Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzigingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzigingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016
CiteertitelAanwijzigingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzigingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016
Externe bijlageexb-2017-10538

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 225 Gemeentewet, Parkeerverordening Zevenaar 2012 en de Verordening parkeerbelastingen Zevenaar 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Onbekend

21-12-2015

Zevenaar Post d.d. 23 december 2015

IN15.01995

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzigingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016

 

 

Aanwijzingsbesluit parkeren en uitwerkingsbesluit parkeervergunningen Zevenaar 2016

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar gelet op artikel 225 van de gemeentewet, de Parkeerverordening Zevenaar 2012 en de Verordening parkeerbelastingen Zevenaar 2016;

besluit:

Artikel 1 Locaties

 • a.

  Aan te wijzen de locaties, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdelen 1 en 2, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 1 ‘locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd’.

 • b.

  Aan te wijzen de locaties, waarop een camper tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende tabel 2. Genoemd gebied is in rood aangeduid in het door het college van burgemeester en wethouders genomen aanwijzingsbesluit van 11 maart 2014 inzake camperplaatsen op grond van artikel 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 • c.

  Aan te wijzen de locaties die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening Parkeren Zevenaar 2012’.

Artikel 2 Betaaltijden

Binnen de volgende betaaltijden wordt parkeerbelasting geheven:

 • a.

  Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.

 • b.

  Vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur

 • c.

  Extra koopavonden van 19.00 uur tot 21.00 uur

 • d.

  Zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur

Artikel 3 Tijden vergunninghoudersgebieden (E9)

Dat op parkeerplaatsen aangeduid met een bord E9 of gelegen binnen een zone E9 de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

a.Maandag t/m zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

Artikel 4 Tijden overnachtingsplaats

Dat op parkeerplaatsen voor het parkeren van een camper bij parkeerapparatuur de volgende tijden van parkeerregulering gelden:

 • a.

  Maandag t/m zondag van 00.00 uur tot 23.59 uur.

 • b.

  Maximum parkeerduur 2 x 24 uur.

Artikel 5 Voorschriften apparatuur

De volgende voorschriften vast te stellen voor het in werking stellen van de parkeerapparatuur:

 • a.

  De betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de verordening parkeerbelastingen vindt plaats door het in werking stellen van de op de parkeerlocaties geplaatste parkeerautomaten of individuele parkeermeters.

 • b.

  Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00, of €2,00, dan wel door middel van een pinpas dan wel, indien bij parkeerapparatuur mogelijk, een creditcard.

 • c.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van parkeerapparatuur waar een kenteken moet worden ingevoerd, dient het kenteken van het voertuig dat geparkeerd wordt volledig en correct te worden ingetoetst.

 • d.

  Indien de parkeerplaats is voorzien van een parkeerautomaat, waar geen kenteken van het voertuig dient te worden ingevoerd, dient na de betaling van de verschuldigde parkeerbelasting verkregen parkeerticket als bewijs van betaling goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • e.

  Op de parkeerkaart worden tenminste de volgende gegevens vermeld:

  • -

   jaar, dag en week van de parkeerhandeling, alsmede tijdstip afloop betaalde parkeertijd;

  • -

   het betaalde bedrag;

  • -

   het nummer van de parkeerautomaat;

  • -

   het doorlopende nummer van de parkeerkaart;

 • f.

  In afwijking van het bepaalde onder 4a. kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of stadspas inloggen op de centrale computer. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij het bedrijf waarmee de gemeente Zevenaar een overeenkomst heeft gesloten. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode door aanbieding van de stadspas, telefonisch, via een app of per sms door te geven aan de centrale computer. Tevens dient de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht te nemen.

 • g.

  Parkeervergunninghouders dienen tijdens het parkeren de vergunning goed leesbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen conform de op de in de vergunning aangegeven plaats.

 • h.

  In afwijking van het bepaalde onder 5g. dienen parkeervergunninghouders die geen pas ontvangen te zorgen dat het kenteken van het voertuig waar mee geparkeerd wordt volledig en correct geregistreerd is bij de gemeente.

Artikel 6 Voorschriften parkeerticket

De volgende voorschriften vast te stellen voor gebruik van de parkeerticket:

 • a.

  Met een geldig parkeerticket mag, onder de voorwaarde zoals gesteld in punt c en d van dit artikel, geparkeerd worden op parkeerapparatuurplaatsen in straten/gebieden met een zelfde of lagere tariefstelling, met uitzondering van het gestelde onder punt b van dit artikel.

 • b.

  Parkeertickets die zijn gekocht op een parkeerterrein of parkeerplaats waar een dagtarief of speciaal lager tarief geldt, mogen uitsluitend op dat parkeerterrein of die parkeerplaats gebruikt worden.

 • c.

  Bij gebruik van een parkeerticket zoals gesteld onder punt a van dit artikel blijft de op het parkeerticket aangegeven eindtijd gelden als eindtijd, ook bij parkeren in een gebied met een lager tarief, met uitzondering van het gestelde onder punt d van dit artikel.

 • d.

  Bij gebruik van een parkeerticket zoals gesteld onder punt a van dit artikel blijft de maximaal geldende parkeerduur in het gebied waar geparkeerd wordt van kracht. De maximale parkeerduur wordt altijd gerekend vanaf de begintijd van de parkeerticket.

 • e.

  De bepalingen a t/m d zijn van toepassing bij betaald parkeren met gebruik van telefoon of ander hulpmiddel.

Artikel 7 Aanvraag vergunning

 • a.

  Een vergunning wordt aangevraagd door indiening van een door het college vastgesteld aanvraagformulier met benodigde bijlagen.

 • b.

  Bij de aanvraag van een vergunning op kenteken wordt een kopie van het tenaamstellingsgedeelte van het kentekenbewijs gevoegd of een verklaring van de werkgever waaruit blijkt dat gebruik wordt gemaakt van een bedrijfsauto. Als het kenteken van de auto op naam van de leasemaatschappij staat, wordt een afschrift van het leasecontract bij de aanvraag gevoegd.

 • c.

  De aanvrager van een bewonersvergunning wordt geacht te wonen of gevestigd te zijn op het adres waar hij volgens de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is ingeschreven.

 • d.

  De aanvraag voor een bedrijfsvergunning wordt via het bedrijf van de onderneming/instelling ingediend. Bij de aanvraag wordt een inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland overgelegd.

 • e.

  Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één bedrijf en als één beroep indien de vestigingsadressen hetzelfde zijn, dan wel sprake is van een juridische constructie waaruit kan worden geconcludeerd dat het één beroep of bedrijf betreft.

 • f.

  De aanvraag voor een werknemersvergunning wordt aangevraagd door de werknemer. Bij de aanvraag wordt een werkgeversverklaring overgelegd.

Artikel 8 Maximum aantal uit te geven vergunningen per huishouden

 • a.

  In het reguleringsgebied kunnen maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning worden verleend.

 • b.

  In het reguleringsgebied kan maximaal één vergunning per verhuurde ruimte aan een kamerbewoner worden verleend.

 • c.

  Bewoners van het centrumgebied die vóór 1 september 2010 op basis van een door de gemeente uitgevoerde inventarisatie de mogelijkheid hadden om te parkeren op eigen terrein komen voor maximaal één vergunning per adres in aanmerking.

 • d.

  Indien een bewoner de beschikking heeft over een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken dan wordt deze plaats beschouwd als een parkeergelegenheid op eigen terrein zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 9 Maximum aantal uit te geven vergunningen per onderneming/instelling

 • a.

  Aan ondernemingen/instellingen kan één of meer vergunningen in het reguleringsgebied worden verleend.

 • b.

  Het college kan een beperking opleggen in het aantal vergunningen per bedrijf/instelling ter bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte in de directe omgeving;

Artikel 10 Bewonersvergunning (categorie I)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel a (categorie I) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of twee vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald

 • b.

  Een vergunning op kenteken kan worden verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig wanneer deze als bewoner in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op een adres in het centrumgebied staat ingeschreven en van wie het adres een zelfstandige woning of kamerbewoning betreft.

 • c.

  Een vergunning op adres kan worden verleend aan een bewoner woonachtig binnen de centrumschil die als zodanig in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het aangegeven adres staat ingeschreven.

 • d.

  Indien een aanvrager een kamerbewoner is en als zodanig is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens dan dient de aanvrager dit door middel van een huurovereenkomst aan te tonen.

 • e.

  De vergunning aan bewoners in het centrumgebied is geldig voor de in de vergunning aangegeven zone en één of twee in de vergunning aangegeven naastgelegen zones.

 • f.

  De vergunning aan bewoners in de centrumschil is geldig voor de in de vergunning genoemde straat en aangrenzende straten.

Artikel 11 Bedrijfsvergunning (categorie II)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel b (categorie II) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of meer vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald.

 • b.

  De vergunning wordt op kenteken afgegeven en is geldig voor heel het reguleringsgebied.

 • c.

  In bijzondere gevallen kan het college de vergunning op naam van het bedrijf afgeven mits de bedrijfsnaam duidelijk herkenbaar is op het voertuig.

Artikel 12 Werknemersvergunning (categorie III)

a.In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3, lid 3, onderdeel c (categorie III) van de parkeerverordening Zevenaar 2012 een vergunning worden verleend voor het parkeren op de volgende parkeerplaatsen voor lang parkeren binnen het reguleringsgebied:

 • -

  Karel van Gelrestraat;

 • -

  Oude Doesburgseweg (noordelijk gedeelte);

 • -

  Parkeergarage Masiusplein, laag -2

b.De vergunning kan voor de locaties genoemd onder lid 7.a worden afgegeven voor de volgende perioden afhankelijk van de aard van het bedrijf/instelling waar de werknemer werkzaam is:

 

periode

Tijdstip

kantoortijden

Maandag tot en met vrijdag

09:00 tot 19.00 uur

winkeltijden

Maandag tot en met donderdag

Vrijdag en extra koopavonden

Zaterdag

09.00 tot 19.00 uur

09.00 tot 21.00 uur

09.00 tot 18.00 uur

 • c.

  In afwijking van artikel 12.2b mag op de locatie Parkeergarage Masiusplein, laag -2, met een werknemersvergunning worden geparkeerd alleen van:

  • -

   maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 19.00 uur;

  • -

   vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

 • d.

  De vergunning is geldig voor de in de vergunning aangegeven zone afhankelijk van de locatie van het bedrijf of instelling waar de werknemer in dienst is.

Artikel 13 Vergunning voor hulpdiensten (categorie IV)

 • a.

  In het reguleringsgebied kan aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig als bedoeld in artikel 3 lid 3 onderdeel d (categorie IV) van de Parkeerverordening Zevenaar 2012 één of meer vergunningen worden verleend om te mogen parkeren op een belanghebbendenparkeerplaats of op een parkeerapparatuurplaats zonder dat voor de duur van het parkeren wordt betaald.

 • b.

  Van de vergunning mag alleen gebruik worden gemaakt in spoedeisende situaties ten behoeve van het uitoefenen van hulp aan huis.

 • c.

  De vergunning wordt op naam van de instelling verleend onder de voorwaarde dat de naam van de instelling op het voertuig of via een apart vignet duidelijk herkenbaar is.

 • d.

  De vergunning is geldig voor heel het reguleringsgebied.

Artikel 14 Bezoekerskaart

a.Bewoners in de centrumschil komen in aanmerking voor:

- een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 1 uur;

- een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 5 uur;

 • b.

  Bezoekerskaart zoals bedoeld in artikel 14.a is alleen geldig in de centrumschil (zones J t/m L).

 • c.

  Bedrijven gevestigd in het centrumgebied kunnen een bezoekerskaart met een tijdsbeperking van 5 uur aanvragen uitsluitend te gebruiken op de volgende door het college aangewezen parkeerlocaties voor lang parkeren:

  • -

   Karel van Gelrestraat;

  • -

   Oude Doesburgseweg (noordelijk gedeelte);

  • -

   Arnhemseweg, tussen Julianalaan en Molenstraat.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze nadere regels naar hun oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor een betrokkene kan leiden, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze nadere regels.

Artikel 16

Het aanwijzingsbesluit van 11 november 2014 en het uitwerkingsbesluit van 13 november 2012 worden ingetrokken per

1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 17

Dat dit besluit in werking treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar tijdens de collegevergadering van 10 november 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

 

Tabel 1Locaties waar betaald parkeren geldt én met een vergunning mag worden geparkeerd

Gebied

Straat

Details

Tarief

Code

Parkeerterreinen rondom het centrum winkelgebied

Didamsestraat

 

1

Haspelstraat

 

1

Kampsingel

nabij Albert Heijn

1

Musiaterplein

 

1

Masiusplein

Laag 0

1

Masiusgarage

lagen -1 en -2

1

Oude Doesburgseweg

deel ten zuiden van de inrit t.h.v. Oude Doesburgseweg 18

1+2

Schievestraat

Nabij Aldi

1

Terrein tussen Bergvrede en Stadsgracht

 

1

Stationskwartier

Enghuizen

 

1+2

Gersdorfstraat

 

1+2

Kerkstraat

 

1+2

Kostschoollaan

 

1+2

Molenstraat

tussen Nieuwe Doelenstraat en Arnhemseweg

1+2

Nieuwe Doelenstraat

 

1

Oude Wal

 

1+2

Romei

 

1+2

Van Munsterstraat

tussen Romei en Van Gimbornstraat

1+2

Bastion

 

1+2

Centrum-oost

Bergvrede

 

1+2

Hamalandstraat

 

1+2

Centrum-west

Haspelstraat

tussen Julianalaan en Schievestraat

1+2

Ridder Anselmstraat

 

1+2

Schievestraat

tussen Arnhemseweg en Haspelstraat

1+2

Touwslagersbaan

incl. parkeerterrein oostzijde

1+2

Wecelostraat

 

1+2

Keizer Hendrikstraat

tussen Haspelstraat en Noordeinde

1+2

Centrum-Noord

Schievestraat

 

1+2

Subenharastraat

 

1+2

Arnhemseweg

tussen Molenstraat en Julianalaan

1+2

Overige locaties

Karel van Gelrestraat

 

1+2

Parkeerterrein Oude Doesburgseweg

deel ten noorden van de inrit t.h.v. Oude Doesburgseweg 18

1+2

 

 

 

Deze gebieden zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Vergunninghoudersgebieden en betaald parkeren’

 

Tabel 2 Locaties gereguleerde overnachtingsplaats (GOP)

Locatie

Omschrijving

Parkeerterrein centrum

Parkeerterrein Bommersheufsestraat (ongenummerd),

naast het Musiater

Tabel 3 Locaties waar alleen met een parkeervergunning mag worden geparkeerd

 

Locatie

Omschrijving

Details

Centrumschil Noord-Oost

Gennepskamp

 

Kampstraat

 

Rozenstraat

tussen Kampstraat en Tulpenstraat

Tulpenstraat

 

Anjerstraat

tussen Kampstraat en Narcisstraat

Gladiolenstraat

tussen Kampstraat en Narcisstraat

Kampsingel

tussen Steenhuizen en Narcisstraat/ Reinierastraat

Narcisstraat

 

Reinierastraat

 

Steenhuizen

 

Didamseweg

 

tussen Steenhuizen en Reinierastraat

 

Vondellaan

tussen Didamseweg/Julie Postelstraat en Guido Gezellestraat (uitgezonderd Vondellaan, tussen Jan Campertstraat en Huygenslaan)

Willem Kloosstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

Jacques Perkstraat

tussen Didamseweg en Potgieterstraat

Brederostraat

 

Nicolaas Beetsstraat

 

Louis Couperusstraat

 

Babberichseweg

tussen Vondellaan en toegangspad Grimbornhof (zuidgevel Juvenaat)

Julie Postelstraat

 

Juvenaathof

 

Centrumschil west

Arnhemseweg

tussen Vincent van Goghstraat/ Hertog Johannstraat en

Julianalaan/ Wilhelminalaan

Lucas van Leijdenstraat

 

Rembrandtplein

tussen Vincent van Goghstraat en Lucas van Leijdenstraat

Rembrandtplein

tussen Tooropstraat en Dirk Boutsstraat

Schilderspoort

 

Frans Halsstraat

 

Wilhelminalaan

 

Molenstraat

tussen Vesterbos en Oranjelaan/ Wilhelminalaan

Oranjelaan

tussen Van Munsterstraat en Molenstraat

Thebenstraat

 

Vesterbos

 

Van Nispenstraat

 

Van de Loostraat

 

Van der Goltzstraat

 

Stationsplein

 

 

Kaart Vergunninghoudersgebieden en betaald parkeren

[Klik hier om het document te downloaden]