Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 04.21 Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting riolering gemeente Zevenaar2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 04.21 Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting riolering gemeente Zevenaar2007
CiteertitelVerordening baatbelasting riolering 2007.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpgemeentelijke belastingen, retributies en heffingen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147,149,222 Gemeentewet. Bekostigingsbesluit riolering nog aan te sluiten percelen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-200801-01-2008nieuwe regeling

19-12-2007

Zevenaar Post, 2-1-2008

07-112

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 04.21 Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting riolering gemeente Zevenaar2007

 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

Gelet op artikel 222 van de Gemeentewet en het “Bekostigingsbesluit riolering nog aan te sluiten

percelen” vastgesteld bij raadsbesluit van 28 september 2005, nr. 05-083;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van baatbelasting riolering gemeente Zevenaar

2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder een onroerende zaak:

 • 1.

  een gebouwd eigendom;

 • 2.

  een ongebouwd eigendom;

 • 3.

  een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om

als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

4.een samenstel van twee of meer van de onder 1 of 2 bedoelde eigendommen [of onder 3

bedoelde gedeelten daarvan] die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

Artikel 2 Belastbaar feit

1.Onder de naam 'Baatbelasting riolering 2007' wordt in de vorm van een heffing ineens een

directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente Zevenaar,

zoals gemeld op de Bijlage gebate adressen, die op 31 december 2007 zijn gebaat door de in

het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met

medewerking van het gemeentebestuur.

2.De in het eerste lid bedoelde voorzieningen omvatten de aanleg van een rioleringsstelsel met de

daarbij behorende technische werken voor nog aan te sluiten percelen in de gemeente

Zevenaar.

Artikel 3 Belastingplicht

1.De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2,

eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

2.Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of

beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de

belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het

belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip

geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, ter

zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de

belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak als bedoeld in artikel 1 van deze

verordening, gedifferentieerd naar woningen en woningen met bedrijf.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per woning: € 3.537,00

De belasting bedraagt per woning met bedrijf: € 5.352,00

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

1.In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting

geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 10 jaren. Het verzoek genoemd in de

eerste volzin dient binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel

231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden

ingediend.

 • 2.

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3.

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van

een periode van 10 jaren en een rentevoet van 6%.

4.De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De

afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar,

waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een

rentevoet van 6%.

5.a. Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de

belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of

wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe

genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht met ingang van het

eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren

van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel.

b.In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel

bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd.

Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge

onderdeel a, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet

bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

6.Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het

belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende

zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de

maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaak opnieuw

vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand volgend op

de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing

en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening baatbelasting riolering 2007'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,

gehouden op 19 december 2007.

De griffier, De voorzitter,