Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 06.03 Destructieverordening Zevenaar 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 06.03 Destructieverordening Zevenaar 1995
CiteertitelDestructieverordening Zevenaar 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgezondheidszorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet artikel 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-200501-01-2008nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
15-05-1995nieuwe regeling

29-03-1995

Zevenaar Post, 3-5-1995

95-32

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 06.03 Destructieverordening Zevenaar 1995

 

De raad van de gemeente Zevenaar,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 1995,

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 1994, nrs. 783 en 784),

besluit vast te stellen de volgende: Destructieverordening.

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  wet: de Destructiewet (Stb. 94, nrs. 783 en 784);

 • b.

  aangifteplichtig: degene, die als eigenaar of houder van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

 

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 3.

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4.

Tot het tijdstip van de afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5.

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Destructieverordening Zevenaar 1995" en treedt in werking op een door burgemeester en wethouders te bepalen dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  De Destructieverordening Zevenaar 1959, laatstelijk gewijzigd d.d. 20 september 1989, is ingetrokken.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Zevenaar in zijn openbare vergadering van 29 maart 1995,

De secretaris, De burgemeester,

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting bij de Destructieverordening 1995.

Artikel 1

Op grond van artikel 2, tweede lid van de Destructiewet kan de minister van volksgezondheid, welzijn en sport bepaalde soorten dierlijk afval aanwijzen als hoog-risico-materiaal en daarvan bepalen dat de gemeente bij plaatselijke verordening hieromtrent regelen dient te stellen. Het gaat hierbij vooralsnog alleen om vogels die gestorven zijn aan botulisme.

Artikel 2 en 3

Omdat de Destructiewet hieromtrent geen regeling bevat, kan het gemeentebestuur zelf één of meer verzamelplaatsen aanwijzen voor het verzamelen van dode honden en dode katten. Op grond van de huidige praktijk is gekozen voor de gemeentewerf van de gemeente Zevenaar als verzamelplaats. De bevoegde instantie inzake is de aanwezige ambtenaar van de buitendienst.

Artikel 4

Deze bepaling is in de verordening opgenomen om te voorkomen dat dode honden en dode katten samen met ander materiaal dan van dierlijke herkomst (zoals bijvoorbeeld halsbanden, touw en kleden) worden bewaard.

Artikel 5

In artikel 6 van het Destructiebesluit (nog niet in werking getreden) zal door de minister worden bepaald dat dode honden en dode katten ook mogen worden begraven op het terrein van de eigenaar of houder of op een plaats die ingevolge een besluit van het gemeentebestuur hiervoor is aangewezen, hetzij mogen worden verast in een crematorium. Dit is een uitzondering op de in de verordening geplaatste regelen aangezien deze dieren niet behoeven te worden afgestaan aan het destructiebedrijf.