Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.12 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.12 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009
CiteertitelVerordening Marktgelden 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 229 lid 1, aanhef en onderdeel a, artikel 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200801-01-2010nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, 28-12-2005

05-113
23-12-2004nieuwe regeling

15-12-2004

Zevenaar Post, 22-12-2004

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.12 Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009

 

Verordening Marktgelden 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2009

Artikel 1 – Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt op grond van het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

en b, van de Gemeentewet een recht geheven voor het uitstallen van goederen of koopwaren tijdens de

wekelijkse markt op de daarvoor aangewezen openbare plaatsen.

Artikel 2 – Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, die de goederen of koopwaren uitstalt of de in artikel 3 bedoelde

ruimte gebruikt.

Artikel 3 – Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt bepaald aan de hand van de ingenomen ruimte.

 • 2.

  Onder ingenomen ruimte wordt mede begrepen de ruimte, welke wordt ingenomen door voertuigen

waarmede koopwaren worden aan- c.q. afgevoerd, alsmede de ruimte welke wordt ingenomen voor opslag

van een reservevoorraad van koopwaren, al dan niet op of in voertuigen, tafels, e.d. geplaatst.

3.Het aantal strekkende meters wordt berekend over de grootste lengte van de ingenomen ruimte.

Artikel 4 – Belastingtarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor een dagstandplaats, als bedoeld in de Marktverordening Zevenaar, per dag:

  • a.

   € 2,50 per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van 2½

meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 10,- per standplaats bedraagt;

b.indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2½ meter wordt het tweevoud

van het onder a genoemde marktgeld geheven.

2.Het marktgeld voor een vaste standplaats, als bedoeld in de Marktverordening Zevenaar, bedraagt per

kalenderkwartaal:

a.€ 26,- per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van 2½

meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 104,- per standplaats bedraagt;

b.indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2½ meter wordt het tweevoud

van het onder a genoemde marktgeld geheven.

Artikel 5 – Belastingkwartaal

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingkwartaal gelijk aan het

kalenderkwartaal.

Artikel 6 – Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de per kwartaal

verschuldigde rechten

1.De rechten bedoeld in artikel 4, tweede lid, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingkwartaal of, zo

dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor

zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na de

aanvang van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

3.Indien de belastingplicht in de loop van het belastingkwartaal eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor

zoveel dertiende gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde rechten als er in dat kwartaal, na het

einde van de belastingplicht, nog volle kalenderweken overblijven.

Artikel 7 – Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in artikel 4, eerste lid, zijn verschuldigd bij de aanvang van het in gebruik nemen van de

ruimte.

Artikel 8 – Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke

kennisgeving, waaronder wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 9 – Termijnen van betaling

1.Het marktgeld, bedoeld in artikel 4, eerste lid, dient te worden voldaan op het tijdstip van het doen of

uitreiken van de kennisgeving.

2.Het marktgeld, bedoeld in artikel 4, tweede lid, dient te worden voldaan binnen 30 dagen na de

dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 10 – Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de

invordering van de marktgelden.

Artikel 12 – Inwerkingtreding en citeerartikel

1.De “Verordening marktgelden 2008 – 1e wijziging”, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 2008, wordt

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,