Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 11.01 Verordening winkeltijden Zevenaar 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 11.01 Verordening winkeltijden Zevenaar 2006
CiteertitelVerordening winkeltijden Zevenaar 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpeconomische zaken, kermis en markten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet en Gemeentewet artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

aanwijzingsbesluit gebied en categorieën van winkels inzake de verordening winkeltijdenwet Zevenaar 1996

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-11-200601-01-2011Nieuwe regeling

01-11-2006

Zevenaar Post, 15-11-2006

06-095
27-01-2005nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19-1-2005

05-003
01-10-1996nieuwe regeling

18-09-1996

Zevenaar Post, datum onbekend

96-84

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 11.01 Verordening winkeltijden Zevenaar 2006

 

GEMEENTE ZEVENAAR

VERORDENING WINKELTIJDEN ZEVENAAR 2006

De raad van de gemeente Zevenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 september 2006, nr. 06-095;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende: Verordening Winkeltijden Zevenaar 2006.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 - Beslistermijn

1.Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8

weken.

2.Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 3 - Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de

ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de

belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is verleend;

c.het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de

ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- of leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van

een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f.de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 - Zon- en feestdagenregeling

1.De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf,

door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

2.In een aanwijzing als in lid 1 bedoeld kan door burgemeester en wethouders worden bepaald, dat de

vrijstelling geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer van de volgende delen daarvan:

Zevenaar-Centrum, Zevenaar-Zonnemaat, Zevenaar-Stegeslag, Zevenaar-Lentemorgen, Zevenaar-

Hengelder, Zevenaar-Tatelaar, Zevenaar-Schrijvershoek, Zevenaar-Methen, Ooy, Oud-Zevenaar,

Babberich, Angerlo, Lathum en Giesbeek.

Artikel 5a - Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

1.Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2,

eerste lid onder a en b van de wet vervatte verboden voor wat betreft de in die verboden bedoelde zonen

feestdagen ten behoeve van ten hoogste één winkel, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en

drinkwaren worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van

de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend voor de tijd van 16.00 uur tot 24.00 uur.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de

omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de

winkel.

Artikel 5b - Bepaling stadscentrum

1.Een winkel als bedoeld in artikel 5a moet gelegen zijn

in of aan de rand van het stadscentrum van

Zevenaar.

2.Als stadscentrum van Zevenaar wordt voor de toepassing van deze verordening aangemerkt het gebied,

dat wordt omgeven door de volgende straten of gedeelten daarvan:

Didamseweg, Steenhuizen, Kampsingel, Haspelstraat, Schievestraat, Molenstraat, Nieuwe Doelenstraat,

Oude Wal, Romei, Van Munsterstraat, Kostschoollaan, Kerkstraat, Markt, Wittenburgstraat, Didamsestraat

en Vondellaan.

Artikel 5c - Vereisten aanvraag

Bij de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 5a wordt opgave gedaan van:

 • a.

  naam en adres van de ondernemer en de beheerder van de winkel;

 • b.

  de plaats van vestiging van de winkel, vergezeld van een duidelijke situatietekening;

 • c.

  een nauwkeurige beschrijving van de artikelen en goederen die in de winkel worden aangeboden en

verkocht;

 • d.

  de voorgenomen openstellingstijden van de winkel;

 • e.

  een bewijs van inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • f.

  een afschrift van de vergunning als bedoelt bij de Vestigingswet Detailhandel.

Artikel 5d - Meer dan één aanvraag

Indien meer aanvragen om ontheffing op een zelfde tijdstip of binnen de beslissingstermijn worden

ingediend, beslissen burgemeester en wethouders - onverminderd het bepaalde in artikel 5f - ten gunste van

de aanvraag, die naar hun oordeel het meest aansluit bij de reeds in het centrum aanwezige winkelvoorzieningen en het gewenste niveau daarvan.

Artikel 5e - Voorschriften ontheffing

Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden, die betrekking kunnen hebben

op:

a.de verlichting, reclame-uitingen, het geluidsniveau van machines, muziek- en geluidsinstallaties en

andere voorwerpen, welke geluidhinder voor de omgeving kunnen opleveren;

 • b.

  de aan- en afvoer van goederen en emballage;

 • c.

  het gebruik van winkelwagens;

 • d.

  de parkeer- en stallingsgelegenheid voor de voertuigen van het publiek;

 • e.

  de bereikbaarheid van de winkel vanaf de openbare weg.

Artikel 5f - Weigering ontheffing

De ontheffing wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds een ontheffing ingevolge deze verordening is verleend;

 • b.

  de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze

nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel;

c.de exploitatie of vestiging van de avondwinkel strijd oplevert met een bestemmingsplan of een

stadsvernieuwingsplan.

Artikel 5g - Intrekking ontheffing

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 wordt de ontheffing ingetrokken:

 • a.

  indien de winkel voor een periode van langer dan zesentwintig weken niet wordt geëxploiteerd;

 • b.

  indien de houder van de ontheffing schriftelijk aan burgemeester en wethouders te kennen geeft geen of

niet langer gebruik te zullen maken van de ontheffing.

Artikel 6 - Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

1.Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet

vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag,

Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b.

  het uitstallen van goederen.

  • 2.

   De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, braderieën,

bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galerieën.

3.De in het eerste lid genoemde ontheffing wordt beperkt tot de omgeving van het evenement.

Artikel 7 - Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling ten aanzien van het te koop

aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken genoemd in

artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet, niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of

meer delen van de gemeente:

Zevenaar-Centrum, Zevenaar-Zonnemaat, Zevenaar-Stegeslag, Zevenaar-Lentemorgen, Zevenaar-Hengelder,

Zevenaar-Tatelaar, Zevenaar-Schrijvershoek, Zevenaar-Methen, Ooy, Oud-Zevenaar, Babberich,

Angerlo, Lathum en Giesbeek.

Artikel 8 - Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan aanwijzen:

  • a.

   gebieden;

  • b.

   categorieën van winkels en overige vormen van detailhandel;

  • c.

   bepaalde werkdagen;

  • d.

   een maximum aantal winkels waar de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen, niet gelden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere beperkingen en voorschriften verbinden aan de

in lid 1 genoemde vrijstelling.

3.De in lid 1 genoemde vrijstelling wordt niet verleend indien de woon- en leefsituatie of de openbare

orde in de omgeving van de winkels of winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de

openstelling van de winkels of winkel.

Artikel 10a - Toerisme

1.De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 4,

niet voor een winkel op een in de gemeente gelegen kampeercentrum ten behoeve van de verkoop van

levensmiddelen en specifieke kampeerbenodigdheden gedurende de periode van 1 maart tot 1 oktober

op:

 • a.

  zaterdag van 22.00 tot 24.00 uur;

 • b.

  zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van

10 tot 14.00 uur.

Artikel 10b

1.De vrijstelling als bedoeld in artikel 10a geldt uitsluitend ten behoeve van de verkoop van het goederenassortiment

ten dienste van degenen die op het kampeercentrum als gast verblijven.

2.Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10a verboden de openstellingstijden

in advertenties, reclamefolders of anderszins te vermelden anders dan met het doel de aandacht daarop

te vestigen van degen voor wie de voorzieningen zijn bestemd.

3.Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10a verboden daarin bezoekers toe

te laten en aan hen goederen te verkopen die niet op het kampeercentrum als gast verblijven.

4.De eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 10 a draagt ervoor zorg dat bij de ingang

van de winkel mededeling wordt gedaan van de beperkte bevoegdheid tot verkoop van goederen.

Artikel 10c

1.Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden,

vervat in artikel 3, derde lid, onder a van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van

het recreatiegebied “Het Rhederlaag”.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   Giesbeek en Lathum;

  • b.

   de periode van 1 maart tot 1 oktober;

  • c.

   de zondagen van 10.00 uur tot 16.00 uur;

  • d.

   de verkoop van artikelen die afgestemd zijn op het toerisme.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften en / of beperkingen verbinden aan de

ontheffing.

4.De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in

artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11a - Grensovergangen

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, gelden, onverminderd het bepaalde in artikel 4, niet

voor een winkel op of aan de Transito en Veem op het terrein van het servicetransportcentrum te Babberich

ten behoeve van de verkoop van die artikelen, die voorzien in de behoefte van reizigers van en naar het

buitenland en samenhangen met het reizen of het van huis zijn, op zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag,

Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 11b

1.De vrijstelling als bedoeld in artikel 11a geldt uitsluitend ten behoeve van de verkoop van het goederenassortiment

ten dienste van degenen die gebruik maken van of aangewezen zijn op de voorzieningen

van het transportservicecentrum.

2.Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 11a verboden de openstellingstijden

in advertenties, reclamefolders of anderszins te vermelden anders dan met het doel de aandacht daarop

te vestigen van degen voor wie de voorzieningen zijn bestemd.

3.Het is de eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 11a verboden daarin bezoekers toe

te laten en aan hen goederen te verkopen die niet behoren tot degenen die aangewezen zijn op de

voorzieningen van het transportservicecentrum.

4.De eigenaar of beheerder van de winkel als bedoeld in artikel 11 a draagt ervoor zorg dat bij de ingang

van de winkel mededeling wordt gedaan van de beperkte bevoegdheid tot verkoop van goederen.

Artikel 12 - In werking treden

1.Deze verordening treedt in werking 8 dagen nadat deze door burgemeester en wethouders bekend is

gemaakt.

2.De Verordening Winkeltijden Zevenaar 1996 wordt ingetrokken op de datum van inwerkingtreding van

deze verordening.

Artikel 13 - Overgangsbepaling

Reeds verleende en nog bestaande ontheffingen op het terrein dat door deze verordening wordt bestreken

worden vanaf de datum van inwerkingtreding geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.

Artikel 14 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Winkeltijden Zevenaar 2006".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zevenaar

in zijn openbare vergadering van 1 november 2006.

De griffier, De burgemeester,