Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.13 Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.13 Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2009
CiteertitelVerordening rioolaansluitgeld 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229 lid 1 aanhef en onderdeel b en artikel 255

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-200801-01-2010nieuwe regeling

29-10-2008

Zevenaar Post, 12-11-2008

08-099
15-11-2007nieuwe regeling

01-11-2007

Zevenaar Post, 14-11-2007

07-085
07-12-2006nieuwe regeling

29-11-2006

Zevenaar Post, 6-12-2006

06-118
29-12-2005nieuwe regeling

21-12-2005

Zevenaar Post, 28-12-2005

05-113
23-12-2004nieuwe regeling

15-12-2004

Zevenaar Post, 22-12-2004

04-123

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.13 Verordening op de heffing en invordering van rioolaansluitgeld 2009

 

Verordening rioolaansluitgeld 2009

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2008, nr. 08-099;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 255 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitgeld 2009

Artikel 1 – Belastbaar feit

Voor het doen aansluiten van een woonperceel op het gemeenteriool worden op grond van het bepaalde in

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet onder de naam van “rioolaansluitgeld”

rechten geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 2 – Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  woonperceel: een gebouwd eigendom of zelfstandig gedeelte daarvan, uitsluitend dienende voor bewoning;

 • b.

  aansluiting: het aansluiten op het hoofdriool, het leggen van één of meer leidingen tot de te plaatsen

controleput(ten), het maken van deze put(ten), alsmede het aansluiten van de rioolleiding(en) van het

woonperceel op deze put(ten).

Artikel 3 – Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die een aanvraag heeft ingediend, dan wel te wiens behoeve een

aanvraag is gedaan om aansluiting van een woonperceel op het gemeenteriool.

Artikel 4 – Maatstaf van heffing en belastingtarief

a.Het recht bedraagt voor de administratieve afhandeling van een verzoek tot het mogen aansluiten van een

woonperceel op het gemeenteriool € 79,-.

b.Bij het daarnaast door of namens de gemeente eveneens doen aansluiten van het woonperceel op het

gemeenteriool wordt het recht onder a. verhoogd met de werkelijke kosten van aansluiting. Deze kosten

worden vooraf aan de aanvrager bekend gemaakt.

Artikel 5 – Wijze van heffing

Het rioolaansluitgeld wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder

begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 – Termijnen van betaling

Het rioolaansluitgeld dient te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van rioolaansluitgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 – Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de

invordering van het rioolaansluitgeld.

Artikel 9 – Inwerkingtreding en citeerartikel

1.De “Verordening rioolaansluitgeld 2008”, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 november 2007, wordt

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien

verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitgeld 2009”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 29 oktober 2008.

De griffier, De voorzitter,