Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 05.05 Verordening Speelautomatenhallen Zevenaar 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 05.05 Verordening Speelautomatenhallen Zevenaar 2006
CiteertitelSpeelautomatenhalverordening Zevenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en (brand) veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Kansspelen, Gemeentewet art. 147,149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2007correcties

01-11-2006

Zevenaar Post, 18-4-2007

06-096
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
31-12-1993wijziging art. 5, 6 lid 4, 8, 9 lid 2, 10 lid 1 onder d, 11, 12

26-05-1993

onbekend

93-46j

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 05.05 Verordening Speelautomatenhallen Zevenaar 2006

 

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, nr. 06-096,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

SPEELAUTOMATENHALVERORDENING ZEVENAAR 2006.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet op de kansspelen;

 • b.

  speelautomatenbesluit: het Koninklijk Besluit van 24 november 1986, en zoals nadien gewijzigd,

houdende regelen ter uitvoering van titel Va van de wet;

 • c.

  speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, electrisch of electronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

 • d.

  behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan:

  • 1.

   het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, en

  • 2.

   het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt;

 • e.

  kansspelautomaat: een speelautomaat, die geen behendigheidsautomaat is;

 • f.

  speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c, van de wet;

 • g.

  ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert;

 • h.

  beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast;

 • i.

  openbare weg: alle voor het openbare rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen, trottoirs, parkeergelegenheden en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen.

Artikel 2 - Maximum-stelsel

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2.

  De burgemeester kan een vergunning verlenen voor maximaal één speelautomatenhal, welke uitsluitend mag zijn gelegen in het gebied omgeven door de Schoolstraat, Stadsgracht, Grietsestraat, Haspelstraat, Schievestraat, Molenstraat, Nieuwe Doelenstraat, Markt, Kerkstraat (west- en oostzijde tot de Kostschoollaan) en de Wittenburgstraat.

Artikel 3 - Aanvraag vergunning

De aanvraag om een vergunning vermeldt c.q. daarbij wordt overgelegd:

 • a.

  naam en adres van de ondernemer en de beheerder van de speelautomatenhal en van de inrichting, waarin deze zal worden gevestigd of geëxploiteerd;

 • b.

  een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarin de speelautomatenhal wordt gevestigd, onder vermelding van de oppervlakte van de speelruimten en onder overlegging van een plattegrond waarin is aangegeven de plaats van en het aantal kansspel- en/of behendigheidsautomaten, dat wordt opgesteld;

 • c.

  een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • d.

  een verklaring waaruit blijkt dat de ruimte voor de vestiging van de speelautomatenhal ter beschikking staat;

 • e.

  een verklaring omtrent het gedrag:

  • -

   van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene of degenen die de onderneming statutair vertegenwoordigt of vertegenwoordigen en

  • -

   van de beheerder.

Artikel 4 - Vereenvoudigde aanvragen

In bijzondere gevallen kan de burgemeester bepalen dat niet alle bescheiden, genoemd in artikel 3, behoeven te worden overgelegd.

Artikel 5 - Voorschriften vergunning

 • 1.

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is niet overdraagbaar.

 • 2.

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3.

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden, die in ieder geval betrekking

hebben op:

 • a.

  de sluitingstijden van de speelautomatenhal;

 • b.

  het toezicht op de speelautomatenhal;

 • c.

  het aantal van de speelautomaten dat mag worden opgesteld;

 • d.

  de exploitatie van de speelautomatenhal.

Artikel 6 – Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning wordt geweigerd, indien:

  • a.

   het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend;

  • b.

   de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijkis;

  • c.

   de beheerder de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt;

  • d.

   de ondernemer of de beheerder onder curatele staat of bewind is ingesteld over een of meer aan hen toebehorende goederen als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek;

  • e.

   door de aanwezigheid van de speelautomatenhal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de winkelbuurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;

  • f.

   de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met een bestemmingsplan dan wel een stadsvernieuwingsplan in de zin van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

 • 2.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste als bedoeld in lid 1, onder c.

Artikel 7 - Vervallen hoedanigheid beheerder

 • 1.

  Indien een overeenkomstig artikel 5, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder deze hoedanigheid heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder e, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen twee weken nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2.

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag om een nieuwe vergunning als bedoeld in lid 1 onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvrage is ingediend binnen zesentwintig weken na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in lid 1.

Artikel 8 - Intrekking vergunning

De burgemeester kan de vergunning intrekken:

 • a.

  indien blijkt dat de vergunning tengevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend;

 • b.

  indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e;

 • c.

  indien gehandeld wordt in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;

 • d.

  indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zesentwintig weken wordt onderbroken.

Artikel 9 - Overgang van onderneming

 • 1.

  Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie van een speelautomatenhal wordt beoogd, binnen twaalf weken na het overlijden een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 2.

  In alle gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen vier weken na overname van de speelautomatenhal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  Zolang op de tijdig ingediende aanvraag niet is beslist, is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

Artikel 10 – Strafbepaling

Overtreding van artikel 2 en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Overtreding van bedoelde bepalingen kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 - Binnentredingsbepaling

De met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening belaste personen zijn bevoegd te allen tijde de speelautomatenhal te betreden ook tegen de wil van de rechthebbende.

Artikel 12 - Overgangsbepaling

De vergunningen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend voor het vestigen of exploiteren van een speelautomatenhal blijven van kracht totdat zij vervallen, worden ingetrokken of ingevolge artikel 7 of 9 worden vervangen door een nieuwe vergunning.

Artikel 13 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Speelautomatenhalverordening Zevenaar 2006”.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

in zijn openbare vergadering van 1 november 2006

De griffier, De burgemeester,