Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201431-01-2018nieuwe regeling

26-03-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 22919

14-013a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 24 februari 2014;

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikel 107 tot en met 107e, artikel 149 en artikel 156 van de Gemeentewet, artikel 125 van de Ambtenarenwet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • vast te stellen de navolgende: Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar

Artikel 1. Werkgeverscommissie

Er is een werkgeverscommissie.

Artikel 2. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereidingen en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 3. Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;De voorzitter wordt door de commissie uit haar midden benoemd.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en haar van advies te dienen.

Artikel 4. Werkwijze commissie
 • 1.

  De commissie komt in vergadering bijeen wanneer de voorzitter of een van de leden dit nodig oordeelt.

 • 2.

  De commissie draagt er zorg voor dat er vanuit haar midden overleg is met de griffier over de personele en organisatorische aangelegenheden als bedoeld in artikel 2.

 • 3.

  De commissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze.

Artikel 5. Ondersteuning van de commissie
 • 1.

  De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde en zorgt voor het secretariaat.

 • 2.

  De commissie krijgt vakinhoudelijke ambtelijke bijstand vanuit de organisatie. De griffier treedt hierover in overleg met de secretaris.

Artikel 6. Uitleg verordening

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie gemeenteraad Zevenaar’.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 maart 2014,

De griffier, De voorzitter,