Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.06 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.06 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2009
CiteertitelVerordening precariobelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 228 en artikel 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2010in verband met nieuwe Apv 2009

17-12-2008

Zevenaar Post, 24-12-2008

08-117
13-11-2008nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, 28-12-2005

05-113
23-12-2004 nieuwe regeling

15-12-2004

Zevenaar Post, 22-12-2004

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.06 Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2009

 

 

Verordening precariobelasting 2009 eerste wijziging

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2008, nr. 08-117;

gelet op de artikelen 228 en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Eerste wijziging Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009

 

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening en de tarieventabel wordt verstaan onder:

 • a.

  jaar: een kalenderjaar;

 • b.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  week: een kalenderweek;

 • e.

  dag: een etmaal;

 • f.

  horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, sub a, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar;

g. terras: een terras als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, sub b, van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar;

h.standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene plaatselijke verordening 2009 gemeente Zevenaar.

Artikel 2 – Belastbaar feit

Onder de naam “precariobelasting” wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de

openbare dienst bestemde gemeentegrond, een belasting geheven overeenkomstig de navolgende

bepalingen.

Artikel 3 – Belastingplicht

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor de

openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen onder,

op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegronden worden aangetroffen.

Artikel 4 – Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven:

 • a.

  voor het hebben van voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd;

 • b.

  voor voorwerpen, waarvan de gemeente Zevenaar genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt

recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c.

  voor voorwerpen, waarvoor ter zake reeds een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • d.

  voor braderieën, mits een duidelijke relatie met lokale belangen gelegd wordt;

 • e.

  voor niet-commerciële particuliere initiatieven, waaronder bijvoorbeeld te verstaan: wijk-, buurt- en

straatfeesten, kindermarkten e.d.

Artikel 5 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel.

2.Voor de berekening van de precariobelasting wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde

eenheid als volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 – Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 – Wijze van heffing

De precariobelasting wordt geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 – Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1.De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de

aanvang van de belastingplicht.

2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de precariobelasting verschuldigd

voor zoveel twaalfde gedeelten als er voor dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle

kalendermaanden overblijven.

3.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor

zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na

het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 – Termijnen van betaling

De precariobelasting moet worden betaald binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 10 – Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en

invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 – Inwerkingtreding en citeertitel

 

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2009 eerste wijziging”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 17 december 2008.

De griffier, De voorzitter,

 

------------------

Tarieventabel behorende bij de “Verordening precariobelasting 2009”

Hoofdstuk 1 Terras

1.1 Voor een terras behorende bij een horecabedrijf met een vergunning tot het open

mogen houden van het terras tot een tijdstip gelegen na 22:00 uur, wordt een tarief

per m2, per jaar in rekening gebracht van € 21,75

1.2 Voor een terras, niet bedoeld in artikel 1.1 van deze tarieventabel, wordt een tarief

per m2, per jaar in rekening gebracht van € 10,90

A. Hoofdstuk 2 Braderie

Voor het houden van een braderie, blijkens een hiervoor afgegeven vergunning ingevolge de Algemene

Plaatselijke Verordening, wordt per m2 een tarief berekend van € 0,37. Het aantal m2 wordt, tenzij anders

blijkt, vastgesteld op de ingevolge de vergunning beschikbaar gestelde oppervlakte.

B. Hoofdstuk 3 Standplaatsen
 • 3.

  1. Voor het hebben van een standplaats wordt gerekend voor een periode van:

 • 3.

  1a. per dag of een gedeelte daarvan € 7,75

 • 3.

  1b. met dien verstande dat het tarief niet minder bedraagt dan € 15,50

 • 3.

  1c. per kwartaal, dan wel een periode langer als twee maanden € 88,-

 • 3.

  1d. per jaar, dan wel een periode langer als 3 kwartalen € 352,-

 • 3.

  2. Het tarief als bedoeld in artikel 3.1 wordt, indien de standplaats zich in hetkernwinkelgebied van Zevenaar bevindt, verhoogd met 25%.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 oktober 2008,

Mij bekend,

De griffier,