Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Zevenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Zevenaar
CiteertitelUitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Zevenaar 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling gemeente belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college is bevoegd om nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 6 , 7 , 8 , 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201607-01-2017Onbekend

21-12-2015

Zevenaar Post d.d. 23 december 2015

IN15.01995

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Zevenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

gelet op de artikelen 6 , 7 , 8 , 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990  in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de in de gemeente Zevenaar geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen in de gemeente Zevenaar

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1. Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6 , 7 , 8 , 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de gemeente Zevenaar op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3. De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige voor:

  a. de forensenbelasting;

  b. de toeristenbelasting;

  c. de precariobelasting op leidingen;

  d. de hondenbelasting;

  e. de rioolheffing (bedrijven);

  aan  wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aangiftebiljet is uitgereikt of een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen één maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een schriftelijk verzoek in te dienen om uitreiking van een aangiftebiljet.

   

  2. Indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijziging ondergaat, moet de belastingplichtige binnen één maand na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet.

   

  3. Als formulier van het aangiftebiljet forensenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage FB1 opgenomen model.

   

  4. Als formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage TB1 opgenomen model.

   

  5. Als formulier van het aangiftebiljet precariobelasting op leidingen wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage PR1 opgenomen model.

 • 6.

  Als formulier van het aan- en afmelden hondenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage HB1 (aanmelden) en HB 2 (afmelden) opgenomen model;

 • 7.

  Als formulier van het aangiftebiljet rioolheffing (bedrijven) wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage RI1 opgenomen model.

 • 8.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

Artikel 3 Gebruik nachtverblijfregister ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting

Bij de vaststelling van feiten ten behoeve van de heffing van toeristenbelasting kan de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b , bedoelde gemeenteambtenaar het door belastingplichtige bijgehouden nachtverblijfregister raadplegen.

Artikel 4 Voorlopige aanslag

 • 1. De in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar legt een voorlopige aanslag op, indien het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld, na verrekening van voorheffingen en reeds opgelegde voorlopige aanslagen, zulks naar zijn mening rechtvaardigt.

 • 2.

  De bepaling van het bedrag van een voorlopige aanslag die wordt vastgesteld in het tijdvak waarover de belasting wordt geheven, dan wel na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan kan:

  • a. voor de forensenbelasting, precariobelasting op kabels en leidingen en voor de rioolheffing geschieden op grond van de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over, dan wel met betrekking tot het meest recente tijdvak of kalenderjaar, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag;

  • b. voor de toeristenbelasting geschiedt op grond van het gemiddelde dat voortvloeit uit de gegevens die hebben gediend ter vaststelling van de meest recente belastingaanslag over elk van de twee voorafgaande jaren, met dien verstande dat daarbij op benaderende wijze rekening kan worden gehouden met wijzigingen in de wettelijke bepalingen betreffende de heffing van de gemeentelijke belasting alsmede met andere wijzigingen die voor de heffing van de gemeentelijke belasting van belang kunnen zijn. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld lager is dan het op de voet van de vorige volzin berekende bedrag, wordt de voorlopige aanslag gesteld op dit lagere bedrag.

Artikel 5 Rente

 • 1. Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2. In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze in totaal een bedrag van € 23,- niet te boven gaat.

Artikel 6 Overgangsrecht

De modellen voor het formulier van het aangiftebiljet, forensenbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting op kabels en leidingen, hondenbelasting en rioolheffing (bedrijven) worden geacht te zijn gebaseerd op artikel 2 van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

1.Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Zevenaar 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015.

 

de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen behorende bij de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Zevenaar 2016

 • -

  Bijlage FB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet forensenbelasting

 • -

  Bijlage TB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting

 • -

  Bijlage Pr1: model voor het formulier van het aangiftebiljet precariobelasting op kabels en leidingen

 • -

  Bijlage HB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting (aanmelden)

 • -

  Bijlage HB2: model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting (afmelden)

 • -

  Bijlage Ri1: model voor het formulier van het aangiftebiljet rioolheffing.

Bijlage FB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet forensenbelasting

1. Gegevens gemeente Zevenaar

  • 1.1

   Objectsoort: Woning

   Adres: «WozAdres»

   Postcode en plaats: «Postcode1_»

  • 1.2

   Gegevens belanghebbende

   Naam: «subject»

   Adres: «adres_subject»

   Postcode en woonplaats: «postcode» «woonplaats» Debiteurnummer: «Stamnummer_subject»

 • 2.

  Controle adresgegevens

  2.1 Stond u in [belastingjaar] op het adres zoals vermeld bij 1.2 ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de desbetreffende gemeente?

Ja / Nee *

Nee, namelijk op het adres: ………………………………………….(straat + huisnummer) ………………………………………….(postcode + woonplaats)

 

2.2 Wijkt uw correspondentieadres af van het adres zoals vermeld bij 1.2 Ja / Nee *

Ja, mijn correspondentieadres is:……………………………………..(straat + huisnummer) ………………………………………….(postcode + woonplaats)

 

3. Gebruik woning

3.1 Stond de woning in [belastingjaar] uitsluitend voor u en/of uw gezin ter beschikking?

Ja / Nee *( Indien Ja, ga door naar vraag 4) ( * Doorhalen wat niet van toepassing is)

 

3.2 Stond de woning in [belastingjaar] uitsluitend voor verhuur aan derden ter beschikking?

Ja / Nee *

 

3.3 Indien ja, door wie werd uw woning verhuurd? Zelf / Kroon Bouwbeheer / andere verhuurder* 3.4 Vult u hier de periode in wanneer u de woning voor u zelf ter beschikking hield en / of wanneer u de woning ter beschikking hield voor verhuur aan derden in [belastingjaar].

Ter beschikking voor u en / of uw gezin:

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

 

Ter beschikking voor verhuur aan derden:

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

van ………………………………… tot …………………………………

 

4. Eigendomsoverdracht

4.1 Indien u de woning in de loop van [belastingjaar] heeft gekocht of verkocht, verzoek ik u onderstaande gegevens in te vullen:

Ik heb de woning in [belastingjaar] * gekocht / verkocht *

 

Datum notariële overdracht: …………………………………….

(Ver)koopprijs woning: €…………………………………...

Gegevens koper c.q. verkoper

Naam: …………………………………….

Adres: …………………………………….

Postcode en woonplaats: …………………………………….

Aldus naar waarheid ingevuld,

………………………………. …………………………………………….

( datum) (Handtekening) ( * Doorhalen wat niet van toepassing is)

Bijlage TB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet toeristenbelasting

AANGIFTEBILJET TOERISTENBELASTING [belastingjaar]uiterste inleverdatum :

Naam

Adres Postcode/Woonplaats

Subjectnummer

 

1.

Indien de hierboven vermelde tenaamstelling of het adres niet juist is, dan hiernaast de juiste gegevens vermelden

 

2.

Aangifte wordt gedaan van het in [belastingjaar] aan derden gelegenheid hebben verschaft tot het overnachten in ter beschikking staande ruimten, dan wel op terreinen.

 

3.

Alleen invullen indien heffing dient plaats te vinden naar het werkelijk aantal overnachtingen

 

a. b.

Ingevolge artikel 4 van de Verordening toeristenbelasting [belastingjaar] wordt de heffing berekend op basis van het aantal overnachtingen, dat heeft bedragen: (s.v.p. specificeren in een bijlage) Hiervan bedroeg het aantal overnachtingen door in het persoonsregister van de gemeente Zevenaar ingeschreven personen: (s.v.p. namen en adressen specificeren in een bijlage)

overnachtingen. overnachtingen.

4. a. b.

Alleen invullen indien u wenst dat het aantal overnachtingen forfaitair wordt vastgesteld. Het aantal particulier verhuurde woningen, recreatiewoningen of kampeermiddelen op vaste standplaatsen heeft bedragen: Van de onder a. bedoelde onderkomens zijn de volgende aantallen uitsluitend verhuurd of in gebruik door in het persoonsregister van de gemeente Zevenaar ingeschreven personen (s.v.p. namen en adressen specificeren in een bijlage)

 

5.

Als u in [belastingjaar] wijzigingen verwacht die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de aanslag over [belastingjaar], geeft u daarvan dan hier een korte omschrijving.

 

6.

Naam en functie van degene, die dit formulier heeft ingevuld of onder wiens verantwoordelijkheid dit is geschied.

Naam: .

Functie: . Telefoon: .

De ondergetekende, (mede-)eigenaar en/of exploitant van het in de aanhef bedoelde bedrijf verklaart dit aangiftebiljet duidelijk, stellig, zonder voorbehoud en naar waarheid te hebben ingevuld.

 

(plaats) (datum) (handtekening)

Heeft u alle specificaties bijgevoegd?

Bijlage Pr1: model voor het formulier van het aangiftebiljet precariobelasting op kabels en leidingen

AANGIFTEBILJET PRECARIOBELASTING OP BUIZEN KABELS DRADEN OF LEIDINGEN

 

Hierbij ontvangt u het aangifteformulier precariobelasting op kabels en leidingen [belastingjaar}. Ik verzoek u vriendelijk dit formulier binnen twee weken na de datum van uitreiking terugsturen aan de heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar. U kunt daarbij gebruik maken van de antwoordenveloppe. Als u het aangiftebiljet niet terugstuurt legt de gemeente ambtshalve een aanslag op. Als u het niet eens bent met die aanslag dient u zelf aan te tonen dat de aanslag niet juist is. Voor meer informatie kunt u bellen met het team belastingen van de gemeente Zevenaar via nummer 0316 595 111.

 

Belastingjaar :

 

Ondergetekende:

naam en voorletters :

straat, huisnummer :

postcode, woonplaats :

telefoonnummer :

 

Gegevens van het bedrijf waarvoor ondergetekende deze aangifte doet:

naam:

adres:

 

1.Opgave van de totale lengte van het gasleidingnetwerk van het bedrijf waarvoorondergetekende aangifte doet, in grond die in het [belastingjaar] eigendom is van de gemeente Zevenaar: meter.

2.Opgave van de totale lengte van het elektriciteitsnetwerk van het bedrijf waarvoor ondergetekende aangifte doet, in grond die in het [belastingjaar] eigendom is van de gemeente Zevenaar : meter, waarvan voor:

laagspanning : meter;

middenspanning : meter;

tussenspanning : meter.

3.Opgave van de totale lengte van overige buizen, kabels, draden of leidingen van het bedrijf waarvoor ondergetekende aangifte doet, in grond die in het [belastingjaar] eigendom is van de gemeente Zevenaar: meter.

Ondergetekende verklaart dit aangiftebiljet naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Datum: Handtekening:

Toelichting bij aangiftebiljet precariobelasting [belastingjaar]

Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

 • 2.

  Ter zake van andere voorwerpen dan de in lid 1 genoemde voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is de ‘Verordening precariobelasting 2016’ en de bijbehorende tarieventabel van toepassing.

Belastingplicht

 • 1.

  Ter zake van buizen, kabels, draden of leidingen ter zake waarvan op grond van de Gaswet of de Elektriciteitswet een netbeheerder is aangewezen, wordt de precariobelasting geheven van de door de minister aangewezen netbeheerder.

 • 2.

  In alle andere gevallen wordt de precariobelasting geheven van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Tarief

Voor het belastingjaar 2015 is het tarief € 2,25 per strekkende meter.

Hoewel de tekst van deze toelichting zorgvuldig is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Bijlage HB1: model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting (aanmelden)

Hondenbelasting, aanmelden hond

U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen.

 

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u één of meerdere honden, dan moet u hondenbelasting betalen. U bent verplicht om binnen 1 maand nadat u een hond heeft aangeschaft, dit aan de gemeente te melden.

 

*verplicht in te vullen

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam en voorletters *

 

Burgerservicenummer (BSN) *

 

Adres *

 

Postcode en woonplaats *

 

Telefoonnummer *

 

E-mail adres

 

GEGEVENS HOND

Aantal honden dat wordt aangemeld *

 

Datum aanschaf *

(dd-mm-jjjj)

Opmerkingen:

Ondertekening:

 

Handtekening:* Datum: * (dd-mm-jjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is aangevuld.

 

U kunt dit formulier opsturen naar:

Gemeente Zevenaar

afdeling PublieksDienstverlening, team Belastingen

Antwoordnummer 37

6900 VB Zevenaar

Een postzegel is niet nodig.

Vergeet niet uw handtekening te plaatsen!

Bijlage HB2: model voor het formulier van het aangiftebiljet hondenbelasting (afmelden)

 

Hondenbelasting, afmelden hond

U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten, ondertekenen en opsturen.

Als uw hond overlijdt of verkocht wordt, dan moet u dit binnen zes weken melden. Indien u uw hond na zes weken afmeldt moet u een bewijs overleggen, waaruit blijkt dat de hond is gestorven (bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts) of aan anderen is overgedaan (bijvoorbeeld een verklaring van eigendomsoverdracht). Als u de hond afmeldt, krijgt u een teruggaaf van de belasting over het aantal hele maanden in dat jaar dat nog niet verstreken is.

*verplicht in te vullen

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam en voorletters *

 

Burgerservicenummer (BSN) *

 

Adres *

 

Postcode en woonplaats *

 

Telefoonnummer *

 

E-mail adres

 

GEGEVENS HOND

Aantal honden dat wordt aangemeld *

 

Vanaf welke datum meldt u de hond af? *

(dd-mm-jjjj)

Reden van afmelding *

Als u verhuist naar een andere gemeente ontvangt u bij inschrijving in het gemeentelijk bevolkingsregister van deze nieuwe gemeente automatisch een teruggaaf van de te veel betaalde hondenbelasting

0 verhuizing

0 overlijden (verklaring dierenarts/crematorium meesturen)

0 verkoop (verklaring van eigendomsoverdracht / gegevens nieuwe eigenaar meesturen)

0 asiel (afstandsverklaring meesturen)

0 anders, welke

Opmerkingen:

Ondertekening:

 

Handtekening:* Datum: * (dd-mm-jjjj)

Door ondertekening verklaart u dat dit formulier volledig en naar waarheid is aangevuld.

 

U kunt dit formulier opsturen naar:

Gemeente Zevenaar

afdeling PublieksDienstverlening, team Belastingen

Antwoordnummer 37

6900 VB Zevenaar

Een postzegel is niet nodig.

Vergeet niet uw handtekening te plaatsen!Bijlage Ri1: model voor het formulier van het aangiftebiljet rioolheffing.

Bijlage Ri1: model voor het formulier van het aangiftebiljet rioolheffing.

 

AANGIFTEBILJET RIOOLHEFFING [belastingjaar]

 

Naam

Adres

Postcode / woonplaats

Uiterlijke inleverdatum:

Betreft object:

 

Subjectnummer:

Voor gewijzigde aanslagoplegging zie Toelichting.

 • 1.

  Als de tenaamstelling of het adres van het bedrijf/instelling niet goed is, wilt u dan hiernaast de juiste gegevens vermelden?

 • 2.

  Is het bedrijf/instelling het hele [belastingjaar] op bovengenoemd adres gevestigd geweest?

  Ο ja Ο nee

  Zo nee, gedurende welke periode?

 • 3.

  Zijn er in of bij het bedrijf/instelling ook woonruimten aanwezig? Ο ja Ο nee Zo ja, zijn deze dan voorzien van een afzonderlijke watermeter? Ο ja Ο nee Wat zijn de adressen van deze woningen en wie zijn de bewoners?

naam:

adres:

woonplaats:

 • 4.

  Welke hoeveelheden water zijn betrokken van:

  a. waterleidingbedrijf (kopie nota bijvoegen) m3 over de periode

  b. eigen watervoorziening m3 van sub b de stand van de watermeter(s) of pompurenteller(s) en opnamedatum vermelden laatste stand d.d.

 • 5.

  Wordt er door één of meer andere bedrijven/instellingen water betrokken via uw meter?

  Ο ja Ο nee

  Zo ja, wilt u de naam of namen vermelden van die andere bedrijven/instellingen?

Hoeveel water werd door deze bedrijven/ instellingen via uw watermeter betrokken? m3Hoe is deze hoeveelheid bepaald?

 • 6.

  Als een belangrijk deel van het ingenomen water niet wordt geloosd, wilt u dan hier vermelden:

  a. op welke manier dit water uit uw bedrijf/ instelling verdwijnt

  • b.

   de hoeveelheid

   c. op welke manier deze hoeveelheid bepaald is

 • 7.

  a. Hoe groot is de oppervlakte van het perceel, waarop uw bedrijf/instelling is gevestigd en welk gedeelte daarvan is bebouwd en welk totale oppervlakte : m2 gedeelte onbebouwd?

  waarvan bebouwd : m2

  waarvan onbebouwd : m2

  b. Van welke gedeelten wordt het hemelwater niet op het gemeentelijke riool geloosd? m2c. Op welke manier wordt het hemelwater als bedoeld onder b geloosd?

 • 8.

  Naam en functie van degene, die dit formulier heeft ingevuld of onder wiens verantwoordelijk- heid dit is gebeurd

  naam:

  functie:

telefoon:

9.Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de gegevens over het waterverbruik van zijn bedrijf/instelling voor zover deze van belang zijn voor de berekening van de heffing van het Rioolheffing, door de gemeente worden opgevraagd bij het waterleidingbedrijf en machtigt dit bedrijf om die gegevens aan de gemeente te verstrekken.

 

De ondergetekende, eigenaar, hoofd of bestuurder/verantwoordelijk persoon van het bedrijf/instelling etc. verklaart dat hij/zij dit aangiftebiljet duidelijk, stellig, zonder voorbehoud en naar waarheid heeft ingevuld.

 

(plaats) (datum) (handtekening)