Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.10 Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Angerlo 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.10 Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Angerlo 2009
CiteertitelVerordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229 lid 1 aanhef onderdeel a en b en artikel 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

tarieventabel

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200801-01-2010Onbekend

29-10-2008

Zevenaar Post, 12 -11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, 28-12-2005

05-113

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.10 Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten Angerlo 2009

 

Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten Angerlo 2009

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats Angerlo;

 • b.

  eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot

het doen begraven en begraven houden van lijken;

c.eigen urnenput: een urnenput waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is

verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • d.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • e.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • f.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • g.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die

hem vervangt;

h.rechthebbende: de rechthebbende op een graf.

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het

door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt

verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening

behorende tarieventabel.

Artikel 5 - Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder begrepen

een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 - Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de

bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 - Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 – Kwijtschelding

Bij de invordering van begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en

invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en citeertitel

1.De “Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2008” vastgesteld bij raadsbesluit van 1

november 2007, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de

heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum

hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo

2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,

Tarieventabel behorende bij de Verordening begrafenisrechten begraafplaats Angerlo 2009

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.Voor zover de beschikbare ruimte zulks toelaat, kan het uitsluitend recht tot een

grafruimte of een urnenput worden verkregen:

 • a.

  voor een tijd van 20 jaren tegen betaling van € 572,-

 • b.

  voor een tijd van 30 jaren tegen betaling van € 858,-

 • c.

  Voor de verlenging van de termijn met een zelfde termijn, wordt 50% van het

alsdan geldende tarief geheven.

d.Voor verlenging van de termijn als bedoeld in artikel 8, lid 3 van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt per jaar van

verlenging een recht geheven van € 34,-

e.Voor het verlengen van het onder d. genoemde uitsluitend recht wordt voor

elke periode van 10 jaar geheven € 388,-

2. a. De rechthebbenden op een grafruimte of urnenput worden in een daartoe

bestemd register ingeschreven. Voor de inschrijving wordt een recht geheven

van € 2,-

b.Voor het overschrijven van het recht, als bedoeld in artikel 13 van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo, wordt een recht

geheven van € 2,-

 • 3.

  Het recht dat wordt geheven voor het verzorgen van een lijk of een asbus bedraagt:

  • a.

   op tijden als bedoeld in artikel 9, lid 1, onderdeel a van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo € 242,-

b.op tijden als bedoeld in artikel 9, lid 1, onderdeel b van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo € 365,-

c.met ontheffing van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 9, lid 2

van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo € 490,-

Hoofdstuk 2 Plaatsen gedenkteken en onderhoud

1.Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt een recht

geheven van € 718,-

2. a. Voor het verrichten van het dagelijks onderhoud als bedoeld in artikel 19, lid 1

van de Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo, wordt jaarlijks

een recht geheven van € 28,-

b.Voor het onderhoud als bedoeld in lid a., worden gedeelten van een jaar voor een vol jaar

gerekend.

c.Het in lid a. bedoelde jaarlijks recht kan worden afgekocht door vooruitbetaling van een

afkoopsom, welke wordt verkregen door vermenigvuldiging van het jaarlijks recht met een factor

die bedraagt:

 • 1.

  voor afkoop van 10 jaren: 8

 • 2.

  voor afkoop van 20 jaren: 16

 • 3.

  voor afkoop van 30 jaren: 24

  • d.

   Ongeacht het bepaalde in de vorige leden eindigt het dagelijks onderhoud op het tijdstip waarop

de begraafplaats wordt gesloten.

3.Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de

Beheersverordening Algemene begraafplaats Angerlo wordt een recht

geheven van € 18,-

Hoofdstuk 3 Opgraven van een lijk of asbus

1.Voor het opgraven en eventueel daarna verkisten wordt een recht geheven

Van € 718,-

2.In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven, mits herbegraven op de

Algemene Begraafplaats Angerlo plaats kan/zal vinden

Hoofdstuk 4 Lijkschouwing

1.Voor het ingevolge de Wet op de lijkbezorging doen schouwen van een lijk

door een gemeentelijke lijkschouwer op verzoek van belanghebbende(n)

wordt een recht geheven van € 53,-

2.Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met 50 % verhoogd, indien de

betreffende werkzaamheden moeten worden verricht op werkdagen tussen

19.00 en 7.00 uur, dan wel op zaterdag of zondag.

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 29 oktober 2008,

Mij bekend,

De griffier,