Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ heeft betrekking op een technische wijziging van de huidige verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8b van de Participatiewet (PW), artikel 35, onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Technische wijziging

22-04-2015

Zevenaar Post d.d. 24 juni 2015

IN15.356

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgermeesters en wethouders van 10 maart 2015;

b e s l u i t :

vast te stellen: de “Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ”.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het Handhavingsbeleidsplan Participatiewet, IOAW en IOAZ: het beleidsplan gericht op het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik van de wet;

 • b.

  de beleidsregels terugvordering: de uitvoeringsvoorschriften zoals beschreven in het Debiteurenbeleidsplan RSD De Liemers en vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders inzake de terugvordering van ten onrechte of tot een te hoog bedrag verleende bijstand.

Artikel 2. Handhavingsbeleidsplan

Het college van burgemeester en wethouders draagt in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet zorg voor het opstellen van een handhavingsbeleidsplan.

Artikel 3. Inhoud Handhavingsbeleidsplan

In het in artikel 2 genoemde handhavingsbeleidsplan komt in ieder geval tot uitdrukking;

 • -

  een gemeentelijke visie op handhaving;

 • -

  aanpak fraudepreventie;

 • -

  aanpak frauderepressie.

Artikel 4. Afstemming en terugvordering

 • 1.

  Bij ten onrechte ontvangen bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen beoordeelt het college, conform hetgeen hierover is bepaald in de wet, of er een boete wordt opgelegd.

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand vindt plaats overeenkomstig de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de beleidsregels terugvordering.

Artikel 5. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening rust bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

De vastgestelde “Handhavingsverordening Wet werk en bijstand”, die met ingang van 1 april 2010 in werking is getreden, komt hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 22 april 2015.

De griffier, De voorzitter,

Toelichting bij de Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Op grond van het bepaalde in artikel 8b van de Participatiewet (PW), artikel 35, onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 35, onderdeel b van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, dient de gemeenteraad, in het kader van het financiële beheer, bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 

De gemeenteraad heeft al eerder een handhavingsverordening vastgesteld, te weten de “Handhavingsverordening Wet werk en bijstand”, maar doordat de Wet werk en bijstand met ingang van 1 januari 2015 is komen te vervallen en hiervoor de Participatiewet in de plaats is gekomen, is het noodzakelijk dat er een nieuwe verordening wordt vastgesteld.

 

Met ingang van 1 januari 2013 is de “Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW” in werking getreden. Een gevolg hiervan is dat vanaf 1 januari 2013 alle ten onrechte verstrekte bijstand ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht dient te worden teruggevorderd. Dit is geen bevoegdheid maar een verplichting.

 

In de onderhavige Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt verwezen naar het Debiteurenbeleidsplan RSD De Liemers. In dit plan zijn de uitvoeringsvoorschriften ten aanzien van het actieve terugvorderingsbeleid van de gemeente beschreven. Zo wordt hierin aangegeven hoe gehandeld dient te worden indien er sprake is van ten onrechte verleende bijstand, als gevolg van het verwijtbaar, niet nakomen van de inlichtingenverplichtingen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle ten onrechte verleende bijstand in principe wordt teruggevorderd. Dit betekent dus dat ook alle ten onrechte verstrekte bijstand gelegen voor 1 januari 2013 wordt teruggevorderd.

 

Het Handhavingsbeleidsplan Participatiewet, IOAW en IOAZ, waarnaar in de onderhavige Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt verwezen, bevat de gemeentelijke visie, de uitgangspunten en de keuzes op het gebied van handhaving. Het handhavingsbeleidsplan, dat is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, is ter kennisname bijgevoegd.

 

In artikel 18a PW, artikel 20a IOAW en artikel 20a IOAZ is geregeld dat wanneer de inlichtingenplicht, vermeldt in artikel 17, lid 1 PW, artikel 13, lid 1 IOAW of artikel 13, lid 1 IOAZ, wordt geschonden er een boete moet worden overwogen. In bepaalde gevallen kan er worden afgezien van het opleggen van een boete en kan er worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing.

Uitgangspunt van het totale handhavingsbeleid van de gemeente is dat in alle gevallen tot terugvordering wordt overgegaan en dat er een gepaste sanctie wordt opgelegd, zodat misbruik wordt gestraft. Fraude mag niet lonen!