Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

1e Wijziging verordening parkeerbelastingen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e Wijziging verordening parkeerbelastingen 2014
Citeertitel1e wijziging Verordening parkeerbelastingen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-201401-01-2015nieuwe regeling

23-04-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 23556

14-014

Tekst van de regeling

Intitulé

1e Wijziging verordening parkeerbelastingen 2014

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 maart 2014, nr. IN14.00500 ;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2012;

 

besluit:vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot 1e wijziging op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014

Artikel 1

Aan de Tarieventabelhorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2014 wordt toegevoegd hoofdstuk 3, parkeren bij gereguleerde overnachtingsplaats (GOP);

Het tarief voor het parkeren van een camper bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt, € 8,00 per periode van 24 uur, met een maximum van 2 x 24 uur, in het gebied als genoemd in onderstaande tabel. Genoemd gebied is in rood aangeduid in het door het college van burgemeester en wethouders genomen aanwijzigsbesluit van 11 maart 2014 inzake camperplaatsen op grond van artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Locatie

Omschrijving

Parkeerterrein centrum

Parkeerterrein Bommersheufsestraat (ongenummerd),

naast het Musiater

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking. Dit is tevens de datum van ingang van de heffing.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “1e wijziging Verordening parkeerbelastingen 2014”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 23 april 2014.

 

De griffier, De voorzitter,