9 Informatie besluiten.

 • 1.
  • De door het college genomen besluiten worden openbaar gemaakt door middel van:

   • a.

    toezending van een exemplaar van de besluitenlijst aan de leden van de raad;

   • b.

    toezending van een exemplaar van het openbare gedeelte van de besluitenlijst aan de daarvoor in aanmerking komende persmedia;

   • c.

    een wekelijkse mondelinge toelichting op de daarvoor in aanmerking komende besluiten door de voorlichter.

   

 • 2.

  Het college of een of meer leden kan (kunnen) besluiten tot het houden van een voorlichtingsbijeenkomst voor de pers, indien het of hij/zij dit nodig oordeelt (oordelen) met het oog op de in het geding zijnde belangen van de gemeente of van zijn inwoners.

Artikel 10 Stemming

 • 1.
  • Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.
  • Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt, wordt mondeling gestemd tenzij het bepaalde in lid 3 wordt toegepast.

 • 3.
  • a. Indien een lid van het college dat verlangt wordt bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes.

  • b. Indien daarbij de stemming beperkt is tot een persoon en de stemmen staken beslist het lot.

  • c. Indien in de overige gevallen bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Artikel 11 Beslissing door het lot.

 • 1.
  • Indien een beslissing moet worden genomen door middel van een loting, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatsvinden, door de secretaris op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven, welke door de voorzitter worden gecontroleerd.

 • 2.
  • Deze briefjes worden, op gelijke wijze gevouwen, in een stembus gedeponeerd en omgeschud.

 • 3.

  Vervolgens neemt de voorzitter één van de briefjes uit de stembus. Degene wiens naam op dit briefje staat is gekozen dan wel is beslist ten zijnen gunste.

Artikel 12 Onderwerpen buiten de agenda.

 • 1.
  • De voorzitter kan toestaan dat een lid van het college een aangelegenheid aan de orde stelt buiten de agenda om, indien daaromtrent op korte termijn een beslissing moet worden genomen en uitstel in het belang van de zaak niet mogelijk is.

 • 2.

  Indien een lid van het college bezwaar heeft tegen behandeling van of besluitvorming omtrent een aan de agenda toegevoegde aangelegenheid, wordt het nemen van een besluit uitgesteld tot de volgende vergadering.

Artikel 13 Rondvraag.

 • 1.
  • Alvorens de vergadering te sluiten stelt de voorzitter de leden van het college en de secretaris in de gelegenheid vragen te stellen of informatie te geven omtrent aangelegenheden die in de vergadering niet aan de orde zijn gesteld.

 • 2.

  Indien naar aanleiding van een overeenkomstig het in lid 1 bepaalde aan de orde gestelde aangelegenheid besluiten worden genomen, worden deze onder het opschrift “na-ingekomen” vermeld op de besluitenlijst.

Artikel 14 Vervanging secretaris.

De secretaris wordt bij verhindering of afwezigheid vervangen door de ambtenaren in dienst van gemeente in volgorde van de daartoe door het college vastgestelde vervangingslijst.

Artikel 15 Niet voorziene situaties; uitleg reglement.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de voorzitter nadat hij de leden van het college heeft gehoord.

Artikel 16 Inwerkingtreding.

 • 1.
  • Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van burgemeester en wethouders van Zevenaar 1994.”

 • 2.
  • Dit reglement treedt in werking op 1 mei 1994.

  •  

   Zevenaar, 19 april 1994

    

   Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

    

   De secretaris, De burgemeester,

    

   Medegedeeld aan de raad van de gemeente Zevenaar in de raadsvergadering van 1 juni 1994.