Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 01.09 Verordening ereblijken en -prijzen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 01.09 Verordening ereblijken en -prijzen
CiteertitelVerordening ereblijken en –prijzen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

integrale tekst verordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 147 en artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2007Onbekend

01-11-2006

Zevenaar Post, 18-4-2007

06-096
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
06-06-1996art 5 en 7

22-05-1996

Zevenaar Post, 29-5-1996

95-55
20-10-1965nieuwe regeling

20-10-1965

onbekend

65-70

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 01.09 Verordening ereblijken en -prijzen

GEMEENTE ZEVENAAR

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, nr. 06-096,

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening ereblijken en -prijzen.

VERORDENING EREBLIJKEN EN -PRIJZEN.

AFDELING I. Ereblijken.

Artikel 1.

Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan, bij

wijze van onderscheiding, worden toegekend:

- het ereburgerschap der gemeente;

- de erepenning der gemeente.

Artikel 2.

De raad beslist over de toekenning van ereblijken.

Artikel 3.

1.Het ereburgerschap kan worden toegekend zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen der gemeente,

wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de Zevenaarse gemeenschap, of wegens een langdurige

nauwgezette ambtelijke dienstvervulling, gedurende welke bij herhaling blijk is gegeven van

uitmuntende eigenschappen.

 

2.Als bewijs van de toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begiftigde een afschrift van het

raadsbesluit in de vorm van een gekalligrafeerde oorkonde uitgereikt, vermeldende zijn of haar naam,

datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats, alsmede de redenen, welke tot toekenning dezer

onderscheiding hebben geleid. De uitreiking der oorkonde heeft, indien mogelijk, plaats in een plechtige

zitting van de gemeenteraad.

 

3.Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 4.

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad de begiftigde van het ereburgerschap

vervallen verklaren. Aan betrokkene wordt van dit besluit mededeling gedaan.

Artikel 5. Erepenningen

 • 1.

  De erepenning kan worden toegekend;

  • a.

   aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, wegens zeer bijzondere verdiensten jegens

de Zevenaarse gemeenschap of wegens verrichting van een menslievende daad, welke getuigt van moed,

beleid en zelfopoffering, of;

 

b.bij het behalen van een eerste plaats voor senioren op een wereldkampioenschap of Olympische Spelen,

met betrekking tot een sport, waarvan het overkoepelend orgaan is aangesloten bij de NOC/NSF, en de

kampioen ingeschreven is in het Zevenaarse bevolkingsregister, of is geweest en nog lid is van een

Zevenaarse sportvereniging.

 

2.De erepenning wordt geslagen in zilver. Zij draagt aan de ene zijde het wapen der gemeente Zevenaar en

wordt aan de andere zijde voorzien van een passende inscriptie, aanvangende met de woorden: "Erepenning

der gemeente Zevenaar".

 

3.Als bewijs dat een erepenning is toegekend, ontvangt de begiftigde een gewaarmerkt uittreksel uit het in

artikel 6 bedoelde ereboek.

Artikel 6.

1.Van elke toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning wordt door burgemeester en wethouders

aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt van "Ereboek der gemeente".

 

2.In het ereboek worden de naam, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats van de begiftigde,

alsmede de redenen, welke tot de toekenning hebben geleid, vermeld.

AFDELING II. Ereprijzen.

Artikel 7. Sportpenningen

1.De sportpenningen worden toegekend aan ingeschrevenen in het Zevenaarse bevolkingsregister, alsmede

aan hen die ooit ingeschreven zijn geweest en nog lid zijn van een Zevenaarse sportvereniging.

 

2.De sportpenningen worden toegekend bij kampioenschappen voor senioren met betrekking tot sporten,

waarvan het overkoepelend orgaan is aangesloten bij de NOC/NSF.

 

a.De zilveren sportpenning wordt toegekend, bij het behalen van een eerste plaats op een Europees kampioenschap

of een bijzondere internationale wedstrijd, of bij het behalen van een tweede plaats bij een

Wereldkampioenschap of Olympische Spelen.

 

b.De bronzen sportpenning wordt toegekend bij het behalen van een derde plaats op een wereldkampioenschap

of Olympische spelen, of bij het behalen van een tweede of derde plaats bij een Europees

kampioenschap, of voor een eerste plaats op een Nederlands kampioenschap.

 

3.De sportpenningen worden geslagen in zilver of brons. Zij dragen aan de ene zijde het gemeentewapen

van Zevenaar en aan de andere zijde een toepasselijke inscriptie, aanvangende met de woorden:

"Sportpenning der gemeente Zevenaar".

Artikel 8.

Ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, als wedstrijden, bestaansjubilea, tentoonstellingen en

dergelijke, kan, ingeval het gemeentebelang daarmede naar het oordeel van burgemeester en wethouders

wordt gediend, als prijs ter aanmoediging en erkenning der geleverde prestatie beschikbaar worden gesteld:

 • -

  de gemeentepenning;

 • -

  een kunstvoorwerp.

Artikel 9.

Burgemeester en wethouders beslissen over beschikbaarstelling van ereprijzen.

Artikel 10.

1.De gemeentepenning wordt geslagen in brons of zilver tot dezelfde grootte. Zij draagt aan de ene zijde

het wapen der gemeente en kan aan de andere zijde worden voorzien van een toepasselijke inscriptie.

 

2.Het kunstvoorwerp (een beker, wisselbeker, lauwertak of dergelijke) wordt zo mogelijk voorzien van een

toepasselijke inscriptie.

Artikel 11.

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt.

Vastgesteld door de raad van Zevenaar

in zijn openbare vergadering van 1 november 2006.

De griffier, De burgemeester,