Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.08 c. Mandatenregeling 2e wijziging 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.08 c. Mandatenregeling 2e wijziging 2008
Citeertitelmandatenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 10:3 Awb

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-200801-01-2011wijziging

04-11-2008

intern en Zevenaar Post

Z08.8091

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 01.08 c. Mandatenregeling 2e wijziging 2008

 

 

2e wijziging Mandaatregeling 2007

gemeente zevenaar

Burgemeester en wethouders

Nr.: Z08.8091

 

 

De mandaatregeling 2007, waarin bevoegdheden van het college en de burgemeester aan ambtenaren zijn opgedragen, wordt tussentijds aangepast aan de nieuwe organisatieopzet, met name de nieuwe directie (algemeen directeur en directeur Strategie en beleid) die in de plaats komen van de voormalige sectordirecteur-functies, het verschuiven van wijkcoördinatie naar de afdeling Welzijn en de geheel vernieuwde Wet ruimtelijke ordening.

 

De mandatenregeling moet op onderdelen worden aangepast aan het nieuwe directiemodel, aan het verschuiven Wijkcoördinatie naar afdeling Welzijn en aan de ingrijpende nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

 

Beoogd effect

Om bevoegdheidsgebreken of -lacunes te voorkomen, is het zaak de mandaatregeling tussentijds aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

 

Argumenten

Nieuwe directiemodel

Recent heeft UC het nieuwe directiemodel vastgesteld. Er zijn een Algemeen directeur en een directeur Strategie en beleid. De sectoren Ruimte en Samenleving heten nu directie Strategie en beleid. Dit heeft ook gevolgen voor de mandaatregeling, zij het op dit moment nog gering; alleen bij de afdeling handhaving is nog sprake van een specifiek mandaat (nr.3.1.17 principebesluiten m.b.t. opstarten Wro procedures) aan de directeur Ruimte, welke functie als zodanig niet meer bestaat. Dit mandaat is overgezet naar het afdelingshoofd.

Nu kan worden volstaan met door UC vast te stellen dat waar in de mandatenregeling 2007 sprake is van de oude sectoren Ruimte, sector Samenleving en sector Middelen gelezen moet worden:

 

Oude benaming > Nieuwe benaming

a)Sector Ruimte RU(afdelingen Beheer, Uitvoering, Ontwikkeling, Handhaving/ toekomstige afdeling Publieke dienstverlening):

Directie Strategie en Beleid

 

b)Sector Samenleving SA (afdelingen Welzijn, Inwoners/toekomstige afdeling Publieke dienstverlening):

Directie Strategie en Beleid

 

c)Sector Middelen MI (Communicatie en Juridische zaken, Financien en Control, Belastingen, Informatie voorziening & Facillitair beheer):

blijft voorlopig hetzelfde, Algemeen directeur is tevens sectordirecteur Middelen

 

d)Afdeling Werk & Inkomen / Samenwerking Sociale dienst Duiven Zevenaar: Regionale sociale dienst De Liemers

 

Verschuiving Wijkcoördinatie

Voorts is al eerder het onderdeel Wijkcoördinatie verschoven van de sector Ruimte naar de sector Samenleving, afdeling Welzijn. Dit leidt tot een redactionele aanpassing van de mandatenlijst.

 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Tenslotte zijn de mandaten van Handhaving en van Ontwikkeling aangepast aan de nieuwe Wro. Artikelen van de Wro en bevoegdheden zijn hernoemd en veranderd; zo bestaan o.a. de vrijstelling, het voorbereidingsbesluit en de verklaring van geen bezwaar van de provincie van artikel 19 en 19a WRO waarbij kon worden geanticipeerd op een nieuw voor te bereiden bestemmingsplan niet meer. Daarvoor is artikel 3.10 e.v. met het Projectbesluit in de plaats gekomen (enigszins vergelijkbaar met een gedeeltelijke planherziening of postzegelplan).

Er is momenteel een raadsvoorstel in voorbereiding om de bevoegdheid een Projectbesluit te nemen onder voorwaarden te delegeren aan het college. Voor de duidelijkheid wordt hier in de mandatenlijst naar verwezen, zij het dat het Projectbesluit nu niet verder wordt doorgemandateerd. De binnenplanse, tijdelijke, geringe en overige ontheffingen, die ingekaderd zijn door standaardvoorwaarden en -beleid, blijven bij de afdeling Handhaving.

Nu niet nodig om te wijzigen:

De mandatenlijst van PenO kent wel mandaten aan sectordirecteuren, maar die zijn in abstracto geformuleerd (leidinggevende van de leidinggevende) dus zijn ook te lezen als mandaten aan Directeur Strategie of Algemeen directeur (middelen, PenO etc).

Algemene vervangingsregeling: directeur Ruimte vervangt directeur Samenleving v.v.: beide zijn geïntegreerd in de functie directeur Strategie en Beleid (tevens loco-secretaris), dus de regeling behoeft geen wijziging.

Kanttekeningen

Toekomstige wijzigingen

Oude functiebenamingen(RU-, SA- etc) die ook in de mandaten worden genoemd zijn officieel nog niet aangepast, dus kunnen nog niet worden gewijzigd. Er volgt te zijner tijd nog een algehele wijziging voor wat betreft de nog door te voeren nieuwe benaming van functies van medewerkers vanwege de nieuwe directies en vanwege de in het kader van de ontwikkelingen van publieke dienstverlening nog te (her)vormen afdelingen.