Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Participatieverordening gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParticipatieverordening gemeente Zevenaar
CiteertitelParticipatieverordening gemeente Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening cliëntenparticipatie gemeente zevenaar komt te vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 11 en 12 Wmo, artikel 47 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2014nieuwe regeling

24-09-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 53898

14-041

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Participatieraadgemeente Zevenaar

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder: a. Het sociale domein:het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

b.participatie: het betrekken van en het invloed uitoefenen door inwoners en/of maatschappelijke organisaties van Zevenaar op het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein; c. Inwoner: de inwoner van de gemeente Zevenaar als deelnemer van de samenleving; d. Maatschappelijke een organisatie die werkzaam is binnen het sociale domein ten behoeve van organisatie: inwoners van de gemeente Zevenaar; e. De Participatieraad: de Participatieraad van de gemeente Zevenaar; een adviseur als bedoeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht; f. De raad: de gemeenteraad;

g. Het college: het college van burgemeester en wethouders;

h. De gemeente: de gemeente Zevenaar.

Artikel 2 Doelstelling, taak en werkwijze van de Participatieraad

1. De Participatieraad is ingesteld om inwoners van Zevenaar te betrekken bij het gemeentelijk beleid binnen het sociale domein.

De Participatieraad heeft tot doel de mening van inwoners en maatschappelijke organisaties te verwoorden door middel van het uitbrengen van gevraagde en ongevraagde adviezen die betrekking hebben op het sociale domein.

2.Het college betrekt de adviezen zichtbaar bij de besluitvorming en indien het college van het advies afwijkt, doet het college dat gemotiveerd. 3. Aan de Participatieraad gevraagde adviezen worden binnen vier weken - na ontvangst van het verzoek om advies - schriftelijk uitgebracht aan het college. De Participatieraad kan het uitbrengen van een advies eenmaal voor twee weken verdagen. Van een verdaging wordt schriftelijk en gemotiveerd mededeling gedaan.

Artikel 3 Samenstelling, benoeming, zittingsduur en beëindiging lidmaatschap

 • 1.

  De Participatieraad heeft maximaal 10 leden.

 • 2.

  De leden worden op persoonlijke titel, zonder last of ruggespraak, lid van de participatieraad. Zij dienen te beschikken over een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit te hebben met verschillende groeperingen binnen de samenleving. Daarnaast dienen zij intensieve contacten met inwoners en maatschappelijke organisaties te onderhouden. Op basis van het voorgaande hebben de leden het vermogen de adviezen te baseren op het brede algemene belang. Maatschappelijke organisaties kunnen een, niet bindende, voordracht doen voor nieuwe leden voor de Participatieraad.

 • 3.

  De leden van de Participatieraad worden benoemd door het college. Het college beslist over de beëindiging van het lidmaatschap.

 • 4.

  De zittingstermijn voor leden van de Participatieraad bedraagt maximaal vier jaar. Na deze eerste vier jaar komen de leden, na evaluatie en op voordracht, voor herbenoeming voor maximaal nog één termijn van vier jaar in aanmerking.

 • 5.

  Bij tussentijds aftreden van een lid wordt door de Participatieraad voorzien in de voordracht van een opvolger aan het college. Een tussentijdse benoeming geschiedt voor de resterende zittingstermijn.

 • 6.

  Het lidmaatschap eindigt, behoudens na periodieke aftreding: a. Op eigen verzoek; b. Door intrekking van de benoeming op een gemotiveerd voorstel van de Participatieraad;

 • 7.

  Bij ernstig disfunctioneren van een of meer van de leden van de Participatieraad vindt er overleg plaats tussen het desbetreffende lid/leden en de voorzitter. Indien dit overleg onvoldoende resultaten heeft opgeleverd, kan de Participatieraad het college verzoeken te beslissen over beëindiging van het lidmaatschap van het desbetreffende lid/leden.

 • 8.

  De vergaderingen van de Participatieraad worden voorgezeten door de voorzitter.

 • 9.

  De Participatieraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter.

 • 10.

  De voorzitter maakt deel uit van de Participatieraad.

Artikel 4 Recht van initiatief

De Participatieraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit) de dienstverlening binnen het sociale domein betreffen.

Artikel 5 Recht op informatie

1. De Participatieraad krijgt gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die voor een goede taakuitoefening nodig is.

2.De Participatieraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheids-onderzoeken, enquêtes, klantrapportages, etc.

Artikel 6 Recht van advies

De Participatieraad wordt tijdig in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over beleidsvoornemens en uitvoering binnen het sociale domein

Artikel 7 De vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Participatieraad vinden minimaal tien maal per jaar plaats, of zoveel vaker als ten minste vier leden dat nodig achten.

 • 2.

  De leden van de Participatieraad kunnen tot ten minste 12 werkdagen voorafgaand aan de vergadering onderwerpen voor de agenda aanmelden bij de voorzitter. De voorzitter beslist, in overleg met de secretaris, over de agendering.

3.De agenda en de bijbehorende stukken worden in principe tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering naar de leden verstuurd. 4. Alle leden van de Participatieraad zijn stemgerechtigd. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is. 5. Bij het staken van de stemmen kan het desbetreffende voorstel op een volgende vergadering wederom aan de orde worden gesteld, op voorwaarde dat tweederde van de leden aanwezig is. Staken de stemmen weer, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

6.Bij de advisering aan het college wordt een eventueel minderheidsstandpunt van één of meer leden mede tot uitdrukking gebracht in het advies. 7. De vergaderingen van de Participatieraad zijn in beginsel openbaar tenzij privacy zich daar tegen verzet. De stukken voor de vergadering zijn in principe tien dagen voorafgaand aan de vergadering voor derden beschikbaar. De agenda wordt gepubliceerd in de gemeenterubriek van de lokale weekkrant. Een en ander voor zover het bepaalde in artikel 14 over geheimhouding zich daar niet tegen verzet. 8. De Participatieraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering of een agendapunt van een vergadering als een meerderheid van de aanwezigen leden hiervoor is. 9. Naast de reguliere vergaderingen vindt minimaal twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig geacht, overleg plaats tussen de Participatieraad en de betrokken wethouder van de gemeente Zevenaar.

Artikel 8 Werkgroepen

1. Voor een adequate invulling van haar taken/werkzaamheden kan de Participatieraad werkgroepen instellen. 2. Werkgroepen ontvangen hun eventueel benodigde middelen van de Participatieraad.

Artikel 9 Huishoudelijk reglement

De Participatieraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat voorafgaand aan de vaststelling ter goedkeuring aan het college wordt voorgelegd.

Artikel 10 Facilitering

 • 1.

  Het college draagt zorg voor beschikbaarheid van een vergaderruimte inclusief vergaderfaciliteiten en koffie en thee.

 • 2.

  Aan de leden en de Participatieraad wordt een maandelijkse onkostenvergoeding toegekend. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Voor de hoogte van de vergoeding wordt tabel IV ( = vergoeding commissieleden) van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden gevolgd (Besluit van 22 maart 1994, houdende regels betreffende de rechtspositie van raads- en commissieleden).

 • 3.

  Naast de in het tweede lid genoemde vergoeding, stelt het college jaarlijks een budget beschikbaar, bedoeld voor het functioneren van de Participatieraad. Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd. Eenmalig zal in het startjaar een extra budget beschikbaar worden gesteld. Bij zowel het structurele als het éénmalige budget is aansluiting gezocht bij het advies van Zorgbelang Gelderland van 3 maart 2014 (Secundaire voorwaarden, blz. 7).

Artikel 11 De verslaglegging

Jaarlijks brengt de secretaris namens de Participatieraad voor 1 april verslag uit aan het college van de activiteiten en de bevindingen over het voorafgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan één of meerdere artikelen van deze verordening buiten toepassing laten, voor zover toepassing gelet op het belang van participatie van inwoners leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Geschillen

Het college beslist (gehoord hebbende de Participatieraad) over de geschillen die voortkomen uit deze verordening.

Artikel 14 Geheimhouding

Op de Participatieraad en eventuele werkgroep(en)is de geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zij zorgt dat hun leden bij hun benoeming worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht.

Artikel 15 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Communicatie

  • a.

   Het college maakt het bestaan van de Participatieraad bekend bij de inwoners van de gemeente en de maatschappelijke organisaties binnen Zevenaar. b. De raad zorgt voor de bekendmaking van deze verordening.

 • 2.

  Evaluatie

  • a.

   De Participatieraad evalueert jaarlijks samen met de portefeuillehouder het functioneren van het onderling overleg. Indien er op basis van deze evaluatie reden is om de verordening aan te passen, wordt hiertoe via de Participatieraad en het college een voorstel ingediend bij de gemeenteraad.

Artikel 16 Intrekking verordening

De verordening “Cliëntenparticipatie gemeente Zevenaar”, vastgesteld 27 mei 2009, vervalt bij inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na bekendmaking van de verordening.

Artikel 18 Citeerwijze

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening Participatieraad gemeente Zevenaar”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar gehouden op 24 september 2014.

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,